Breaking News: Wetenschappelijk bewezen dat Jezus is opgestaan!


Leestijd: 14 minuten

Vandaag is het Pasen. Jezus is opgestaan! Daar hoeven christenen niet aan te twijfelen, maar tussen geloven en overbrengen kan een groot verschil zijn. Vandaag geen romatisch paasverhaal, maar de harde vreugdevolle feiten. 

Zingen: 366 Kroon Hem met gouden kroon

{youtube}https://youtu.be/djkjo-KQbW0{/youtube} 

Schriftlezing

{tip id=”539″}Markus 16{/tip}  >>>

U kunt een opname van de gesproken preek terugluisteren of kijken via deze link. De tekst kan afwijken van hieronder, daar het niet wordt voorgelezen, maar geleid door de Geest zoals het gesproken moet worden of nadat er reacties zijn van aanwezigen. Alleen de preek wordt opgenomen, de nabespreking e.d. niet.

Lieve mensen,

Ik ben blij dat we op deze grote feestdag, de grootste van het jaar, bij elkaar komen in een kleine groep. Een feit waar ik normaal niet zo blij mee ben, want dat betekend dat er veel mensen met lege geestelijke magen thuis blijven. Want andere kerken is nu ook niet direct volle bak te noemen. Maar waarom zou ik er blij mee zijn? Omdat jullie alle hebben aangegeven de opgestane Christus te kennen als jullie persoonlijke Messias. Jullie hebben bekend vergeving van zonden te hebben ontvangen, de ticket naar het eeuwige leven. Ik ben blij omdat jullie daarom vast ook overtuigd zijn dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. En dat is precies wat het breekpunt voor de wereld is. Mogelijk willen ze geloven dat Jezus misschien wel ooit heeft bestaan. Maar als het puntje bij het plaatje komt hebben ze daar vaak ook nog moeite mee, als het aankomt op hoe Zijn leven er uit heeft gezien. En aangezien jullie dit allemaal geloven, kan ik jullie het verhaal van de opstanding vertellen en jullie weten het. Ik kan jullie het nut van de opstanding vertellen en jullie weten het. Uiterst kan ik her en der er wat aan bijspijkeren, maar meer ook niet. Maar als jullie tegenover ontkenners staan is ongeloof over de opstanding moeilijk te weren. Het feit dat ik Jezus heb gezien blijkt ook voor gelovige niet als geloofwaardig argument te klinken. Daarom neem ik jullie in deze middag mee naar de 2 belangrijkste historische vragen: Heeft de opgestane Heer bestaan? En is Hij hij ook daadwerkelijk uit de dood opgewekt? Vorig jaar hebben we onderzocht of Jezus was opgestaan uit eigen kracht of dat Hij door de Vader is opgewekt uit de dood. En toen hebben we gezien dat de Bijbel nooit zegt dat Hij uit eigen kracht is opgestaan, maar dat dit het werk van de Vader was.  

Inleiding op historische aard van de Bijbel

Om te bepalen of een historisch persoon heeft bestaan gebruiken we iemands graf en documenten en getuigen. Nu hebben we gespecialiseerde bibliotheken die alle schriftelijke bewijzen bewaren, zoals in Nijmegen van Aurelius Augustinus. Dat is dan ook het belangrijkste historische kenniscentrum met onaangevochten autoriteit. Nu kent de Bijbel twee delen: Het 1e en 2e Verbond. Bijbel, komt van het Latijnse Biblia, waar ons woord bibliotheek ook vanaf komt, omdat biblia gewoon boeken betekend. Als we dus als we met uitsluitend Bijbelse bronnen iets bewijzen is daar niks mis mee, daar de Bijbel niet een boek is, maar een boekencollectie van 66 of 73 boeken is van minimaal 40verschillende auteurs die op een enkele uitzondering niks met elkaar te maken hadden of elkaar kende. De collectie van het 2e Verbond heeft 1 naam die overal in voorkomt, namelijk Jezus. Het doel van die boeken was op Lukas en Handelingen na, niet geschreven met het doel om historisch verslag te doen of bedoeld als boek. Laat staan om het zelfs in hun hoofd te halen om een aanvulling te schrijven op de Heilige Tenach. Geen van de schrijvers zou zicht ooit in het rijtje van de profeten durven te plaatsen. Alleen bij de Openbaringen had Jezus de bewuste wetenschap dat dit het sluitstuk van de Bijbel zou worden. Het werd geschreven over 1400 jaar verspreid. Samenwerking of vooropgezet plan kan dus nooit een argument zijn. En als we dan argumenten uit de Bijbel halen dan is dit wetenschappelijk gezien bewijs uit diverse schriftelijke bronnen en daarmee aanvaardbaar.

