3e Advent: De Hemelse Aankonding van Jezus’ komst


Leestijd: 15 minuten

Tijdens deze 3e Adventzondag hebben gekeken naar de liefdevolle reden van de heilige aardsengel Garbri-El aan Maria. Hij komt melden dat de Verlosser zal worden geboren op wonderlijke wijze, op wonderlijke voorwaarde en wonderlijk gevolg. Een snelle telling leert dat ik bekende bijbelgedeelte minimaal 160 keer heb gelezen of gehoord. En het was verrassend nieuw. Belangrijke aspecten waren mij en ons nooit opgevallen. Werd Jezus wel als Gods Zoon geboren? Ontdek het zelf.

De opname van deze dienst kunt u tijdelijk terugluisteren via deze link. De gesproken tekst kan afwijken van de onderstaande tekst, daar dit slechts een preekschets is. Dit is nog een tijdelijke- of voorpublicatie en is nog niet compleet en van alle gemakken voorzien.          

{youtube} https://youtu.be/trW_lD9sBt0{/youtube}                             

Inleiding

De afgelopen Adventzondagen hebben we stilgestaan bij de naam aller namen: Immanuel, wat is God met ons, God bij ons, God in ons, God voor ons en God over ons. Deze naam werd bevestigd toen we uit de onbekende profetie van Ezechiel spraken dat Hij zou komen als de Enige Herder, Knecht en Vorst. Stond de eerste Aventzondag in het teken van Vrede en de vorige in het teken van Hoop, dan staat deze 3e Adventzondag in het treken van de Liefde. En dat zal vandaag blijken uit de woorden van de engel die uit de hemel was neergedaald om Jezus’ geboorte en Maria’s zwangerschap aan te kondigen:

Kerntekst Lukas 1:28,31, 35 en 37-38

‘De engel sprak: “Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen”. En de engel zei tegen haar: “Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord”.  En de engel ging van haar weg.

Situatieschets van Maria

Maria is zeer hoogst waarschijnlijk een tiener van tussen de 12 en 16 is in huis. Naar de overgedragen verhalen is ze in ondertrouw met de al op leeftijd gekomen Jozef. De status van ondertrouw of verloving was in die tijd anders als de onze. Het was in principe eigenlijk ondenkbaar dat je dan nog afzag van het huwelijk, tenzij er zeer dringende redenen waren, zoals vreemdgaan. Deze ondertrouw kunnen we dus bijna gelijk trekken met zoals wij het huwelijk kennen. Als ik de lijn van het Hooglied volg, was het niet ongebruikelijk dat men in deze periode reeds intiem werden. Maar van Jozef staat dat hij een rechtvaardig man was. Straks blijkt zijn liefde voor Maria, als hij in het geheim zijn trouwbelofte wil verbreken, vanwege haar zwangerschap die niet van hem was, om vervolgens de schijn op te wekken, dat het zijn schuld was dat ze zwanger was en hij haar in de steek heeft gelaten. Dit onderstreept gelijk ook de status van ondertrouw. En ook als de engel Jozef in de droom op een andere gedachte weet te brengen, gaat hij ondanks haar zwangerschap het huwelijk aan, zonder intiem te worden, maar hij wacht tot Jezus is geboren en mogelijk zelfs tot Hij een jaar of drie oud is. Daar is zowel oprechte liefde als een sterk gelovige rechtvaardige houding voor nodig. Maar hoe mooi een observatie kan zijn, is het niet waar vandaag de aandacht naar uit gaat. Uiterst is het een aardige illustratie.

