2e Advent: De Hoop van de Volken: Enige Herder, Knecht en Vorst


Leestijd: 15 minuten

Vandaag op het 2e Advent gesproken uit een onbekende Messiaanse profetie: Ezechiel 34, terwijl dit een heel hoofdstuk is dat is gewijd aan de Christus. Hij wordt hier de Enige Herder genoemd die als het licht zal opkomen en als een ster zal schijnen. Lees verder of kijk de opname waarin je kunt ontdekken hoe de oer-oude onbekende profetie heel persoonlijk jouw Zon der Gerechtigheid en Morgenster ontvouwd…

Schriftlezing: {tip id=”217″}Ezechiel 34{/tip} >>>Video-uitzending: Klik hier…

De preek kunt u terugluisteren of terugkijken via bovenstaande link. Deze uitzending is een beperkte tijd terug te kijken en zal ter zijner tijd worden overschreven. Hieronder treft u de preek uitgeschreven aan. Deze kan in detail afwijken, daar de preek niet wordt voorgelezen, maar uitgesproken naar het door de Heilige Geest wordt geleid of dat er informatiebehoefte is bij de aanwezigen.

Welkom

Vorige week zondag was de 1e Advent. Naast het aansteken van de 1e kaars, wordt ook de vaandel Vrede opgehangen. Deze tweede zondag staat in het teken van Hoop. Vandaag beginnen we met een volk, een kudde zonder hoop, totdat de Hoop der Volken verschijnt als de de Enige Herder. Vorige week hebben we gesproken over de naam Immanuel: ‘God met ons’ en ‘God in ons’. Vrijdag heb ik mijn tante begraven, op de dag dat ze 6 jaar getrouwd zou zijn. Een van de kleinkinderen had een tekening op haar kist gelegd. Ik neem aan dat het door beperkte taalkennis van een kind kwam, maar niet minder treffend was, had niet geschreven ‘Oma is bij God’, maar ‘Oma is met God’. Dit kind heeft mij een preek gegeven waar ik meer uit heb geleerd, dan uit de voorbereiding van de preek op de 1e Adventzondag. ‘God met ons’ heeft een keerzijde. Onlosmakelijk zal het dan eveneens zijn: ‘Ik met God’. Mijn tante verliet deze aarde als een sprekend Koningskind. Haar getuigenis heeft wijd geklonken in haar leven in de liefde en blijmoedigheid waarmee ze heeft gediend. Is het bij jou ‘God met mij?’ Is het daar bovenop ook ‘Ik met God’ en ‘God in mij’? Vandaag zullen we zien wat ‘God voor ons’ en ‘God over ons’ is. 

{youtube}https://youtu.be/ZNaDF4ceVo0{/youtube}

PowerPoint bij deze preek

Exclusief de sheets met bijbelteksten, mededelingen en liturgie. Swipe opzij voor meer sheets. 

{gallery layout=”packed” preview_width=350 preview_height=350}2e-Advent-2022{/gallery}

Kerntekst

Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. 