Heeft Jezus bestaan?

Een goede vraag die christenen zichzelf wel eens vaker zouden mogen stellen, zodat ze niet zo snel met een mond vol tanden staan. Of de Heere Jezus heeft bestaan valt of staat voornamelijk of de Evangeliën betrouwbaar zijn. Nu is het bij verzonnen boeken met een historische link gebruikelijk dat er veel historische fouten zijn. Echter als we de Evangeliën nemen vertellen deze veel details als plaatsen, gebouwen, gebeurtenissen en rangen die historisch overtuigend bewijs hebben door opgravingen én buitenbijbelse bronnen. Denk maar aan Lithostrōtos wat letterlijk betekend ‚toegedekt met stenen‘ is na veel verkeerde historische aannames ter discussie komen te staan, maar relatief recent nog bewezen of de zegelring van Baruch en dat geldt voor vele andere voorbeelden. De verhalen zijn omringd met namen en feiten die controleerbaar waren. Paulus stond het verst verwijderd in de tijd en getuigd 25 jaar na Jezus verrijzenis van de opstanding waarin hij minstens 520 getuigen noemt aan het hoogontwikkelde Korinthe, die dit ongetwijfeld zijn gaan natrekken. Ik kan je garanderen dat een dergelijk groot aantal nog levende getuigen bij het beschrijven een grote zeldzaamheid is de geschiedenis. Joods-Romeinse historicus Flavius Josephus en de Romeinse historicus Tacticus getuigen van Zijn bestaan terwijl zij niet behoorde tot ‚de sekte‘. Een boek wat alleen maar mooie verhalen over iemand verteld en geen enkel kritiek bevat mag je in twijfel trekken, maar een schrijver die zowel positieve als negatieve zaken vermelden mag je als integer zien. Johannes (6:66) verteld dat Jezus in de steekwerd gelaten toen Hij nog aan het begin van Zijn omwandeling op aarde. Dat is een schande als een leraar in de steek werd gelaten (Zie hiervoor bijvoorbeeld Augustinus), maar dit is helemaal een schande als dit collectief gebeurde. Dan kon zo’n leraar niet als van God gezonden worden gezien. Johannes verteld ook nog eens dat Zijn familie Hem niet geloofde (7:5) en de betekenis van loyaliteit van familie kent 1000x hogere standaard als tegenwoordig. Als nu je broers en zussen je niet geloven is balen, maar dat overkomt bijna iedereen. Structureel is vervelender, maar niemand die jou echt ter schande maakt. Maar destijds was dit een vreselijke schande. Dat stond gelijk aan in het openbaar in je gezicht te worden geslagen met vlakke hand of op je ogen te worden gespuugd. Markus verteld zelfs dat ze Hem voor een gek uitmaakte (3:21), wat een nog grotere vernedering was. Maar, zeg je, het werd geschreven door Jezus‘ fans. Zou jij als je tot een select groepje exclusieve leiders behoorde, vertellen dat ze  zijn? Lukas 18:34 verteld dat Jezus hun concreet verteld dat Hij zo gevangen wordt genomen, gemarteld en vermoord. En tot 2x toe staat er dat ze het niet begrepen. Jezus vertelde dit niet in gelijkenissen of terwijl ze onderweg waren, maar Hij nam ze apart om specifiek over dit onderwerp met hun alleen te praten. Dat was geen compliment. Ze waren lui, want gingen slapen, terwijl ze werd gevraagd een uurtje waakzaam te zijn en ondanks 2x te worden gewekt, slapen ze door. Meerdere keren bleken ze eerzuchtig (Mar 10), meerdere keren waren ze twijfelachtig (oa Mat 28:17) en lafhartig door te vluchten, te verloochenen (oa Mat 26:56) en even als er over sommige apostelen niks wordt verteld, vertellen ze wel over het verraad van Judas en dat was historisch nodig, maar dat hij uit de kas graaide was geen goed iets om te vermelden als je aanhangers wilt krijgen. Kijk maar naar stichtingen en partijen waar een frauderende penningmeester is geweest, zij raken hun invloed als orgaan kwijt, verliezen leden en hebben nog moeite om mensen te werven. Waarom zouden ze dit hebben opgeschreven als dit Jezus of zichzelf er mee te schande zouden maken en het Evangelie minder aantrekkelijk zou lijken? Lukas heeft dit gedaan door getuigen te interviewen en Johannes door op te schrijven wat hij alleen zelf heeft gezien en andere getuigen bij waren. Dit maakt dit tot betrouwbaarder boeken dan, menig ander boek uit de oudheid die als bewijs wordt gebruikt. Er is dus geen reden aan de historische betrouwbaarheid van Jezus en Zijn bestaan te twijfelen.

