1e Advent: En u zult Zijn naam noemen: Immanuel


Leestijd: 12 minuten

Op deze eerste Adventzondag hebben  we stilgestaan bij de aangekondigde naam van het Kerstkind: Immanuel: God (zij) met ons en God in ons. Een bekende tekst en toch weinig goed doordacht en in je leven toegepast. Daarom is het een zegen dat zowel populaire als onbekende teksten zijn trouw bewaard gebleven, zodat we het onbekende kunnen onderzoeken, maar ook grijsgedraaide platen weer kunnen remasteren. Lees, luister of kijk de preek van vandaag terug

U kunt de preek terugluisteren of terugkijken via deze link. De uitzending blijft een beperkte tijjd bewaard, voordat deze wordt overschreven, als de cloud vol is. De opname kan verschillen van de onderstaande tekst, daar dit een preekschets is. De preken worden niet voorgelezen, maar wordt overgelaten aan de leiding van de Heilige Geest en de vragen die eventueel onderwijl worden gesteld.

Schriftlezing: fragmenten uit:

  • {tip id=”204″}Jesaja 7{/tip}>>> De komst van Immanuel voorzegt
  • {tip id=”205″}Jesaja 8{/tip} >>> De strijd als Immanuel gekomen is
  • {tip id=”206″}Jesaja 9{/tip} >>> Immanuel als het Licht der Volken
  • {tip id=”207″}Mattheus 1{/tip} >>> Jozef’s droom en de naam Immanuel gegeven 

PowerPoint Astrix of * staat voor bij behorende PowerPoint-dia die hieronder is weergegeven.

Zang:

{youtube}https://youtu.be/S89WWA13z3U{/youtube}

Inleiding

Als een echtpaar een kindje verwacht, zegt de moeder ‘ik ben zwanger’, maar als echtpaar zeg je: ‘wij zijn in verwachting’. Zwanger zegt iets over de medische staat van de moeder, maar ‘in verwachting’ zegt iets over hoop en vooruitzicht, van verwachting. Vandaag is het de 1e Adventzondag van 2022. Advent komt van ‘adventus’de komende. Hij komt naar ons toe! Dat is de gedachte bij verwachting. Als een zwangerschap 9 maanden duurt, kijken we er ook 9 maanden naar uit. Doe je dat elk moment? Hoogst waarschijnlijk niet. Maar er gaat geen dag voorbij dat je het je bewust bent. Maar wat nu als je 20 jaar zwanger zou zijn. Dan zou zelfs de moeder zich het zich niet meer bewust zijn en de vader nog minder. Nu zijn we aangekomen in Advent 2022. Zal dit 1 van de laatste advent-periodes zijn? De tijd van de Komende of anders vertaald: Hij komt er aan!

{gallery cols=1 preview_width=600}1e-advent-2022/Randschrift-God-zij-met-ons{/gallery}

Zo mooi als de aanduiding ‘advent’ is, zo heeft een ander woord of naam en nog grotere betekenis: Immanuel. Zo trots als ik was op de gulden, zo teleurgesteld was ik in de euro. Officieel heeft Nederland het randschrift behouden, maar daar wij maar een klein land zijn in de EU, hebben weinig nog een Nederlandse 2-euromunt op zak, met het opschrift: God * zij * met * ons. In deze middag wil ik met jullie stilstaan bij de diepe betekenis van deze woorden. Immanuel overtreft Advent.