De profetische allegorie 

Ezechiel beschrijft een heel beeldend verhaal. God keek naar beneden en zag de mensheid aan en schudden meewaardig Zijn hoofd over het onderlingen gedrag en soms werd Hij echt boos over hoe mensen elkaar behandelde. Het wekt Zijn woede. God ziet de mensen als een hoopvolle kudde schapen, waarover Hij herders heeft aangesteld. Geestelijke en politieke herders. Maar wat gebeurt er? De kudde is hopeloos. De herders zitten op hun platte Peter te eten en te drinken en scheppen op over hoe groot hun kudde wel is, maar optrekken zich aan hun taak om voor de kudde zorg te dragen. Ze rekenen op natuurlijke selectie. Als er een heldere stroom water is dan komen de dikke schapen naar voren rennen en botsen tegen de zwakkere op of duwen ze klem, zodat ze naar de buitenrand vluchten. Ondertussen drinken zij tot ze verzadigd zijn en lopen daarna door het water terug naar hun groene plekje. Met hun poten woelen ze de modder omhoog, omdat ze te lui zijn om fatsoenlijk hun weg te gaan. Er blijft helaas voor de zwakke schapen troebel en vervuild water over. De schapen die gewond zijn geraakt worden niet verzorgd en raken kreupel en geïnfecteerd. Alleen die groep gezonden dikke schapen boeien hen. Ze doen niks als roofvogels aan de hopeloze gewonden schapen beginnen te pikken of als ze al dood zijn. Wolven cirkelen om de kudde heen en grijpen de kreupele schapen aan de buitenrand, zonder dat de herders voor hen opstaan. Het zwakke schaap staart met angstige ogen naar de herders, terwijl het juist moet hopen, omdat het weet afhankelijk te kunnen zijn van hun herder. En of het niet erg genoeg is dat ze alleen zorgdragen voor de beste schapen, grijpen ze ook nog schapen uit de buitenrand om ze te roosteren boven het vuur en hun buik er overdadig mee te voeden. Het is gebruikelijk dat als de kudde aan het weiden is dat de herders op de rotsen of boomstronken gaan zitten waar geen voeding voor de schapen te halen is en vanwaar ze de kudde van bovenaf kunnen overzien. Maar deze herders leggen hun picknickkleed en BBQ op het groene gras en gaan er zelf in liggen te luieren. Zij roven de kostbare weidegrond van hun eigen schapen. Ze zijn egoïstisch en onverantwoord bezig. Ze stropen liever de vacht van de hopeloze schapen, dan dat ze ze scheren. De vachten kunnen ze gelijk als een kleed dragen voor eigen comfort, maar scheerwol moet worden bewerkt en kent een intensief traject voordat het comfort kan leveren. Het vette vlees roosteren ze boven het vuur, maar het magere vlees laten ze overal verspreid op de grond liggen als afval. Ze beschouwen de schapen als een lui verdienmodel en niet als levende wezens. Doordat ze in de laagte blijven en de kudde niet kunnen overzien, dwalen de schapen af, zonder dat iemand hen corrigeert of opzoekt. Gods hopeloze kudde is nog nauwelijks zichtbaar door de inktzwarte wolken die tussen hemel en aarde is over Zijn kudde drijven. Een schaap moet altijd kunnen hopen op zijn herder. Als een schaap op zijn rug rolt, kan hij niet meer opstaan en stikt uiteindelijk langzaam. Breekt het zijn poot, dan weet het niet hoe het op drie poten kan lopen, wat de meeste dieren wel begrijpen. Een mak schaap volgt domweg de plek waar voedsel is, tot hij aan de rotsige en drogen randen komt. Het voedsel raakt op en het schaap weet niet dat hij verder moet trekken om nieuwe weide te vinden. Hij hoopt op zijn herder of sterft. 

Inleiding

In de gehele bovenstaande situatieschets heb ik geen enkele keer mijn fantasie hoeven te gebruiken. Dit verhaal verteld God. Dit is hoe Hij de mensen op aarde ziet. Proef je de bittere teleurstelling? God zegt: Ik ontsla al die herders. De kudde splits ik in tweeën. De schapen aan de rand krijgen de vette weidegrond. De gewonden worden verzorgd en worden gevoed. De verdwaalde schapen gaat Hij zoeken. Als dit hemels ingrijpen en de Vader de reorganisatie heeft doorgevoerd, trekt Hij zich, als het waren als interim-manager, zich terug. Vervolgens stelt Hij geen nieuwe groep herders aan, maar zend Hij de Enige Herder, de Grote of Goede Herder. Een die elk van Zijn schapen bij naam zal kennen*. Het mogen duidelijk zijn dat dit ook Zijn Zoon Jezus Christus gaat. Vorige week zondag hebben we gezien dat er wordt voorzegt dat Immanuel zou komen. En Zijn naam is: ‘God met ons’ en ‘God in ons’. En vandaag mogen we een andere kant zien van de Messias, namelijk ‘God bij ons’. Was Immanuel de intieme zijde van de Komende (Messias), dan benadrukt deze profetie Gods leidinggevende kant. Als we zeggen dat er iemand ‘met’ ons is kan dit aangeven dat dit iemand is die ons beschermd of het kan aangeven er iemand is waar tegen we als groep opkijken. Het Kind in de kribbe wordt aangekondigd als Herder, Knecht en Vorst. Nu kan ik beweren dat er een opbouw inzit van onbelangrijk tot belangrijk, maar dat gaat in het Nederlands wel op, maar kan in het Hebreeuws net zo goed niet het geval zijn, want alle drie de benamingen is ook de aanduiding voor een leider. Dus laten we geen conclusies trekken die er niet zijn. Daarom wil ik met jullie de naar de goede oude traditie de preek indelen in 3 gedachten.