De kruisiging

De afgelopen jaren is er een populaire wetenschapper bij de NPO die heeft aangevoerd dat Jezus niet kan zijn gekruisigd, dus daarom zou dit verhaal onwaar zijn. Pas bij de verwoesting van Jeruzalem en de tirannie onder keizer Nero er worden gesproken over kruisiging. Okay, maar dat zegt mij niet veel, want er zijn meerdere boeken, evangeliën die hier als eerste melding van maken. Dit is volkomen onzin, want dit werd al door de Perzen gedaan bij piraten. Waar zij wel een punt heeft, is dat er nergens in de Bijbel staat dat het een kruis was, maar een ‚hout‘ of ‚paal‘. Maar dat is niet vreemd daar de veroordeelde een paal van 50kg op zijn rug werd gebonden, met de armen gespreid en op de executieplaats staan palen waar ze aan werden opgetakeld en vastgemaakt of de paal stond in een holte in de grond die er uit werd gehaald en plat op de grond de veroordeeld werd vastgemaakt. Dus dat in beide gevallen is er spraken van een ‚paal‘ of ‚hout‘. Waarom zouden Joden, wat de eerste christenen waren, verzinnen dat Jezus aan een hout was gehangen, want de Mozaitische wet zegt: vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. (Gal 3:13 Deut 21:23) Voor grote zonden werd je gestenigd, maar je was niet vervloekt. Maar wie werd opgehangen was ook door God vervloekt en aan dit vreselijke oordeel was geen ontkomen meer. Iedereen moest van je afkeren, omdat je vervloekt bent en is een enorme maatschappelijke schande voor Jezus‘ aanhangers. Je gaat niet vertellen dat je een volgeling bent van een vervloekte, want je laad anders een nationale schande op jezelf. Er zijn 7 historische geschriften die de kruisiging uit dezelfde tijd. Daarmee is het bestaan en dood van Cleopatra vele malen twijfelachtiger.

Begrafenis & Het lege graf

Nu komt er nog veel vreemder element in de geschiedenis en dat is Zijn begrafenis. 5 geschriften vertellen dat Jezus werd begraven door Jozef door Arimathea en sommige ook door Nicodemus. Beide hadden een zetel in de Hoge Raad. De grootst mogelijk vijand van de christenen in de tijd dat de Evangeliën en de brieven van Paulus werden geschreven. Waarom zou je uitsluitend iets positiefs schrijven over je grootste vijand? Verder zijn er alleen vrouwen aanwezig en mogelijk Johannes. 