De naam Immanuel

De meest gangbare vertaling van Immanuel is ‘God (is) met ons’. Niet langer klinkt de roep: ‘Hij komt er aan!’, maar het is realiteit geworden. Het is van onvoltooide tijd veranderd in voltooide tegenwoordige tijd veranderd. Het is niet langer een verwachting, maar het is realiteit geworden. Als we belijden dat Zijn naam Immanuel, dan belijden we ook dat de hemel en aarde niet langer van elkaar zijn gescheiden. Als iemand aan mij vraagt aan de telefoon: ‘Ben je alleen?’ en ik zeg: ‘Nee, ik ben hier met mijn dochter’, dan bedoel ik niet dat zij in haar slaapkamer of in de keuken is, maar in mijn meest dichtbij zijnde omgeving. Als wij zeggen: ‘God met ons’, dan erken je dat Hij, hier en nu, in je directe omgeving is. God is niet langer op roepafstand of gehoorsafstand, maar Hij is binnen handbereik. Petrus zegt dat wij een heilig priesterdom zijn. Even als de hogepriester, die eenmaal per jaar in Gods heilige aanwezigheid mocht komen, zo zou de komst van de Messias de hemel op aarde brengen. Wij weten hoe de komst van onze Heere Jezus Christus werd aangekondigd door de hemelse heraut. Toen Gideon en Mannoach en anderen in de Heilige Schrift een engel ontmoeten, vreesde ze sterven vanwege de heilige verschijning van een engel. Maar toen deze godenzoon neerdaalde uit de hemel, was dit geen gewone engel, maar de aartsengel Gabriel die met Gods Zoon in de Heilige Raad van Zeven zitting heeft. Nooit was er een kind aangekondigd met zo’n hooggeplaatste engel. En toen het Kerstkind werd geboren, daalde een legioen engelen neer om Zijn glorie te zingen. Een ogenblik liep de hemel over in de aarde en werd de naam Immanuel werkelijkheid God en Zijn heilige engelen bewoonde de aarde. De engelen zingen: “Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen.” Het werd werkelijk ‘God is met ons’. Maar het schijnbaar heilige sprookje leek een flikkerende ster te zijn. Even als het licht van de miljoenen engelen in de buurt van Bethlehem verdween en terugkeerde naar de hemel, ook zo leek dit licht te doven, maar ging niet helemaal uit. Nog eenmaal zijn de goddelijke elementen zichtbaar als, mogelijk 2 jaar later, de ster aan het firmament verschijnt en de Perzische Wijzen de weg naar het Kindeke Jezus wijzen. Dan lijkt 28 jaar niets meer van Immanuel te bestaan. Er vallen diverse nare gebeurtenissen plaats in Israel en wordt het overheerst door de Romeinen. De mensen ervaren geen ‘God met ons’. En dan na 28 jaar later openbaart Immanuel zich opnieuw in de Jordaan als de Messias zelf wordt gedoopt door Johannes de Doper. Dan daalt de Heilige Geest neer op Immanuel en klinkt de goddelijke stem van de Vader uit de hemel: “Deze is Mijn geliefde Zoon en welke Ik mijn welbehagen heb. Hoort Hem!“ en dan lijkt het weer tot zwijgen. Toch werd dit het moment dat God in Zijn volheid werd geopenbaard: Vader, Zoon en Heilige Geest, was hier op aarde realiteit geworden. Jezus doet vanaf dat moment tekenen en wonderen en men is onder indruk van Zijn leer. Maar eigenlijk niemand lijkt zich bewust van Immanuel. 3 jaar later raakt de hemel weer even de aarde als de Heere met 3 leerlingen op de Berg der Verheerlijking is en de Vader opnieuw bevestigd met een goddelijke stem: “Deze is Mijn geliefde Zoon!”. Was Zijn naam dan geen werkelijkheid geworden? God met ons…? Van onderdrukking gaat het zelfs over in christenvervolgingen. Het Evangelie gaat over de aarde en de kerk groeit en komt tot bloei. Maar God met ons…? De woorden ‘God is met ons’ veranderd terug in een Advent-karakter en is het de wens geworden ‘God met ons’ of ‘dat God met ons moge zijn’. Eeuwen voedt de kerk deze treurige gedachten. Het was van dat moment reeds ‘God is met ons’ realiteit geworden. En we zijn er vaak blind voor.

Adventverwachting: Hij komt er aan!