Maria liefdevol begroet

Vermoedelijke was Maria in Jozef’s woning, maar dat kan ook haar ouderlijk huis zijn geweest, toen onverwachts de aartsengel Gabri-El verscheen. De spreekstijl van Gabri-El is zeer autoritair, maar liefdevol. Waarom zeg ik autoritair? Naar kinderen toe zeg ik regelmatig in een gesprek ‘wees lief’ ‘wees maar niet bang’ enz. Je spreek uit wat diegene zou moeten doen of zou moeten overkomen, maar weet dat diegene niet de volledige controle heeft. Gelijkertijd is het ook vriendelijk, liefdevol en troostend. Let er eens op dat nergens staat dat Maria bang werd, maar in verward was. Ze begreep niet waar zijn woorden op sloegen. Ze wist niet waar ze dit aan te danken had. Mogelijk wist ze niet wie of wat dit was. Het gevolg van verwarring is vaak paniek en angst en dat begrijpt Gabri-El prima. Spreekt hij tot het geschrokken meisje: ‘Wees maar niet bang Maria’ * Dat is makkelijker gezegd dan gedaan als een engel van God voor je staat. Op meerdere plaatsen vrezen de mensen voor hun leven, omdat zij weten ‘niemand kan God zien en blijven leven[1]. Blijkbaar roept dit ook bij Maria de gedachten op: ‘hoe zou ik dit dan kunnen overleven?’. Engelen worden beschreven als 2 tot 3 meter lange verschijningen. Dan komt bij mij een beeldende verhouding op van Gandalf als hij Bilbo Balling* betrapt op het achterhouden van de ring. De woning zal niet hoog zijn geweest. Zie dan een niet aards mens maar heilige engel Gods lichtend daar staan, de kamer vullend in goddelijke kracht. Maar geruststellend is steeds de boodschap rond Jezus’ komst: Vrees niet! Gabri-El is de engel die het toekomstige leven of de dood komt boodschappen op aarde. In deze gevallen gaat het alleen om leven. Hij kondigt nieuw leven aan, van Hem die het Leven werd genoemd en die eeuwig leven schenkt. Maria kan dit niet laten landen, als hij gelijk ook mededeelt dat zij gezegend is onder de vrouwen. Misschien trof ze het wel erg met Jozef, maar ze was een eenvoudig meisje, zonder perspectief op aanzien, rijkdom of macht. Later zegt Elisabeth: “je bent gezegend onder de vrouwen[2]” en zelf moet ze erkennen ‘Van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam[3].’ ‘De Ave Maria’s’ of ‘Wees gegroetjes’ mogen een onbeschaamd genade-verdienmodel zijn, het heeft wel degelijk een punt van aandacht. Van wie is er ooit gezegd dat alle geslachten en generaties haar zalig zullen heten? Van niemand, dan van de moeder des Heere. Uit alles blijkt dat Maria een vroom, bescheiden, wijze, introverte vrouw was. Haar oprechte nederige houding was gezien. Geen schijnheilige kruiperige houding en ook geen nederige houding om credits bij de Heer te scoren, maar nederig vanuit ware vroomheid en devotie. Van haar oom en priester Zacharia en tante Elisabeth wordt gezegd ‘Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere’[4]Zij kregen Jezus’ voorloper toevertrouwd, maar Gods oog was voor Zijn geliefde Zoon gevallen op dit meisje.

Maria de Begenadigde

Maar in tegenstelling tot de leer van de, mij toch geliefde, Rooms-Katholieke Kerk, was zij geen volmaakte. Waarom zou de heilige aartsengel Gabri-El, van God moeten zeggen: “Je hebt genade gevonden in Gods ogen”*. Besef dat een engel niet van zichzelf iets kan spreken, dan de woorden die hem zijn opgedragen. Dus God zelf spreekt tot Maria dat ze genade heeft gevonden in Gods ogen. Iemand die iets heeft verdiend heeft geen genade ontvangen als hij daar iets voor terugkrijgt. Genade is onverdiend. Maria is heilig in haar positie als moeder van Christus. Zij is apart gezet door God, maar niet volmaakt. Maria mocht de poort van genade zijn, waardoor Jezus in deze wereld kwam, om jou en mij genade te schenken. Genade is het product van liefde en niet van berekenend gedrag. In Maria omarmd God de mensheid. Maar Maria schrikt hiervan*. Hoe is zij waardig Gods Zoon te dragen? Hoe zal lasterlijk worden gesproken als zij zwanger is en het kind niet van Jozef blijkt te zijn? Hoe is het überhaupt mogelijk, daar zij nog nooit intiem is geweest met een man. Vorige week zat ik met een chauffeur in de taxi, die zo verbitterd was tegen de kerk en hij schreeuwde letterlijk in mijn gezicht: “Hoe is het mogelijk dat een vrouw zwanger wordt zonder seks? Dat kan niet, dat kan niet! Het is bedrog en laaielichterij en dat weten jullie, maar je blijft het roepen. Wij zijn ontwikkeld. De kerk groeit het hardste in Azië, waar ze nog zo achterlijk zijn dat ze elk verhaaltje geloven.” Deze man sprak uit verbittering en ratio. Toch geloof ik niet dat Maria deze vraag aan Gabri-El stelde uit rationele overweging. Niet dat Maria achterlijk was, maar omdat ze rechtvaardig was. Hoe zou zij zwanger kunnen worden, terwijl Jozef nog niet met haar intiem was geworden? En ze wist dat er geen andere man in haar leven was. Maria was rechtvaardig en kon en wilde niet zondigen.

