Dienst: Drie-eenheid als enige optie


Leestijd: 13 minuten

Vandaag kwamen we bij elkaar rond het thema Drie-eenheid. Een begrip waar in de Bijbel niet letterlijk wordt genoemd en toch het Christendom op is gebaseerd. Vele menen dat de Griekse filosoof Plato aan de wieg van deze leer staat. Dit punt vormt een kloof tussen de Islam en het Jodendom en de meeste christen staan met een mond vol tanden als hierover worden bevraagd. Lees terug hoe de Drie-eenheid kan worden verklaard en je geloof diepgang kan geven.

Onderstaande preekschets is hoe de preek in hoofdlijn is gehouden. Daar de preek vrij wordt gehouden en niet voorgelezen kan de tekst afwijken door de dynamiek, leiding en inspiratie. Vetgedrukte teksten zijn gekoppeld aan de bijbehorende PowerPoint-presentatie. U kunt de dienst in video terugkijken door op deze link te klikken. 

Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus,

Vandaag wil ik zoals aangekondigd een moeilijk onderwerp behandelen, namelijk de Heilige Drie-eenheid van God. Nu wil ik er geen dogmatische preek van maken. Maar zoals ik reeds heb aangegeven worden we steeds vaker (en dat zal toenemen de komende paar jaar) ter discussie worden gesteld en rekenschap worden gevraagd. De wereld/wetenschap bespot het. De Islam ziet het als godslastering, terwijl we als nooit te voren ingang hebben met het Evangelie bij moslims, daar zij in zeer sterke mate dezelfde eindtijd verwachting hebben en dezelfde ontwikkelingen in de wereld waarnemen (of zelfs beter) als wakkere christenen. Een Jood zal terecht zeggen dat God heeft gezegd dat Hij een Een-enig God is. 

In de eerste plaats is er een hiërarchie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus zegt (Markus 13:32): Maar die dag is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.En meerdere keren lezen we, zoals in o.a. 1 Johannes 4:14-15 dat de Zoon door de Vader gezonden is en de Zoon de Heilige Geest. Ook zegt Hij duidelijk in Johannes 5:30Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die mij gezonden heeft. De Vader heeft dus autoriteit over de Zoon. En diverse keren getuigd Christus zelf dat Hij van zichzelf niets kan doen, tenzij Hij het van de Vader heeft geleerd, heeft gehoord of heeft gezien. Als Hij Lazerus uit het graf roept, doet Hij dit om Zijn Vader te verheerlijken. Maar evenzo is de Heilige Geest onderworpen aan de Zoon en daarmee dus ook aan de Vader. Dit kan je uitvoerig lezen in bijvoorbeeld Johannes 14 en 15. Dit moeten we dus goed in gedachten houden, dat de Vader boven de Zoon is verheven en de Heilige Geest onder de Zoon is gesteld die aan de rechterhand van de Vader zit in de Hemel. Van de Heilige Geest lezen we dat niet. Maar de Heilige Geest gaat van de Vader en de Zoon uit.

Als ik nu het begrip Drie-eenheid moet uitleggen, doe ik dat aan de hand van mijn gezin: Ik heb een zeer sterk overeenkomend karakter en interesse en zelfs een geestelijk bewustzijn met mijn dochter. Met mijn zoon heb ik dat meer in humor en fascinatie voor techniek en wapens uit de oudheid en fantasie. Dit zorgt er voor dat mijn dochter en ik meerdere keren op een dag hetzelfde tegelijk zeggen en vaak met dezelfde woorden, terwijl een ander woord voor de hand liggender was geweest. We voelen vaak dezelfde psychologische en spirituele sfeer. Vind ik iets interessant, dan vind zij het meestal ook interessant en hebben we (in de ogen van anderen) onmogelijk diepe discussies. Daar staat tegenover dat we ook nog wel eens op het zelfde punt botsen. Mijn zoon en ik maken vaak op hetzelfde moment dezelfde bijdehante opmerking. 

Daarnaast dragen wij alle drie dezelfde naam ‘Bos’, hoewel onze voornamen onderscheiden zijn. En wat nu van mij is, zal straks van hen zijn. Godzijdank delen we ook dezelfde geloofsovertuiging tot in de details. Vele zien in mijn zoon een zeer sterke fysieke overeenkomst. Ik zelf zie dat niet zo, maar andere blijkbaar wel. Maar in veel opzichten verschillen we van elkaar. 