{gallery layout=”hidden” preview_width=500 preview_height=500}2e-Advent-2022/Inleiding{/gallery}

1. De Enige Herder

1.1 De exclusieve Enige Herder

In vers 23* lezen we: Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. We lezen hier niet over ‘een herder’, maar letterlijk ‘de enige Herder’. Niets of niemand is aan Hem gelijk. Jezus’ komt naar deze aarde niet als ‘een oplossing’, maar als de ‘enige oplossing’. Ik mag dat dan wel niet meer publiekelijk zeggen, omdat het discriminerend is, want je sluit anderen uit, maar dit is Gods Woord en dat is niet uniek. De {tip id=”182″}sjema {/tip}[1] leert*: Ik de HEERE uw God ben een enig God. Met name de apostel Johannes onderstreept dit in zijn Heilig Evangelie. Jezus zei niet: ‘Ik ben EEN weg tot de Vader’, maar:

 1. {tip id=”220″}Ik ben de Weg tot de Vader{/tip}’,
 2. {tip id=”220″}‘Ik ben de Waarheid’{/tip},
 3. {tip id=”220″}‘Ik ben het Leven’{/tip}, maar ook
 4. {tip id=”221″}de Enige door wie wij kunnen zalig worden{/tip},
 5. {tip id=”220″}Ik ben de Goede Herder{/tip}
 6. {tip id=”222″}Ik ben de Deur van de sta{/tip}l , 
 7. {tip id=”223″}Ik ben de Opstanding{/tip},
 8. {tip id=”223″}Ik ben het Leven{/tip},
 9. {tip id=”224″}Ik ben het Licht der Wereld{/tip} ,
 10. {tip id=”225″}Ik ben de ware Wijnstok {/tip},
 11. {tip id=”226″}Ik ben het Brood des Levens{/tip},  
 12. {tip id=”233″}Ik ben de Alfa of Alpha, {/tip}
 13. {tip id=”233″} Ik ben de Omega, {/tip}
 14. {tip id=”233″} Ik ben de Eerst, {/tip}
 15. {tip id=”233″} Ik ben de Laatste, {/tip}
 16. {tip id=”233″} Ik ben het Begin, {/tip}
 17. {tip id=”233″} Ik ben het Einde, {/tip}
 18. {tip id=”233″} Ik ben de Wortel Davids, {/tip}
 19. {tip id=”233″} Ik ben de Blinkende Morgenster{/tip}.

{gallery layout=”hidden” preview_width=350 preview_height=350}2e-Advent-2022{/gallery}

Jezus liefde is exclusief, omdat het kostbare en voor ieder persoonlijk is en inclusief, omdat Zijn liefde tot alle mensen uitgaat. In heel Zijn wezen is de Messias exclusief, zoals Zijn naam is altijd ‘Ik ben en Ik zal zijn’, zo uniek is Hij altijd in het absolute lidwoordje ‘de’ als de Enige. Er staat: Echad Ra’ah*. 1 weiden. Als wij zeggen de Herder dan is dat een beroep of een titel. Maar hier wordt een actief werkwoord gebruikt. De Messias zal niet als de voorgaande herders passief zijn. Hij kan zelfs niet passief zijn.*{tip id=”227″}Hij zal niet slapen, noch sluimeren de Herder Israels{/tip}. Dit kan van de trouwste herder van Gods volk nooit worden gezegd. Alleen de Messias kan deze exclusieve Herder zijn. De Goede Herder. De Enige Herder. Alleen deze twee woordjes duiden al duidelijk aan dat Hij goddelijk moet zijn.