Je zult Hem Yeshua / Jezus noemen

Wij weten al wat Gabri-El gaat zeggen, toch? Maria echter niet. Ze krijgt alleen te horen dat ze zwanger wordt van een jongentje dat Yeshua zal heten*. Ook dat was het net logisch dat Kind die naam zou krijgen. Niemand droeg deze naam om naar te vernoemen. Het enige is dat ze uit de ‘afgehouwen stronk van Yesse[5]’ voortkwam. Maar Maria kende wel de betekenis van die naam, zij groeide even als ik op met de mij zeer geliefde psalmen. Kijk eens even met mij mee: Maria was een rechtvaardig en godvrezend meisje. Zou ze niet de woorden van verre voorvader David kennen: ‘‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn yesha/heil. U verwacht ik de hele dag[6]. Maria kende echte zekerheid en overgave aan haar God en zong vast onder haar werkzaamheden in huis: “De Heere is mijn Licht en mijn Yesha/Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik bang zijn?[7]” Maria had jong geleerd haar zegeningen te tellen en zong op de Pinksterdag (en vast ook tussendoor): “‘Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Hij overlaad ons dag aan dag met Zijn goedheid. Die God is onze Yeshua/zaligheid. Die God is ons een God van volkomen Mosjah/bevrijding; bij de Yahwih/HEERE Adonai, zijn uitkomsten tegen de dood.[8]”

In dat laatste vers vallen mij 3 dingen op. Mosjah of Mozes staat voor de bevrijding. In dit vers wordt Jezus’ naam reeds volledig gebruikt. En, ik heb het er niet op uitgezocht, maar opnieuw wordt hier die minder vaak gebruikte spelling van Gods verbondsnaam wordt gebruikt, die uit liefde spreekt en zegt: Ik ben er voor jou! Past dit gelijk ook niet naadloos in de boodschap van de heilige aartsengel Gabri-El? Jezus zal de Christus zijn, de Messias, de Zaligmaker en Bevrijder. Mattheus zegt dat Gabriel tegen Jozef zegt: “Maria zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden[1].” De naam Jezus of Yeshua was dus geen vreemde naam voor Maria, maar geen naam die haar familie en vrienden zouden verwachten. Een naam die net als bij Johannes vragen op zal werpen. Maar beschrijven deze psalmen die willekeurig zijn gekozen niet zowel het leven van Maria als wie de Heere Jezus zal zijn?

Hoe zal dat wezen?

Maria’s vraag: Hoe zal dat wezen?  is dan ook begrijpelijk. Ze zegt niet dat het niet kan. Blijkbaar geloofd ze als het wordt gezegd dat het ook zo is, maar hoe past dit ooit in haar leven? Ik denk niet dat het volledig antwoord niet antwoord geeft op de praktische vragen. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen*. Deze woorden in combinatie met de begroeting deden bij opnieuw bekende filmreferenties oproepen. May be the force with you!* Het bleek ook dat de maker van Star Wars zelf ook christen is en bewust Bijbelse referenties gebruikt. Op niet 1 plek in de Bijbel wordt zo gesproken over ‘de kracht van de Allerhoogste’*. Toch lijkt het een nieuw hoofdstuk in te luiden, want vanaf dit punt lezen we nooit meer de uitdrukking ‘de kracht van de Allerhoogste’. Nee, we zien alleen steeds de toepassing er van. Jezus deed vele krachten en later de apostelen ook. En de Heere Jezus zegt ook dat het Koninkrijk der Hemelen met deze kracht zal komen. Ik heb menigmaal met moslims gesprekken gehad.