En vandaag mogen we herdenken dat onze Heere Jezus Christus niet in het graf is gebleven, maar is opgestaan en verrezen tot overwinning en glorie! Daarvan lezen we dat de vrouwen naar het graf gaan en daar een leeg graf aantreffen. Is dat wel een betrouwbaar feit als het van vrouwen komt? Mattheus (28:15) plaatst een belangrijke kanttekening, namelijk dat op dag van het schrijven van het Evangelie, de Joden die niet geloofde in de opstanding, vast bleven houden in het geloof dat, Zijn lichaam geroofd was. Waarom zou dat fake news moeten worden verspreid in Jeruzalem, als het niet een controleerbaar feit was bij de inwoners van Jeruzalem. En dat gerucht bleef geen lokaal gerucht, maar onder heel de bevolking. Het was hot nieuws en kon niet worden vergeten. Dat gelovig ongeloof zou niet van nut zijn, als het niet voor iedereen een feit was dat het graf ook daadwerkelijk leeg was.

Verder noemt elk Evangelie dat er een leeg graf is aangetroffen. Vertellen dat een leider niet dood is, prima. Ter vergelijk kan ik over de theorieën dat Elvis Presley in leven is, geen enkele overeenkomst in de beweringen, dan dat hij niet dood is. Maar alle ‚bewijzen‘ zijn oncontroleerbaar of bewezen incorrect. Natuurlijk blijven geruchten rondgaan dat er een wassenbeeld in ligt of zijn zus. Het gerucht dat werd verspreid dat Jezus was opgestaan als dat Hij was gestolen, ontstond niet een paar jaar later, zelfs niet een week later, maar 1,5 dag na Jezus’ dood. Dit was dus een controleerbare zaak. Daar was geen opgraving of grondradar voor nodig. En verder: hoe moeten soldaten weten dat de decipelen Jezus‘ lichaam hebben gestolen als ze lagen te slapen, ze waren in conditie en bewapend en in de tactische positie om niet een stelletje vissers te betrappen. En hoe wil een steen van honderden kilo’s door een stenen geul rollen, zonder zoveel geluid dat ze wakker zouden worden? En dan moeten ze daarna ook nog het lichaam er uit halen, de doeken van het lichaam halen en deze netjes opgerold elk op zijn plek leggen. Dan moeten ze wel onder narcose zijn geweest. Daar zit toch niks geloofwaardigs in? Verder vertellen de evangelisten dat vrouwen als het eerste bij het graf kwamen. Alle goede ontwikkelde punten ten spijt, waar wij minstens 1500 jaar op achterliepen: Vrouwen waren niet geloofwaardig. Waarom zouden ze dat dan wel neerzetten? Dan hadden ze toch gezegd dat Johannes en Petrus de eerste waren? Sterker nog Lukas (24:10) bevestigd zelfs dat zij dat vooroordeel ook hadden, want er staat: Hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofde niet. Die schande deed je jezelf als mannen niet aan om dat te bekennen. Dus opnieuw een integeriteitsbevestiging bij dit feit.