Om het theologisch-technisch te zeggen, zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest een in wezen en verschillend in persoon. Zoals mijn dochter en ik in heel veel opzichten hetzelfde voelen en denken (ook al zijn we 100km bij elkaar uit de buurt), zo is God dat ook. Met dit verschil, ik deel niet in heel mijn wezen het wezen van mijn dochter, want zij heeft ook enkele karaktertrekken van haar moeder. Tussen mij en mijn zoon is dat een sterker verschil. Maar bij God is zijn wezen in volmaaktheid met elkaar een. Het beeld is dus niet 100%, maar we zijn alle drie mens, delen dezelfde naam, delen alle drie dezelfde genen, hebben alle drie dezelfde onbestemde oogkleur, delen dezelfde overtuiging en in veel opzichte dezelfde interesses en gedragingen. Maar we zijn onderscheiden personen. We kunnen meningsverschillen hebben. We maken verschillende keuzes. Hebben verschillende ziektes. Als de een ziek wordt, wordt de ander daarom ook niet gelijk ziek. Als ik sterf, sterven mijn kinderen niet, tenzij ons een ramp overkomt. Voor mijn gezin geldt het tot zekere hoogte, maar in het goddelijke gaat de simpele rekenkundige som op: 3×1=1, dat zal uit de het vervolg ook wel blijken.

Maar zoals ik zei is dit een aardig verklarend voorbeeld, maar niet sluitend. Aan het eind kom ik met een steviger beeld. We moeten ons nu dus focussen op wat de Bijbel ons hierover leert. Nergens staat letterlijk het woord Drie-eenheid. Dat is een menselijk begrip en terecht merken critici op dat dit uit de Griekse godenwereld komt. Dat klopt, hoewel we dit in veel meer oosterse religies reeds tegenkwamen. De Griekse filosoof Plato heeft hier een zeer sterke invloed in gehad. Juist daarom benadrukt God in het 1e Verbond ook dat Hij een Een-enig God is. Ondeelbaar en Oneindig. We geloven dat God van eeuwigheid was. En nu ga ik iets zeggen, waarin ik alle voorzichtigheid betracht. Want op dit punt is de kerk al vrij vroeg gaan scheuren en heeft dit tot ketterij gewezen. Daarom wil ik dat jullie eens lezen wat er staat in Kolossenzen 1:15-17, daar lezen we dat Christus (God de Zoon) de Eerstgeborene van heel de schepping is. Lees dit eens heel kritisch en je zult lezen dat Hij voor de tijd, dus in de eeuwigheid door de Vader is geschapen. En de Zoon schiep daarna de geestelijke wezens. En dat punt ontgaat je misschien omdat je lees in je Bijbel over: tronen, heerschappijen, overheden en machten. Wie ongeveer een jaar geleden de preek over engelen heeft gevolgd weet mogelijk nog dat dit classificaties zijn van soorten engelen en net zo goed ook van demonen, dus de geestelijke wezens. In ditzelfde hoofdstuk lezen we dat de Zoon daarna de Schepper is de materie, de tastbare en zichtbare zaken. En met dat het heelal en haar hemellichamen geschapen werden, ontstond te tijd. Eveneens weten we dat de Heilige Geest reeds voor de tijd er was. In Genesis 1 lezen we van 2 scheppingen. Mogelijk is je dat altijd ontgaan. De eerste schepping vind je in Genesis 1:1 waar staat: In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Dit noemen we de primaire schepping. God maakte een oerschepping zonder tijd een woeste onstuimige omgeving waar de aarde woest en leeg was. Er waren alleen rotsblokken en een kolkende watermassa. Het zou dus aardig kunnen kloppen met de bewering van de wetenschap dat destijds grote brokstukken puin als een ongebreidelde woestheid door het heelal vlogen. Maar waar het mij omgaat is dat we hier voor het eerst lezen dat de Geest boven deze woeste aardoppervlak zeefde. Paulus zegt dat de Zoon de materie schiep. Maar in Spreuken 8 lees ik dat de Vader de materie schiep. Ik vermoed dat in jouw Bijbel staat dat Hij speelde voor Gods troon. Wie is Hij in dat hoofdstuk? De Wijsheid, waarvan ik zonder enige twijfel mag aannemen dat dit de Zoon is. Je leest dat Hij als klein kind of een zuigeling speelde voor Gods troon. Andere vertalingen hebben het helemaal niet over een kind, maar een vakman of architect. Wie dan de tekst in Spreuken opnieuw leest, leest ook iets anders, wat niet in strijd in met wat Paulus schrijft aan de gemeente van Kolossen nog wat de schrijver van de Hebreeen-brief zegt over de Zoon binnen het goddelijk wezen en de schepping. Want wat lezen we dan? De Zoon is in de eeuwigheid geschapen door de Vader, voor de aanvang van de tijden en voor de primaire schepping. De Zoon werd geschapen als een volmaakt evenbeeld. Letterlijk staat in Hebreeën 1:3Hij (Jezus Christus, God de Zoon) is de weerkaatste helderheid (zeg spiegelbeeld) en volmaakt karakter van Zijn wezen, daarboven de persoonlijke stem van Zijn Vaders macht. Daardoor heeft Hij in Zichzelf de reiniging van onze zonden te weegebracht. En is Hem de plaats geschonken rechts van de Majesteit de Allerhoogste.  Dat wordt van geen enkel wezen gezegd. Christus is het perfecte evenbeeld van het volmaakte karakter van het wezen van de Vader. Hij is de volmaakte verpersoonlijking van de Vader en is alleen onderscheiden in persoon. Zelfs in autoriteit en spreken is Hij gelijkgesteld. Daarmee kan je gewoon zonder twijfel zeggen dat Hij God is. 