Zoon van God en ook van Maria

Toen ik voor het eerst met een moslim sprak over Jezus Christus als Gods Zoon, vertelde hij mij hoe godslasterlijk dit voor hem was om Maria gemeenschap met God zou hebben gehad. Het was voor mij vanzelfsprekend, omdat ik het van kinds af aan af niet anders had gehoord. Dit heeft mij aan het denken gezet. Natuurlijk besef ik dat het niet was wat deze man suggereerde. Zijn gedachten was echter volkomen begrijpelijk en zelfs logisch. Gabri-El gaat niet de vraag beantwoorden hoe zij zwanger zou kunnen worden. Het moest genoeg zijn dat de Heilige Geest over haar zou komen. Die zal haar leiden en ondersteunen. Moet je voorstellen wat het was. Uitleggen hoe het kon dat ze zwanger was. Later een Kind opvoeden die Gods Zoon is. Hoe groot is de verantwoording voor kinderen al. Laat staan dat je Gods Zoon moet opvoeden! Jezus zal vast een voorbeeldig Kind zijn geweest, maar opvoeding is meer dan moraal. De vrouw waar ik gebed voor vroeg, stuurde mij jaren geleden het lied ‘Mary, did you know’ van Pentatonix, wat we zojuist hebben gezongen. In dit lied zing je ook: Mary, did you know, when you kiss your little Baby, you kiss the face of God?. – Maria, weet je wel, als jij je kleine baby kust, dat je Gods gezicht kust? – Dit lied beeld zo sterk uit, hoe groot de verantwoording was in het besef dat dit Gods Zoon, ja God zelf is. Wie zal er ooit meer hebben ervaren wat Immanuel inhoud: God in Maria, God bij Maria, God voor Maria, God over Maria! Geen mens kan in eigen kracht deze verantwoording dragen.

Het Goddelijk Kind

We weten dat God alwetend is[1]. Maar stel je voor dat jij je kind moet opvoeden en hij kent elke fout die heb begaan en begaat, hij weet elke gedachten van je. Pas dat in je gedachten eens toe, dat dit Kind 1 dag onder jouw verantwoording zou vallen. Ik zou mij geen raad weten. Toch is het in de praktijk niks anders. Jezus kent ook elk van jouw gedachten en daden. Nu een confronterende vraag: Zou jij dezelfde zonden begaan die je begaat en begaan hebt, als dit Kind erbij zou staan? Denk dan eens aan zonden door lust, hebzucht, manipulatie, bedrog, schijnheiligheid, roddel. Hoe vaak spreek je mooie of vrome woorden, die misschien echt waar zijn, maar in je hart is het totaal anders. En nu zit Jezus bij jou op de bank, staat bij jouw bed, kijkt over je schouder mee wat je kijkt en leest.  Zou jouw keuzes niet totaal anders worden? Als ik een tv-serie kijk, dan onderwerp ik die vooraf aan onderzoek. Als het verantwoord klinkt ga ik het kijken. Maar opeens krijg ik in aflevering 10 een gesuggereerde seks episode en zie ik alleen iemand van achter naakt. Dat staat mij niet aan, maar ik knijp even een oog toe, want ik vind de serie te leuk om hem daar voor te laten stoppen. Of zoals toen ik kind was had mijn vriendje heel veel videobanden. Wij hadden geen tv. Maar als we daar een film keken dan wist de moeder precies – en later haar zoontje ook – op welk minuut en seconden we even onze oren dicht moesten doen. Nu heel eerlijk, zou ik dezelfde keuze maken als het Kind Jezus erbij zou zitten? Waarom dan niet en anders wel? Intens he om dat te beseffen? En nu kreeg Maria die verantwoording 30 jaar lang op haar schouders. Hoe zeer had Maria nodig dat het waarheid was: May be the force with you! Hoezeer had Maria de Heilige Geest nodig en de kracht van de Allerhoogste. Let er op, dat opnieuw hier een zeer ongebruikelijk term wordt gebruikt. De Heilige Geest zal haar overschaduwen. Dit is een specifieke uitdrukking die direct verband houd met de Wolkkolom die in de woestijn met het volk meetrok. En als God afdaalde naar de tent die los buiten het kamp stond, de Tent der Getuigenis, dan daalde God neer door de wolk over de tent uit te spreiden en daarna deze te vervullen met Zijn heiligheid. Dan sprak God tot Mozes, Aaron of Jozua. Zo zou Maria zwanger worden. De Heilige Geest zou als een laag sneeuw om haar heen neerdalen op heel haar lichaam en daarna in haar het Heilig Kind Jezus laten groeien. Daar kwam geen onreine handeling aan te pas. Het was geen schimmig gebeuren, maar het was heilig en toch herkenbaar. Maria was door God geliefd en werd op alle fronten door Hem ondersteund.  

