ANBI

INHOUDSOPGAVE

1. Algemene gegevens

2. Bestuurssamenstelling

3. Missie, Visie en Doel

4. Beleidsplan

5. Beloningsbeleid

6. Verslag van activiteiten

7. Financiële verantwoording

1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting De Geopende Deur Drachten

RSIN, fiscaal (indentificatie)nummer:

816642448 Website adres: www.geopendedeur.nl

Bezoekadres: Schwartzenberghlaan 37, 9201 JZ Drachten

Bezoekadres samenkomsten: Klokhuislaan 12, 9201 JE Drachten

Telefoonnummer: 0512-526210

E-mailadres: geopendedeur@gmail.com

2. Bestuurssamenstelling

Naam: Woldman-Postma, Cornelia

Geboortedatum en plaats: 19.05.1967, Smallingerland

Datum in functie: 18.01.1999

Titel: Secretaris

Naam: van Dekken-Haas, Aaltje

Geboortedatum en plaats: 01.06.1951 Uithuizermeeden

Datum in functie: 09.09.2009

Titel: Penningmeester.

Naam: van der Lei-Reinders, Jantje

Geboortedatum en plaats: 22.04.1957

Datum in functie: 09.09.2009

Titel: Voorzitter

Naam: de Vries- Nico lag, Alice Alida

Geboortedatum en plaats: 20.04.1962

Datum in functie: 18.01.1999

Titel: lid.

3. Missie en Visie

Onze missie is: op een eigentijdse manier, binnen een liefdevolle sfeer mensen aanmoedigen Jezus Christus te leren kennen als hun redder en verlosser. Ons hart gaat uit naar straat mensen om ze te kunnen helpen weer terug te keren in de maatschappij en samen met God de draad weer op te pakken.

Onze visie is: God is nog steeds Dezelfde: Hij leeft, Hij spreekt, Hij geneest.

De stichting heeft ten doel mensen te genezen naar geest,ziel en lichaam en voorts om mensen vrij gezet te doen worden om de roeping in hun leven te doen vervullen en zo Gods doel te bereiken.

4. Beleidsplan

Discipelschap is het belangrijkst verweven thema. van Christen Gemeente Doorbraak. (Het volgen van Jezus Christus).

Elke Maandagavond wordt er in de Schakel discipelschap training gegeven. Om zo een goede basis te kunnen geven aan de gelovigen, zodat er een sterk fundament komt en er wordt gebouwd op de “Rots”

Daarnaast zijn er nog een aantal thema’s die betrekking hebben in de groei en ontwikkeling van onze leden. Als gemeente geven wij ook 3G diensten dit houdt in: een goed, gezond, gelukkig leven. Hoe God door de bijbel heen spreekt op een goed,gezond en gelukkig leven.

5. Beloningsbeleid

Personeelskosten betreft de kosten van de voorganger en ingehuurde sprekers.

Verder heeft Stichting geopendedeur geen personeel in dienst. Zoals al eerder vermeld werkt de stichting met een “team” en zij krijgen geen vergoeding voor de geleverde inspanning.

6. Verslag van activiteiten

Naast de Zondagse diensten komen de gemeente leden verspreid in gebied tweewekelijks bij elkaar in huiskringen. Dit noemen wij cel groepen, en dit is en blijft het kloppende hart voor de gemeente, omdat wij op deze manier extra tijd en aandacht kunnen schenken daar waar nodig is.

Stichting Geopendedeur heeft om de uitvoering van haar missie en visie vorm te geven, een aantal taakgroepen gevormd. Hieronder wordt per taakgroep de activiteit weergegeven.

Kosten en Dienstverlening

Catering: Dit team draagt zorg voor het verstrekken van koffie/thee en ranja rondom kerkdiensten en gemeentelijke activiteiten.

Koster: Op Zondagen is er een koster aanwezig die er voor zorgt dat het gebouw warm is, klaarstaat en weer afgesloten wordt.

Op Zondagen is een team van welkom heten aanwezig. Die bezoekers hartelijk ontvangen.