Net zo als de bekende tekst {tip id=”228″}wie zoekt zal vinden{/tip}eigenlijk zou moeten worden vertaald met wie zoekt heeft gevonden, zo staat ook hier de Enige Herder zal zijn verwekt. Of als we lezen: ‘{tip id=”229″}Al wat u de Vader bidden zult in Mijn naam, dat zal u worden gegeven{/tip}’, dan staat er letterlijk ‘Alles wat u de Vader bidden zult in Mijn naam, dat is u al gegeven’. Het was op het moment van de profetie al gebeurt, maar nog niet zichtbaar, daar de Messias reeds van eeuwigheid is. Merk op dat Joden Gods naam mijden, maar Hem wel de Eeuwige of de Enige noemen. De Eeuwige identificeert God zich mee aan Zijn volk, maar met de Enige wordt de Messias hier geïdentificeerd.

1.2 De inclusieve kudde van de Enige Herder

Let er op dat de Messias blijkbaar voor verdeling zorgt. De schapen worden gescheiden. Jezus zegt ook dat in de dag van het oordeel de schapen van de bokken zullen worden gescheiden, als een aanduiding van het eeuwig oordeel: Behouden in dit leven of verloren in de eeuwigheid. Een middenweg is er niet. En dat moet ons aansporen om ons zielenheil. We hebben de afgelopen weken diverse malen gezien dat de dood onverbiddelijk wegrukt en dan is geen weg terug meer. Nu rijkt Hij je de hand! Zoals Hij zegt*: NU is het de welaangename tijd, NU is het de dag der zaligheid! ({tip id=”202″}Tekst 1{/tip},{tip id=”231″}Tekst 2{/tip}) Kies dan heden wie je dienen zult! ({tip id=”238″}Tekst 1{/tip},{tip id=”239″}Tekst 2{/tip})

Maar dit is niet wat hier wordt bedoeld, hoe indringend waar het ook is. De Messias maakt scheiding om te verbinden. Hij haalt de zwakke naar voren zodat zij zich kunnen herstellen en de altijd volgevreten schapen, dat ze met minder en voldoende leren leven, zodat zij uiteindelijk te samen weer een kudde zullen zijn van de de Enige Herder. De Messias verdeelt en heerst om samen te binden een gelijk aan elkaar te zijn, zoals Hij voor ogen had en niet hoe de schapen zelf weten op te eisen. Hij doet dit in liefde en niet in oordeel. Dat is toch ten voeten uit onze Heere Jezus Christus? Kan het lieflijker dan dit? 

{gallery layout=”hidden” preview_width=350 preview_height=350}2e-Advent-2022/Maar{/gallery}

1.3 De individuele liefde van de Enige Herder

Ja. En daarvoor ga ik helemaal naar het einde van het hoofdstuk waar Jezus zelf de profetie afsluit in oneindige liefde, als de Ware Enige Herder:* Zij zullen weten dat Ik de HEERE hun God, met hun ben – Ofwel: Immanuel – en dat zij Mijn volk zijn! Daar spreekt God nog op afstand en niet volledig persoonlijk, maar wel inclusief tot heel al de mensen in Israel, of ze God nu trouw waren, halfbakken geloofde of ontrouw waren. Maar ondanks deze algemene tedere liefde, daalt Hij verder af, door nu persoonlijk aan te spreken*: 

“Jullie nu, o Mijn schapen, schapen van Mijn weide! Jullie zijn mensen. Ik ben jullie God.” Spreekt de HEERE Heere.

Sommige vertalingen hebben eigenhandig het woordje ‘maar’ toegevoegd, waardoor de strekking van troostrijk naar denigrerend gaat. Het staat zelfs eigenlijk in het enkelvoud, waardoor het nog persoonlijker is. Luister dus even heel en heel aandachtig wat God vandaag als persoonlijke boodschap heeft. Hij spreekt niet tot jullie, maar tot jou persoonlijk, individueel, tot elke schaap van de kudde afzonderlijk. Hij kijkt jou nu recht in de ogen en zegt tegen jou*: 

Jij, mijn schaap, schaap van mijn wijde! Jij bent mens en Ik ben jou God, spreekt de Heere HEERE. 

Maar weet je nog dat Gods grootste naam, Zijn verbondsnaam in het Nederlands HEERE in kapitale letters is, maar in het Hebreeuws Yahweh en bij uitzondering Yahwih. Yahweh was ‘Ik ben die Ik ben’, maar Yahwih is ‘Ik ben er voor jou’, dat is alleen als de Enige Herder vertederd en persoonlijk is. Dus vandaag staat er een persoonlijk tekst in je Bijbel: 

‘Jij, mijn schaap, je bent de schaap van Mijn kudde. Jij bent mens en Ik ben jouw God Elohim’ Spreekt  Adonai Wiens naam is: ‘Ik ben er voor jou’ “ 

Liefdevol he? Is je hart dan niet vol verlangen en in verwachting van deze Enige Herder en persoonlijke God en Messias? Dit is Kerst bij uitstek! Zo jammer dat we zoveel verstoppen en onpersoonlijker maken door 3 namen van God te vertalen met Heere of Heer.