Een veel zwakker tegenargument die je nog wel eens hoor, is dat Jezus de kruisiging heeft overleeft. Er is voldoende bewijs dat Jezus is begraven, hoe moest Hij zelf uit dat graf komen? En als ze Hem nu na 1,5 dag uit het graf zouden hebben bevrijdt hoe kon Hij dan op zoveel plaatsen lopend verschijnen, fysieke inspanning leveren als vuur stoken en eten koken? Gaat dat lukken uitgescheurde wonden in je handen of polsen van enkele centimeters groot? Hoe moest Hij naar al die plaatsen lopen en goed lopend verschijnen met open wonden aan Zijn voeten? Hoe zou iemand vriendelijk gesprek kunnen voeren en lopen, buigen, knielen en zonder pijn spreken als Zijn rug en hoofd nog geen 2 dagen terug kapot geslagen is. Hoe zou iemand als hij alleen gegeseld was, de verwondingen kunnen overleven als je uitgeput bent tegen de tijd dat je werd gegeseld, enige uren met een balk van 50kg op je rug hebt gestaan en gelopen? Laat staan dat je daarboven ook nog eens een dag in de brandende zon had gehangen? Als de Heere Jezus was gestikt of een hartaanval had gekregen was dat niet vreemd geweest. Daarnaast was de Romeinse methode van de scheenbenen breken extreem effectief, wat de kans op overleving terugbracht naar 0%. En daarbij kwam dat Jezus niet aan het kruis was gebonden, zoals niet ongebruikelijk was, maar genageld. Daarna is Hij in het graf gelegd. Hoe denk je dat je dat overleef in een grot waar het mogelijk maar een paar graden boven nul is in de nacht, terwijl je met een groot deel van je lichaam, rug, hoofd, gezicht, handen en voeten open wonden heeft, dood bloedverlies, infectie en uitputting, ja zelfs maar van één van alle is overleving onmogelijk. En al had Jezus het overleefd, hoe moest Hij gemarteld en uitgeput, een uur lopen naar Jeruzalem en 1,5 tot 2 uur lopen naar Emmaüs? Als Hij vervolgens later in Gallilea, nabij Tiberias was, dan had Hij 37 uur moeten wandelen op open wonden? Het is dwaasheid te beweren dat Hij het heeft overleefd en de geschiedenissen er zo op hebben kunnen volgen. Dit toont aan dat Jezus wonden waren hersteld en dat Hij bovennatuurlijk was.

Jezus‘ verschijningen  

Alle Evangeliën en Paulus vertellen over verschijningen op deze Paasochtend en de dagen die volgde. Dat zijn dus al weer 5 bronnen. Als de rechtbank alle genoemde getuigen een kwartiertje spreektijd zou geven om hun getuigenis te delen, zou de rechtbank 18 dagen zonder interrupties en pauzes moeten horen. Denk jij dat er één rechtbank is die de zaak dan als onbewezen zou beschouwen? Nee, dat is onmogelijk. De opstanding en verschijningen moeten als historisch feit worden erkend! Let er ook op dat Paulus dit benoemd naar de stad Korinthe, een stad van wetenschap en onderzoeksjournalistiek, in de zin als Lukas dit was. Ik hoef er niet aan te twijfelen dat diverse lezers dit zijn gaan natrekken. Paulus zou wel gek zijn om dit te verzinnen en dat minstens 520 getuigen op te gaan voeren, waarvan de meeste nog in leven waren en anders is er na 25 jaar genoeg familie, collega’s en vrienden over van de overledenen, die kunnen vertellen of hij het er wel eens over heeft gehad. Ik kan mij niet voorstellend dat deze getuigen hebben gezwegen van zoiets groots als de verschijningen van Jezus. Het had voor Paulus ook geen zin om hierover te liegen, want hij had geen enkele baat bij deze bewering. Waarom zou hij er voor kiezen om zich aan te sluiten bij de christenen, leiding te nemen en gaan uitdagen om te bewijzen dat zwakke verhalen die de apostelen vertelde aan een stad van wetenschap voor te leggen? Als hij niet door de mand had willen vallen bij de christenen en niet bij de apostelen, dan had hij een dergelijke bewerking gedaan op afgelegen plekken om zijn geloofwaardigheid bij de christenen te vergroten of hij deed het waar de andere apostelen er getuigen van konden zijn, om hen achter zich te krijgen. Dan had hij de brief naar Efeze of Rome moeten sturen en niet naar Korinthe.