En nu is het Advent 2022 mogelijk een van de laatste Advent-periodes voordat Christus voor de tweede keer zal komen naar de aarde. Het Koninkrijk dat aanvang had genomen in Zijn eerste komst, zal werkelijkheid worden. Heerst dit verlangen in jouw hart gedurende deze Adventperiode: De Komende komt er aan! Dan wordt het God met ons. Eerst zullen de oordelen in een rap tempo over de aarde uitrollen en de grootste gruwelen werkelijkheid worden. De Israelische regering heeft zo juist opdracht gegeven om vanaf Tel Aviv een spoorlijn aan te leggen naar de tempelberg, zodat de 70 volkeren tot de 3e Tempel kunnen naderen en de vlees- en groentenoffers zo snel en vers mogelijk kunnen worden gebracht. De Eufraat is sinds einde van het vorig decenia aan het droogvallen, zoals de profetie heeft voorzegt. We kunnen daadwerkelijk zeggen: “Het Licht komt er aan!”. Jezus’ komst is aanstaande we praten niet meer over eeuwen. Je hoeft geen profeet te zijn om Zijn voetstappen te horen op de wolken des hemels. Heel de wereldpolitiek maakt zich klaar voor het jaar 2024. Dit jaar zal een kanteljaar in de wereldgeschiedenis zijn. Of dit jaar het apocalyps zal inluiden, zullen we spoedig genoeg zien. Het zal de wereldgeschiedenis in elk geval ingrijpend veranderen. Ik geef toe de romantische kerstsfeer van het verwachten van veel veiliger aanvoeld. Maar wat verwachten we nu tijdens Advent? Christus? Laten we heel eerlijk zijn verwachten we niet vooral Kerst? Verwachten we vooral niet Gezelligheid? Of wat naarder is, verwachten we een periode waarin je een gat in je hart verwacht? Stel jezelf eens heel eerlijk deze vragen. Zijn het deze verwachtingen of verwacht je Jezus Christus de Eerstgeboren Zoon van God? Geef alsjeblieft niet het wenselijke antwoord, maar beantwoord deze vraag een heel eerlijk voor Gods heilig aangezicht. Het is misschien moeilijk, maar spreek het ook maar eens tegen elkaar uit, zodat je elkaar kunt helpen om omhoog te zien. Is dat nu de taak voor mensen? Nou, wat deden de engelen dan? Zij richte de aandacht van Zacharias, Maria, Jozef, de herders en Wijzen op Jezus de Christus. Hoe aanstekelijk was het? De herders vertelde het aan een ieder die het hoorde. Dus ja, het is onze taak elkaar ogen naar de hemel op te heffen. Laten we eerlijk zijn, we zijn niks beter als de Joden in Jezus’ dagen. We zien de vervulling van Immanuel zelden als werkelijkheid. Veelal zijn we met de Wijzen opzoek naar Immanuel. Voor een heilig moment knielen we met de herders aan de kribbe neer in heilige aanbidding. Toen de herders de stal verlieten, waren ze niet langer ‘met God’. Maar er was wel wat veranderd, want zij gingen verder met ‘God in ons’.  Ga dan stapsgewijs aan de slag om ‘God met ons’ te beleven als een absolute continue waarheid: 

  1. Bid tot Immanuel. 
  2. Roep elkaars hulp in 
  3. Raak weer in Verwachting en dan kan 
  4. volgen: Zie Immanuel werkelijkheid worden! 

God in ons

Er is echter een tweede vertaling van de naam Immanuel, die ik reeds heb laten vallen, mogelijk: ‘God in ons’. Met een bekend kerstlied ‘kwam op de aarde voor ons allemaal’. Immanuel Jeshua Messiach kwam daadwerkelijk op de aarde voor ons allemaal. Hoe zeer dit vers door de kerk ook is bestreden of zelfs verboden. Het is waarheid! Hij kwam op de aarde voor ons allemaal. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar het eeuwigleven zal hebben. ({tip id=”208″}Johannes 3:16{/tip}) Hoewel ik de strijd tegen deze frase afwijs, ligt er wel een terechte gedachten achter, zij het onbijbels toegepast. Hij kwam op de aarde voor ons allemaal. Op deze wijze was er in de 33 jaar dat Christus op aarde was een geldend ‘God met ons’ geldig voor heel Israel en technisch gezien voor iedereen op aarde. Want zongen de engelen daar ook niet van in Efratha’s velden? Maar Hij bleef niet fysiek onder ons. In plaats daarvan zond Hij de Heilige Geest die in ons plaatsmaakt om Immanuel te ontvangen in onze harten. Helaas geldt dit niet voor een ieder. Dagelijks verlaten duizenden deze aarde zonder dit Kind in de stal van hun hart te hebben ontvangen. Voor de meeste geldt dat zij in hun leven zeiden: ‘Geen plaats in mijn herberg’.  Immanuel kwam en stierf voor alle mensen. Paulus zegt: Onze Zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.  ({tip id=”209″}1 Timotheüs 2:4{/tip}) Ook {tip id=”210″}Romeinen 5:18{/tip} getuigd hiervan even als andere plaatsen in de Schrift. Het 2e Verbond toont ons dat het bloed van Immanuel genoeg was voor alle mensen, maar ook dat niet alle mensen tot zaligheid zullen komen. En daarin blijkt hoe de naam van het Kerstkind daadwerkelijk Immanuel is. In de tijd van Immanuels komst op aarde, wat we nu weer gaan vieren totdat Hij straks zal verschijnen, is het ‘God in ons’. De Schrift spreekt veel over dat God, Zijn Geest of Christus in ons woont. Typ nu eens in je Bijbel app in de zoekterm ‘God in ons’. Dan kom je iedere keer teksten tegen dat Gods liefde in ons woont. Deze Immanuel kunnen we in ons hart ontvangen. Hij wil in ons wonen en werken. Ik lees herhaaldelijk dat Hij of Zijn Geest of liefde nooit van ons zal wijken. Besef wat het betekend dat tot Zijn komst of tot onze dood Christus in ons wil wonen. Het feit dat je een christen heet, maakt je niet meer dan een aanhanger van de christelijke religie. Maar als je in waarheid tot Christus bent gekomen, dan zal Hij voor je Immanuel zijn. Ervaar je echter dat God in je woont? Ervaar je Christus in je hart? Ervaar je de Heilige Geest in je denken en handelen?  Als we net hebben gezegd dat ‘God met ons’ God in je directe nabijheid is en dus in zekere zin intiem, wat betekend het dan ‘God in ons’? Maak hier geen figuurlijke zaak van. Daarmee is het makkelijk om er van te maken dat God deel van ons leven uitmaakt. Het gaat hier om een veel intiemere zaak. Dat betekend je eigen persoonlijkheid en aard opofferen, omdat Immanuel zichzelf voor je heeft opgeofferd. Doordat je oude mens afsterft, kan Christus in je leven. {tip id=”211″}Galaten 2:20{/tip} Dit is niet wat de semi-religieuze opvatting van deze tijd is, dat er in ons allemaal een stukje van God zit. Dat maakt ons met elkaar God en werpt God van Zijn troon, indien dat mogelijk zou zijn. ‘God in ons’ betekend God zelf in Zijn gehele wezen. Is dat niet verbijsterend groot? Wie God in zich heeft, zal nooit zeggen dat hij God is. Als je dit overdenk, besef dan dat er een onderscheid is over de inwoning van God. We kunnen de Heilige Geest in ons hart ontvangen, die plaats maakt voor Christus, door heiliging van je leven. Je kunt de liefde van Christus in je hebben. Een bekend kerstlied Eeuwen geleden zingt in een van de berijmingen: 