In onze kerntekst* staat: Ik zal over hen 1 Herder doen opstaan en die zal ze wijden. Het woordje ‘opstaan’ wordt in de SV vertaald met ‘verwekken’ en NBG51 en HTB ‘aanstellen’ en BB ‘aanwijzen’. De diversiteit van woordkeuze is omdat de vertalers het passend maken bij de allegorie van een Herder met schapen. Maar letterlijk staat er: Ik zal de Enige Herder laten ‘opgaan’ of ‘gloren’. Vorige week zondag sloot het af met {tip id=”240″}de profetievan Jesaja{/tip}: Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is…het Galilea der heidenen.  Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Deze Enige Herder zal als de {tip id=”232″}Zon der Gerechtigheid{/tip}  en als de {tip id=”233″}Blinkende Morgenster{/tip} verschijnen. En ja, dat gaat logischerwijs mank met de allegorie. Toch vind ik dat we moeten laten staan wat er staat. Als de Heere de profetie aan ons schenkt dat de Enige Herder als het licht zal verschijnen, dan moeten we dat ook laten staan. Een herder kan maar op een beperkte plaats zijn. Hij kan 10 schapen hebben, hij kan er 100 en heel misschien zelfs 300 schapen lijden. Maar hij is beperkt in ruimte en beperkt zichtbaar. Maar deze Enige Herder zal als de Rijzende Zon verschijnen en de kudde leiden. Deze Enige Herder is niet lokaal, maar als de zon zichtbaar in heel Israel. Ja, die Zonne der Gerechtigheid zal over heel de wereld schijnen. Jesaja benoemd het in Galilea en Ezechiel over heel Israel, maar even als de natuurlijke zon of het licht zal het niet alleen in Israel schijnen. Diezelfde zon beschijnt jouw en mij. Zoals de Enige Herder Jezus zelf zegt dat deze zon opgaat over goede en slechte mensen. Zonder onderscheid. Zo zal ook de Zon der Gerechtigheid over hen alle opgaan, hoewel er vele zijn die verafschuwen en de duisternis verkiezen. Maar zij kunnen nooit zeggen dat de Zon der Gerechtigheid niet over hen is opgegaan en heeft geschenen.

{gallery layout=”packed” preview_width=350 preview_height=350}2e-Advent-2022/David{/gallery}

2. Mijn Knecht David

Zo zijn we dan aangekomen bij de tweede naam van de Messias ‘Mijn Knecht David’. In het Hebreeuws is dit ‘ebed’. Net zo als in de namen van diverse personen in de Schrift die Ebed of Ebed-Melech heten. Knecht of slaaf heeft bij ons een negatieve benaming. Knecht klinkt denigrerend en bezittelijk ondertussen in onze taal. Als je zou lezen* ‘Mijn Slaaf David’, dan breekt echt je klomp. Maar we moeten dit even lostrekken uit onze westerse cultuur en tijd, waar slavernij is afgeschaft. Een slaaf of dienstknecht was ook een symbool van loyaliteit en oprechte gehoorzaamheid. Vergeet niet dat hoe wij slaven hebben gehouden en verhandeld, is in het 1e Verbond verboden. Een slavenhouder moest met respect met slaven omgaan en zelfs de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden zijn in de Thora beschreven. Er was een goddelijk CAO. Een slaaf was ook geen eeuwig bezit, maar voor een afgebakende tijd. Daarna was hij vrij om te gaan en te staan waar hij wilde. En dat gold automatisch ook voor zijn eventuele vrouw en kinderen. Een slaaf kon echter ook besluiten om zijn meester in dienst te blijven en kreeg hij een oorpiercing als teken van absolute loyaliteit en liefde voor zijn meester. Een dergelijke knecht stond boven de minderjarige kinderen van zijn meester. Een knecht is dus geen willoos wezen of een robot, maar maakt bewust de keuze om te dienen en staat volledig achter zijn opdracht. Een dergelijk Knecht wordt hier de Messias genoemd. 