Een ander veel gehoord argument zijn hallucinaties of zelfs psychoses. Dat is eveneens niet geloofwaardig. Want als iemand hallucineert of een psychose heeft gehad, kan je hem mee nemen naar de plaatsen van het tegenbewijs. Maar er was geen verzegeld graf waar nog steeds wachter voor stonden. Het was leeg en ordelijk achtergelaten voor de ogen van vele getuigen. Weet je wat er nooit gebeurt in een hallucinatie? De mensen die je waarneemt, gaan je niet bewijzen dat ze echt zijn. Die zeggen niet: „Kijk ik kan eten en drinken“, die zeggen evenmin: „Voel maar in mijn wonden“. Daarbij waren ze in groepen bijeen waarbij altijd iedereen hetzelfde heeft gezien en gehoord en dan ook nog eens allemaal overtuigd zijn dat het klopt wat ze menen te zien en te horen. Daar gaat geheid een aantal fiks aan het twijfelen en onderling over in discussie. Iets vergelijkbaars was hun nooit overkomen, dus ze hebben ook geen voorselectie van gelijkgestemde gehad. Tot slot zie je standaard als mensen overledenen zien dat ze zeggen hun geest te hebben gezien. Mensen zijn niet meer dan een beperkte tijd overtuigd dat iemand uit het graf is gekomen. Het is duizenden keren gemakkelijker te geloven in iemands geestverschijning, dan in een fysieke verschijning met onnatuurlijke elementen. Daarnaast doen geestverschijningen zich bijna altijd voor, tijdens of net na het slapen. Hallucinaties doen zich voor bij extreme emoties, wat niet gek was bij de apostelen en de vrouwen, maar dat doet zich niet en iedere keer voor, ongeacht tijd, plaats, conditie, emotie en eten en drinken. Opstanding uit de doden past vele malen minder in ons denkpatroon dan een geestverschijning. Het is dus niet logisch dat ze dat zo zouden opschrijven noch geloven. 

De apostelen waren overtuigd van Jezus‘ opwekking

Hoe weet ik nu dat ze overtuigd waren van Jezus‘ opwekking? Omdat ze hevig werden vervolgd, vermoord, gegeseld, in de gevangenis gezet, op de vlucht gejaagd bij hun gezin en huis vandaan, de toegang tot de tempel en synagoge – hun belangrijkste podium en plaats van God ontmoeten – werd hun ontzegt, hun gezin werd er het slachtoffer van en iedereen die zich met hun verhalen inliet kwam in de problemen. Weet je wat kenmerkend is aan dromen, hallucinaties en fantasie? Een enkeling wil daar voor sterven of zijn leven laten verwoesten, maar nooit collectief door verhalen die elkaar nooit tegenspreken en toch duidelijk van elkaar verschillen en een eigen karakter hebben. In aangeprate verhalen komen overal regelmatig letterlijk dezelfde zinnen en beelden in voor. Maar afgezien dat Jezus de Joodse groet: ‚Sjaloom‘ of ‚Vrede zij u‘ en dat ze 2x met elkaar opgesloten zaten in een huis, zijn er geen andere overeenkomsten dan Jezus zelf. Als zij wisten dat ze een leugen hadden verspreid, was er minstens 1 apostelgebroken en had erkend dat het een verzonnen verhaal was. Ook is veel gehoord dat het een complot was de eerste christenen of de apostelen, een scamcult. Maar als je weet dat oplichterij is dan sterf je daar niet voor. Volgelingen misschien nog wel, maar de bedenker er van niet. Als je reden tot twijfel had, dan wordt die twijfel wel levendig als je moet kiezen tussen de marteldood of toegeven dat ze mogelijk ongelijk hadden? Dan slaat de balans bij menigeen toch door. Was Jezus nog op aarde geweest, dan zie je wel meer dat mensen door een sekteleider zo gemanipuleerd worden dat ze bereid zijn om voor de leider te sterven, maar dat was hier niet aan de orde. We zien in elke grote religie martelaren, zij zijn vaak bereid te sterven voor een geloof waar generaties aan leven omheen zitten. Maar christenen waren bereid te sterven voor totaal nieuw geloof in de wereld van ongekend veel religies, de wereld was nog niet verdeeld in wereldreligies. We zien vaak wel aan het begin van een religie dat er een gewelddadige start is, omdat het vaak begint bij militaire- en politieke leiders. Maar het vroege christendom kende maar één gewelddadige vorm in het ontstaan en dat was mensen die vermoord werden, die geen gewapend verzet pleegde of terroristische of militaire actie ondernamen. Dat maakt het christendom uniek. 