Mens, God of Gods Zoon?

Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden” ‘Daarom’ is een gevolgtrekking. Omdat de Heilige Geest over Maria komt en in haar het Heilig Kind schept, daarom… is Hij Gods Zoon? Nee, dat staat er helemaal niet. Hij zal Gods Zoon worden genoemd. Hoe kan dat? Wij weten toch dat Hij Gods Zoon is? Ja, maar Hij zou de zoon van Jozef en Maria zijn. Een Joodse jongen werd op zijn 12 een zoon genoemd, maar nog geen spreekrechten had. Zo lang was hij Yeshua de zoon van Jozef en Maria. Hij was ‘slechts’ een nakomeling en zoals we vorige week zagen was het kind tot hij meerderjarig was zelfs ondergeschikt aan de slaven en knechten. Hoe noemt Jezus zichzelf gedurende Zijn omwandeling op aarde: De Zoon des Mensen en niet de Zoon van God. Pas aan het einde van Zijn leven, verteld Hij Zijn leerlingen over hoe het in de toekomst zal Zijn als Hij niet meer onder hen is. En dan begint Hij zich nadrukkelijk te benoemen als de Zoon van God. Gabri-El maakt dus duidelijk dat Jezus als ieder ander kind zal moeten opgroeien en worden opgevoed. Hij had afstand genomen van al Zijn hemelse privileges, daar onder viel ook de aanspraak op de titel Zoon van God. Ja dat kan, als ik zie dat de engelen ook zonen van God worden genoemd, omdat zij met Gods heiligheid zijn bekleed. Uiteraard was Gods Zoon. Maar als prinses Amalia bij de Kruidvat komt, zonder haar Visa Gold Card, krijgt ze echt haar spulletjes niet mee, omdat ze prinses is. Ze is gewoon als burger en student in Amsterdam. Zonder geld is zij gewoon zoals iedereen. Als het ware liet Jezus zijn creditcard in de hemel achter, om in alles te worden als wij[2], Ja, Paulus benadrukt zelf, dat de Heere Jezus afstand van het Zoonsrecht deed, ja, zichzelf heeft vernietigd, door te zeggen dat Hij niet alleen ons in alles gelijk is geworden, maar door de gedaante van een slaaf aan te nemen. Bespot, geslagen, veracht en miskent. Op je 30 was je geestelijk volwassen kreeg je het spreekrecht. En dat is ook het moment dat Jezus Zijn bediening start. Dat is ook het moment dat God de Vader hoorbaar uit de hemel sprak: Deze is Mijn Geliefde Zoon[3]. Dat was het moment dat Hij de eerste erkenning kreeg als Zoon. Toch hebben we net gezien dat Hij deze titel zich niet toegeëigend. Het is God die zelf van Hem getuigd. De Farizeeën zeiden: Hij getuigd van zichzelf, Zijn getuigenis is niet oprecht[4]En Jezus verweerd zich terecht door te zeggen dat de Vader van Hem getuigd[5]. En het is Petrus die van Hem getuigd: U bent de Christus (de Verlosser of Messiach), de Zoon van de Levende God[6]En triest genoeg zijn het de demonen die hier ook van getuigen[7]. Het gaat tegen ons gevoel en traditionele opvattingen in, maar Jezus was niet Gods Zoon op het moment van geboorte. Toen ik met deze bewering voor het eerst las, dacht ik: Dit is godslastering! Hij was echter wel God vanaf de eeuwige dagen, want er staat: Ik ben gezalfd van eeuwigheid af, van voor de dagen dat de aarde werd geschapen[8]. Maar Hij had de hemel verlaten en ging Zijn erfenis bevrijden, om het geroofde erfdeel als weer als Zijn buit mee te nemen naar de hemel en te zeggen: “Vader, Ik heb de hemel verlaten en heb het geroofde herkregen.”