2.2 De Geliefde Zoon

God noemt Hem Zijn Knecht David. Mogelijk omdat David ook een herder was en God loyaal was. Zo zeer dat David een soort graadmeter in trouw aan God is geworden. Maar ik wil je nu vooral op de letterlijke betekenis van David wijzen en de tekst ook als zodanig lezen. * David betekend ‘geliefde’ of ‘Hem die ik lief heb’. Vorige week zondag heb ik nog benoemd hoe bij Immanuel 2x de hemel de aarde raakte, toen God sprak bij de doop van Jezus en de verheerlijking op de berg: “Deze is Mijn Geliefde Zoon in wie Ik Mijn welbehagen/vreugde heb” [{tip id=”235″}Tekst 1{/tip}|{tip id=”236″}Tekst 2{/tip} |{tip id=”237″}Tekst 3{/tip}] Omgekeerd sprak Hij: Deze is mijn David’s Zoon. Dus Ezechiel moet vertellen dat Gods kudde compleet verdorven was en de herders incompetente corrupte, stelende en mishandelende luilakken waren. Dat is krasse taal die God hier spreekt. En waar vind God de oplossing in Zijn Enige Zoon die Hem vrijwillig volledig loyaal was. Het liefste wat God (de Vader) had. Hij geeft Zijn ultieme liefde aan een verdorven hopeloze kudde en blijkt uit de tekst zelfs voor de incompetente, corrupte, stelende, mishandelende, luie en ontslagen herders. God stelt de Enige en loyale Geliefde Zoon als Herder aan. De hoop van de wereld! Zelf treed de Vader even kort op als interm-Herder en geeft dan alles over in de handen van Zijn Zoon. David was een herder van oorsprong en wist op gelijke wijze zijn volk te leiden. Zo goed zelfs dat nooit Israel zo groot was als onder David. Hij was ook zorgzaam. Zo stuurde hij alle Joden een stuk vlees, brood en wijn, zodat ze met zijn alle feest voor God konden vieren. Hij was een geweldig militair-strateeg en -strijder voor zijn volk. Nu schenkt God de Ultieme Hoop, door de volmaakte David te zenden, als Herder en Messias.

{gallery layout=”packed” preview_width=350 preview_height=350}2e-Advent-2022/Vergelijk{/gallery}

2.3 God daalt af tot de mens

Davids leven is een op en neer in zijn relatie naar God.Hij blinkt uit in geloof en trouw. Maar evenzo valt David regelmatig in zonden en egoïsme. Aan het eind van zijn leven vervalt hij in hopeloosheid en depressie. Maar deze Geliefde Enige Herder zal volmaakt zijn. Alleen in deze woorden daalt God diep af tot de mensen. Wij maken vaak vergelijkingen met andere mensen, maar dat doe je altijd met iemand die groter is dan de persoon die je vergelijk.  Tegen een slim kind* zeg ik: Je bent net Albert Einstein. Dan bedoel ik dat het kind extra slim is en niet dat hij slimmer is dan Einstein. Hoewel hij nu de rijkste man ter wereld is, zou het mij kwalijk worden genomen als ik zeg:* Moeder Teresa is net als Elon Musk een voorbeeld van liefdadigheid. 75% van het (ex) personeel van Twitter zou mij de nek omdraaien en menig katholieke broeder direct naar de audicien rennen om zijn oren te laten nakijken. Als ik in een totaal geïsoleerd dorpje in Afrika zou komen heeft het geen enkele zin om iemand te vergelijken met Steven Jobs of Martin Luther King. Dan zou ik een doortastend kind vergelijke met de stamoudste. * Zo daalt God af om ons een menselijk begrip te geven van de de hemelse Geliefde Knecht, door Hem te vergelijken met de met zonden bevlekte David die een moordenaar, overspeler en rover was die aan het eind van zijn leven depressief in bed bleef liggen en zijn taak verzaakte. Joe, mijn hond is klein hondje. Als ik hem uitlaat dan gebeurt het wel dat er zo’n grote Sintbernard er aankomt en die gaat dan op zijn buik op de grond liggen, zodat ze elkaar recht in de ogen kijken en met elkaar gaan spelen of als een kleuterjuf die op haar hurken naast het tafeltje van een kleuter gaat zitten en verteld hoe hij zijn schaar moet vasthouden. Dat is Gods liefde voor een totaal verdorven hopeloze kudde met luie herders: Hij kijkt ons in de ogen. De belofte van hoop in Gods ogen, laten je altijd hoopvol smilen. Die God spreekt als die kleuterjuf tot jou over Zijn Zoon, omdat je anders niet zou begrijpen wat Hij zegt en je niet zou kunnen bevatten dat Hij dit afsluit met de woorden: 