Heerser der wereld
Heer aller heren
De Zoon van God in een arme stal
Jezus, mijn Koning.
Kom in mijn woning,
opdat ik voor eeuwig leven zal.

{gallery cols=2 preview_width=400}1e-advent-2022/Kerst-stal{/gallery}

God in ons werd letterlijk werkelijkheid in de stal van Bethlehem. Het beeld erbij is knusse stal, schuurtje of grot. Dit stemt echter weinig overeen met wat een stal was. Een kleine stal was rond of had een U-vormige muur, zonder dak met soms in de hoek van een stal een driehoek-vormig strodak. Een afdak waar een paar dieren onder konden schuilen tegen de elementen. Zo’n stal kon dus een behoorlijke modderpoel zijn als het had geregend een zandverstuiving in drogen dagen. Als een herder, van welk soort dieren dan ook, zijn dieren ‘s avonds in de stal had gebracht ging hij er overdwars voor liggen, zodat hij als het ware de deur was. {tip id=”213″}Daarom zei Jezus{/tip}: Ik ben de Deur der schapen. Misschien kan je bij deze schets voorstellen dat Jezus vertelde dat een dief en moordenaar in de stal naar binnenklimt. Het was alleen een muur. Dit typeert ook ons hart. Ons hart wordt blootgesteld aan de geestelijke elementen van het kwaad en van zichzelf is die stal vuil en niet een waardig om de Koning te ontvangen. Maar Hij werd wel in zo’n stal geboren. Hij werd niet in een wieg gelegd, maar in een trog, een voerbak, een kribbe. Draag Immanuel niet bij je. Denk niet alleen aan Hem. Dat is namelijk Zijn naam niet! Zijn naam is God met ons en God in ons.{tip id=”212″}Jezus zegt{/tip}: Er zullen er zijn die, als zij sterven en voor Gods rechterstoel verschijnen: Ik heb in Uw naam gesproken en demonen uitgeworpen. En Hij zal zeggen: Ik heb u niet gekend, ga weg van Mij in de eeuwige duisternis, waar wening zal zijn en knersend der tanden. Ja, je kan met Jezus bij je en met Jezus in je mond verloren gaan. Gelijke tijd wil ook de vraag van het ondertussen vergeten kerstlied dan in ons hart opklimmen: “Hoe zal ik U ontvangen?” De grote Koning in mijn stal? Het bleef niet bij die ene avond, dat er klonk aan de deuren: “Geen plaats in de herberg!” ‘God met ons’ kan nog wezen onder Gods algemene genade. Maar ‘God in ons’ is, zoals dat vroeger zeiden, persoonlijke opzoekende genade. Die stal in Bethlehem kreeg echt niet plotseling een dak en een deur. Het is een fabel dat een spin een dekentje voor het maakte en de dieren Hem toedekte. Maria bakende Hem slechts in, als we lezen: En ze wond Hem in doeken en legde Hem neer in de kribbe, omdat er geen plaats voor Hem was in de herberg. God in onze mond en gedachten nemen, kan troosten en zeker blijdschap geven, maar bijna altijd ook trots. Je kan desondanks een uitwendig geloof roemen en prijzen. Maar ga eens terug naar Bethlehem. Als de herbergier nu HD gezegd: “Ik heb geen plaats in de herberg, maar beval maar hier op de deurmat” En Jezus zou daar zijn geboren, welk recht had die herbergier om dan zich te beroemen dat de Zaligmaker der Wereld en de Koning aller koningen bij hem op de stoep is geboren? Zullen wij dan ook niet deze ongepaste trots op ons nemen, maar plaats maken in de stal van je hart? 