De Verlosser Israels en (Ver)losser

Jezus loste de mensheid, zoals Boas[9], Zijn menselijke directe voorouder, dit deed voor Naomi. Hij betaalde de volle prijs in de tegenwoordigheid van de oudste van Israel, keurig volgens de regels en wetten[10]. Werd daardoor Eigenaar[11] van de schepping en maakte zo de weg vrij, om Zijn Ruth, Zijn geheiligde gemeente tot een Bruid[12] te nemen, ook al waren Zij voor de overgrote deel heidenen en buiten het verbond. Doordat Hij de losprijs betaalde, werden zij ingelijfd in Israel. Opnieuw als Ruth de Moabietische heiden. De heidenen waren getrouwd geweest met God, maar verloren net als Ruth haar man en werd rechteloos in een vreemd land. Maar werd ook uit pure genade gelost. En de overtreffende en voltooide vorm van lossen is: Verlost. Christus, dat is Verlosser! Heb jij jezelf zo leren kennen, als een heiden die buiten het Verbond staat? Heb jij jezelf leren kennen als een rechteloze? Ruth was getrouwd geweest met Machlon[13], wie zijn naam de ‘zieke of zwakkeling’ betekend. Naomi, stuurde Ruth weg. Terug naar haar afgoden, niet-goden. Zij had geen deel aan de God van Israel. Ben jij als Ruth tot de standvastige rechteloze belijdenis gekomen: Uw volk is mijn volk, u God mijn God? Weet tot welk volk behoord en verlang jij net als Ruth om die God te bezitten als jouw God?  Is de zieke, de zwakkeling van je weggenomen en de band verbroken? Dan is het tijd, dat de Christus jouw Losser zal zijn en je Verlosser zal worden. Jezus kwam niet alleen om de lossen waar Hij recht op had, op Israel, maar Hij kwam in de overtreffende trap: Hij kwam verlossen, verloren was[14]. Iets dat verloren is, kan je niet meer terugnemen. Dat is afgeschreven, maar niet bij de Verlosser. Hij nam bij Israel de heidenen erbij. Net als Boaz die deze heidense vrouw trouwde. Hoe kon Hij dit doen? Omdat Hij meer was dan een losser. Hij was DE Verlosser. Hij was de ware Boaz, wiens naam is: In hem is kracht. In niemand was ooit meer kracht, dan dit Kind dat kwetsbaar werd geboren onder de open hemel, onder onhygiënische omstandigheden en in bedroevende armoede en miskenning. Hij overwon Satan, de zonden en de dood! Daar is Hij meer dan losser, Hij is de Verlosser of in het Grieks de Christos. Ruth had als heidense weduwe geen enkel recht in Israel. En voor hen is Hij gekomen voor rechteloze te huwen tot een rechthebbende koningin. De Bruidegom in het Hooglied, ziet een afkeurenswaardig zwart meisje. Daar wilde en hoefde niemand deel aan te hebben: een meisje van de alleronderste klasse. En van haar zegt de Bruidegom: Je bent mooi Mijn vriendin. Je bent zwart, maar lieflijk[15]. Je bent Mijn liefste. En raad nu eens wat de heidense naam Ruth betekend: Mijn vriendin! En wie blijkt in de Openbaringen de Bruidegom te zijn? Zijn naam is: Christus, de Verlosser. Dat is uiteindelijk het antwoord aan Maria. Het antwoord wat totaal anders, maar absoluut alles verklarend. Hij is de Losser, de Verlosser, in het Grieks de Christos, in het Hebreeuws de Messiasch. Dit is de vervulling van de grootste delen van de profetieen en de vervulling van alle profetieen van de Messias in Zijn aardse tijd en de verwachting van de vervulling van de wederkomst en Vrederijk. Als dit mogelijk is, dan is alles mogelijk.