Technici: Onze samenkomst wordt technisch ondersteund door een team van technici, dit team regelt de opbouw en afbouw

van de pr. Een geluidstechnicus en een camara man, de opnamen worden elke week (op bestelling) op dvd gezet.

Aanbidding door middel van zang en muziek is een wezenlijk onderdeel in onze samenkomsten. Dat geldt voor alle samenkomsten en leeftijdsgroepen. Voor de voorbereiding van deze activiteiten zijn oefenavonden actief, die tevens zorgdragen voor de coördinatie, voor de voorbereiding van de samenkomsten, komt het team wekelijks samen om te bidden omdat wij geloven dat gebed de motor is van al het werk.

Communicatie

Stichting geopendedeur kent vele communicatie-uitingen (website, verschillende socialmedia, drukwerk en netwerken)

Gemeente zorg

De taakgroep Diakenen hebben als hoofddoel mensen verder te helpen op hun ontdekkingsreis met Christus. Er kunnen zich blokkades, belemmeringen aanwezig die een ontplooiing in de weg staan. Samen met de hulpvrager wordt er gekeken naar de juiste pastorale, diakonale of soms professionele hulp van buiten af.

Op Maandag, Dinsdag en Vrijdag is er van 13.30 uur tot 14.30 uur een telefonisch spreekuur.

De zorg voor zieken ouderen of stervenden wordt aangestuurd door de voorganger.

Jongeren

Voor jongerenin de leeftijd van 18 t/m 28 jaar zijn er jeugdbijeenkomsten 1keer per 2 weken aan De Baansend 15 te Drachten. 1 keer per maand wordt er jongerdienst in de Elim, Zuidkade te Drachten georganiseerd. Hier wordt samen muziek gemaakt en geluisterd naar God en de jongeren.

Kinderen

Op elke Zondag morgen is er voor de kinderen onze ” kinderkerk” met spel, zang, bijbelverhaal, bidden voor elkaar, muziek, drama, knutsel werkjes passend bij het thema. 1 keer in de 4 weken wordt er een speciale gezinsdienst gegeven, waar de kinderen hun gaven en talenten laten zien, dmv drama, muziek, verhaal, zang, dans etc etc.

Tijdens de samenkomst is er ook opvang voor baby,s en kleuters van 0 t/m 4 jaar. Bij de crèche worden de kinderen verzorgd en kunnen ze in een rustige en veilige omgeving spelen en slapen.

Onderwijs

Stichting geopendedeur biedt een diversiteit aan onderwijsprogramma,s aan die bestaat uit cursussen en studies. Dit onderwijs wordt wekelijks verzorgt op verschillende lokaties. Voor ieder seizoen voor elk wat wils. Vrouwen specials worden er ook gegeven deze noemen wij “destined to reign” deze worden 1 keer per jaar op verschillende locaties gegeven.

Zending

Sinds 2005 is Stichting Geopendedeur nauw betrokken bij Stichting Phoneo in Roemenië, maandelijks wordt deze stichting vanuit Stichting Geopendedeur gesponsord. Om op die manier in voorziening te voorzien voor de armen in Roemenië “zigeuners”. Ook worden er jaarlijks zendings reizen vanuit Stichting Geopendedeur gerealiseerd, om te helpen met bouwen, onderwijs, voedsel, kleding etc etc.

7. Financiële verantwoording

Stichting Geopendedeur heeft een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarvergadering van de bij de gemeente aangesloten leden.

De geopendedeur boekhouding wordt gedaan door v.d Schoot administratie.

Hieronder baten en lasten copy van boekhouder

Toelichting

– De leden dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de Stichting.

– De Stichting ontvangt geen overheidssubsidie.

– De vergelijkende cijfers betreffen het boekjaar Juli 2013 t/m Juli 2014, Juli 2014 t/m Juli 2015.

-Bijdragen van leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten.

– Personeelskosten betreft de kosten van de voorganger en ingehuurde sprekers.

– Overige kosten betreffen kosten, algemene kosten, facilitaire kosten, activiteiten kosten en kosten voor de zending.