Aan de voorwaarden  voldaan

Let er op ook op dat Zijn naam niet is: God op bezoek. Je kan je vasthouden aan die ene keer dat je Hem heb ervaren en heb aanbeden. Maar als je daarna bent weggegaan, terug naar je dagelijkse beslommering, terug naar de kudde, dan geldt voor jou: God op bezoek… Maar Zijn naam is ‘God met ons’ en ‘God in ons’. Nu zeg je misschien: Welke van de twee is het nou? Misschien is het je wel eens opgevallen dat Gods naam meervoudig is. Zijn meest heilige naam is: Jahweh: Ik ben en Ik zal er zijn. Het feit dat Immanuel in een nederige stal is geboren, is niet de reden om niet vrolijk uit te pakken met Kerst. Want het is alle reden tot vreugde dat Immanuel met ons kwam wonen hier op aarde. Dit bewijst de aanwezigheid van het engelenkoor hier op aarde en het tweede feest is Pasen toen Hij opstond uit de dood. Met Kerst daalde Hij af om hier op aarde te wonen en te werken en kwam Hij ij als mens onder ons. Maar met Pasen, stond Hij op aan Triomfeerder als God die de dood en Satan heeft overwonnen. Toen juichde opnieuw het hemelkoor, maar toen in de hemel. Zij vierde feest aan het begin en aan het einde van Zijn ultieme missie. De vreugde van de engelen waren de marker A en B op het goddelijke navigatiesysteem. Met Kerst ving het aan en met Pasen klonk er met eerbied gesproken: Bestemming bereikt. God met ons werd met Kerst vervuld, met Pasen werd ‘God in ons’ mogelijk en waarheid. Ontvang zo Christus, Immanuel in je hart en laat Hem je hart vervullen. Als Hij dagelijks realiteit is geworden als ‘God in ons’, kan het niet anders dat er een ijskoud gat in je hart achterblijft als er op een dag geen plaats meer voor Hem zou zijn in je hart. Ren naar Hem toe en nodig Hem voor het eerst of opnieuw uit in je hart. Zet alle voorwaarden aan de kant, want de stal in Bethlehem voldeed echt niet aan de checklist van de kraamzorg en verloskundige. Weet dat Hij je verwacht, want al kom jij duizendmaal tot Hem, dan is Hij reeds tienduizendmaal tot jou gekomen. {tip id=”214″}Hij kende je voor de grondlegging der wereld.{/tip}  

1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

 

3 Ver van de troon der tronen
en ’s hemels zonneschijn
wilt Ge onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen,
tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in ’t oog.

4. k Lag machteloos gebonden
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

 

.

 

7 Nu hebt gij niet te vragen,
of God wel vrede biedt:
“In mensen welbehagen!”
zo klinkt het eng’lenlied
’t Klinkt voort, waarheen w’ook zweven
uit Bethl’em Efrata;
het klinkt ook onder ’t sterven
nog in ons harte na!

8 Hoe d’ afgrond ons bestrijde,
de wereld ons verschrikk’,
de Heer staat ons ter zijde
tot onze jongste snik.

     AMEN  
       

 

{youtube} https://youtu.be/g_QF8y8Qmvk{/youtube}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.