Bij God is alles mogelijk

Maria had niet langer uitleg nodig hoe zij zwanger kon worden zonder seksuele omgang. Ze hoefde geen uitleg meer hoe ze zich moreel moest verdedigen of hoe ze dit Jozef moest uitleggen. Bij God is nu echt alles mogelijk. Diep onder de indruk en bescheiden, maakt ze een buiging voor de heilige aartsengel Gabri-El antwoord ze*: “Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord”. Van die houding kunnen we heel veel leren, maar de tijd om hierover uit te wijden ontbreekt. Deze indrukwekkende geschiedenis en gesprek, beëindigd even bescheiden als Maria, de Moeder des Heere. De Maria, die alle geslachten en generaties van de aarde zalig zal heten. In die zin mogen wij zeggen: De Heilige Maagd Maria. Ze is echter geen maagd gebleven en ik durf met zekerheid te stellen dat de bescheiden vrouw nooit zou willen dat de kerk van de oudheid en sommige stromingen van de huidige RKK haar zouden aanbidden. Maar laten we ook eerlijk zijn dat de meeste katholieken Maria niet meer aanbidden, maar haar respect willen betonen, zoals de Bijbel ons ook leert. Daarnaast wordt er wel geloofd dat zij in de hemel bemiddeld tussen Jezus en ons. Maar de Schrift leert ons: Er is 1 God en er is 1 Middelaar, de Mens Jezus Christos[16], de Messiach, de Verlosser en Koning Israëls. En zo eindigt het in de eenvoudige woorden: En de engel ging van haar weg. Lukas haast zich om door te gaan naar de volgende geschiedenis die moest plaats vinden om zo snel mogelijk te komen tot de kern en dat is niet Maria en Gabri-El, maar Yeshua Christos Immanuel. ‘God met ons’ werd ‘God onder ons’. Mijn Zijn alles opofferende daad, won Hij alle kracht in hemel en op aarde. En in die kracht zal Hij als onze hemelse bodyguard voor ons gaan staan en is Immanuel geworden tot: God voor ons!

{youtube}https://youtu.be/z2OtJJCY1j8{/youtube}

 

[1] Psalm 139:23

[2] Filipenzen 2:7

[3] Mattheus 17:5, Markus 9:7, Lukas 9:35, 2 Petrus 1:17

[4] Johannes 8:13

[5] Johannes 8:18

[6] Mattheus 16:16

[7] Markus 5:7

[8] Spreuken 8:23

[9] Ruth 4:5-8

[10] Leviticus 25:25-einde, 27:13-31, Numeri 18:15-17

[11] Handelingen 20:28

[12] Markus 2:19, Johannes 14:3

[13] Ruth 1:1, 5

[14] Mattheus 18:11, Lukas 19:10

[15] Hooglied 1:5, 2:13

[16] 1 Timotheus 2:5, Romeinen 5:15

[1] Mattheüs 1:21

 

[1] Exodus 33:20

[2] Vs 42

[3] Vs 48-49

[4] Vs 6

[5] Jesaja 11:1

[6] Psalm 25:5

[7] Psalm 27:1

[8] Psalm 68:4 (5) en 19 (20), 20 (21)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.