Jij, mijn schaap, je bent de schaap van Mijn kudde. Jij bent mens en Ik ben jouw God Elohim’ Spreekt  Adonai Wiens naam is: ‘Ik ben er voor jou!

3. De Vredevorst

Tot slot meld onze tekst: Ik, de HEERE (de Getrouwe), zal God zijn. En in (jullie) midden, Mijn Geliefde Knecht Vorst. Ik, Yahweh, heb gesproken.Of: *Mijn Geliefde Knecht de Verhevene. Vorst is in het Hebreeuws is nasi wat opstijgen of verheffen is. Een vorst is werd vroeger ook wel een verhevene genoemd. Iemand die boven andere uitstijgt als de optrekkende dauw of mist. Zie je hoe dit past in het beeld van het verschijnende Licht dat uit de hemel in Bethlehems stal kwam en opsteeg boven Bethlehem, boven Jeruzalem, boven Israel, boven de Middelandse Zee en uiteindelijk schijnt over heel de wereld. Zo zal de Verhevene uitstijgen boven alle mensen uitstijgen als de optrekkende mist en als de opkomende zon. De Messias zal als David overwinnen en regeren. Aan Davids rijzende macht en invloed in het Midden-Oosten leek 30 jaar geen einde te komen als een vlekke spreide zich dit uit. Het was Davids Zoon Salomo die geen oorlogen voerde, maar als tijdelijke vredevorst regeerde over de vruchten van zijn vader met wijsheid en macht. En dat is precies wat deze Enige Herder zal doen, in vrede heerst met wijsheid en macht over het werk van Zijn Vader. Heel duidelijk wordt in deze profetie drie keer duidelijk maakt de Vader grijpt in als God en de Messias krijgt alles van de Vader toevertrouwd. Laat in deze dagen zo de Zonne der Gerechtigheid opgaan in je hart en je vervullen met hemelse vreugde en blijdschap. Dat is de grote vreugde van Kerst: Jezus kam bij ons als Immanuel. Hij wil intiemer met je worden door woning te nemen in de stal van je hart. En nu hebben we gezien dat de Enige Herder, de Verheven Knecht of Vredevorst het recht zal herstellen en je genezen en opzoeken als je bent afgedwaald en je mee te nemen naar Zijn Vader toe, die jouw als dom dwalend schaap teder in Zijn armen sluit en zegt: 

Jij, mijn schaap, je bent het schaap van Mijn kudde. Jij bent mens en Ik ben jouw God Elohim’ Spreekt  Adonai Wiens naam is: ‘Ik ben er voor jou!

We hebben vorige week gezien dat Immanuel betekend: God met ons en ten slotte ook God in ons. En nu hebben we de diepte gezien van God voor ons en God over ons. Van wie kan jij zeggen dat hij 24/7 in je direct nabijheid is en in je is, maar ook voor je is en je recht in de ogen kijkend Zijn liefde verklaard. Dat kan de grootste egoïst nog niet van zichzelf zeggen, tenzij hij dag en nacht voor de spiegel staat, want anders kan je jezelf nooit in de ogen kijken en afdalen om jezelf eeuwige liefde te verklaren. Je beste levensgezel zal veel in je gedachten zijn, maar niet altijd en evenmin zal hij dag en nacht als je schaduw je blijven volgen. Resumeer deze woorden*:

IMMANUEL

De Enige Herder
De Verheven Knecht
=
God met ons
God in ons
God voor ons
God over ons
God bij ons
=
Hoop
=
ZEKERHEID

Amen

{youtube}https://youtu.be/s6N9YcAOCJY{/youtube}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.