Wetenschappelijke conclusie: Jezus is opgestaan uit de dood

We hebben moeten concluderen dat de geschiedenisbeschrijvingen van de kruisiging tot de periode na de paasmorgen, voldoende onderbouwd is en geen signalen zijn van geschiedvervalsing. Er blijken geen tegenstrijdigheden te zijn en de benoeming van feiten, personen, rangen, plaatsen, tijden en afstanden, zijn nauwkeurig. We hebben gezien dat deze rond de geboorte van Jezus wat rommelig leken te zijn, maar daar hoef je hier geeneens diepgravend onderzoek te doen om te zien dat dit allemaal klopt, ook al komt de informatie uit verschillende brondocumenten. Wetenschappelijk onderzoek krijgt autoriteit door het leveren van bewijs of door uitvoerige deductie, die langs verschillende routes tot hetzelfde punt komen. Voor wie de term niet kent of te ver in het geheugen is weggezakt: Een voorbeeld van deductie is dat ik Twee stellingen noem die een feit zijn, waardoor ik met logisch denken tot een ander feit kom: 1e feit: Alle mensen zijn sterfelijk. 2e feit: Donald Trump is een mens. Dus wordt het nieuwe feit: Donald Trump is sterfelijk. Ik heb vandaag heel veel feiten en meningen tegen elkaar gehouden en niet geprobeerd enig logisch tegenargument uit de weg te gaan. Hoe ik de feiten ook rangschik – ik zet het online, dus ik daag je uit mij te controleren – in alle routes moet ik tot de conclusie komen dat Jezus heeft bestaan. De bronnen betrouwbaar zijn. Jezus is gekruisigd en overleden. En onvermijdelijk blijft de conclusie: Jezus daadwerkelijk is opgewekt uit de dood. Aan wiskundig bewijs kunnen we nooit komen, omdat hier sprake is van, waar de wetenschap in het algemeen allergisch voor is, dat er een hogere macht de verklaring is. Maar in de wetenschappelijke verklaring kunnen we God hierin bewijzen. Want er is geen andere verklaring mogelijk. Hoe zuur het ook is: Waar alle rationele verklaringen stoppen, is God realiteit geworden. Augustus dit jaar is het wetenschappers gelukt om onthoofde varkens na 4 uur weer tot leven te wekken. Die technologie was er niet. Reanimatietechnieken waren onbekend, hoewel de opwekkingen van Elia en Elisa worden gezien als de oorsprong van reanimatie. Maar in Christus situatie zou dat niet gaan. Doordat er een speer in Christus zij werd gestoken werd de met vocht volgelopen longen doorboord en kwam er water uit en het hart dat niet meer pompte werd geraakt waardoor het laatste opgehoopte bloed er uitstroomde. Hiermee eindigt elke medische verklaring en wetenschap. Zelfs met het oog op de snelle ontwikkeling van de medische wereld, is er geen verklaring te geven aan een suggestie dat de Heere Jezus door niets en niemand meer dan God tot leven is gewekt. 

En nu wil ik jullie de vraag voorleggen die jaarlijks in de traditionele kerken uit de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld: Wat nut u de opstanding van Christus? Ik wil je die vraag ter overdenking en als huiswerk meegeven. Graag hoor ik voor volgende week wat jouw persoonlijk antwoord is. Jullie weten mijn telefoonnummer, dus app je antwoord door. Als je hier het antwoord op vind in je hart, kan ik je hartelijk de handschudden en zeggen: De Heer is waarlijk opgestaan en je hebt Hem gezien. Amen

Zingen: 213 U zij de glorie

{youtube}https://youtu.be/n6qBHNC9D94{/youtube}

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.