We lezen in Spreuken 8 dat de Zoon de geestelijke wezens schiep en was de architect is van de materie. Zijn ontwerp was een genot en plezier in de ogen van de Vader, dat Hij het plan van Zijn Eerstgeboren Zoon overnam en ten uitvoer bracht. Het scheppingsverhaal veranderd echter op de 6e dag. Dan zegt de Vader niet langer Ik, maar Ons! Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld en Onze gelijkenis. Zowel het Evangelie van de heilige apostel Johannes als zijn brieven zeggen dat de Zoon de Schepper van alle dingen is. Spreekt elkaar dit niet tegen.  We zeggen ook dat de Eiffeltoren door Gustav Eiffel is gemaakt. Waarschijnlijk heeft hij nog niet 5 elementen zelf in elkaar gezet, maar is door uitvoerders en bouwlieden gedaan. Zo spreekt het elkaar niet tegen dat door het Woord (de Zoon) de wereld is gemaakt, terwijl elders de Vader de Schepper wordt genoemd. Zij waren volkomen een in het plan en uitvoeren daarvan, doordat ze in heel Hun wezen een waren. 

Misschien ben je nu overtuigd dat het spreken over twee-eenheid kloppend zal zijn. Maar waar komt dan Drie-eenheid vandaan? Gods Geest zweefde over de primair creatie van de Vader en de Zoon heen. De Geest is Ruach in het Hebreeuws, wat ook adem, wind en lucht is. Als God op de 6e dag zegt: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en Onze gelijkenis. Dan lezen we in het derde scheppingsverhaal in Genesis 2 dag God in de neus van de mens een levende adem of geest blaast. De Geest van God brengt leven en nieuw leven voort. De Heilige Geest wordt nooit in materie beschreven. De Vader en de Zoon worden zinnebeeldig beschreven in lichamelijke vormen, maar de Heilige Geest nooit. Tenzij je rekent met dat men de Heilige Geest op de Zoon zagen neerdalen in de gedaante van een duif en op Pinksteren tongen als van een vuurvlam werd gezien. Was dit de Heilige Geest zelf? Ik weet het niet zeker. Ik denk het niet. Ik vermoed dat dit alleen maar een zichtbaar symbool was. Van Hem (of mogelijk moet ik juist Haar zeggen, maar gemakshalve houden we het vertrouwd op Hem) wordt gezegd dat Hij de hemel en aarde vervuld. Dat is met andere woorden het hele universum. Wij kunnen de omvang van het universum niet berekenen, zelfs niet met Einsteins formules en modellen. Om je even maar een klein idee te geven is 1 lichtjaar ongeveer 9.460.000.000.000 kilometer volgens de laatste berekening is het zichtbare heelal 90.000.000.000 lichtjaren groot. En het deel wat we niet meer kunnen waarnemen met al onze technologie en modellen is vermoedelijk nog 250x zo groot. Dus dat is 212.850.000.000.000.000.000.000.000 (212,85 quadriljoen). Wie zal zeggen hoe groot de hemel zal zijn? Wij kunnen geen voorstelling maken bij dergelijke goddelijke omvang. De Heilige Geest wordt ook wel de Geest van God genoemd. Nu lijkt het misschien in eerste instantie dat de Heilige Geest pas in het 2e Verbond komt opduiken, als een nieuwe uitvinding. Dit is echter onjuist, want we lezen meerdere keren dat de Heilige Geest al werd uitgestort in het 1eVerbond. Zo komt de Geest over de 70 oudste tijdens de woestijnreis uit Egypte. Later zijn er 2 mannen aan het profeteren in het kamp waar de Heilige Geest op was gevallen. Vaak lezen we het in de uitdrukking ‘en de Geest van de Heere werd vaardig over hem’. Echter was het gedurende het 1e Verbond een sporadisch verschijnsel, nadat de Heere Jezus is teruggekeerd naar de Hemel, is dit niet langer het geval, daar de Heilige Geest dan als Trooster naar de aarde is gestuurd. Toch is het niet zo duidelijk de Heilige Geest binnen de Drie-eenheid te plaatsen. Als het om de Vader en de Zoon gaat is dit duidelijk in zowel het 1e als het 2e Verbond. Jezus zegt zelf duidelijk de Vader en Ik zijn een. 

Ook hierin zien we een ontwikkeling. In eerste instantie zien we dat God de aarde bezoekt. Hiermee wordt meestal de Vader aangeduid. Later lezen we steeds vaker over de Engel des Heere, wat algemeen aanvaard de Zoon mee wordt bedoeld die in een tijdelijke verschijningsvorm op aarde komt. In het 2e Verbond komt de Zoon in een natuurlijk lichaam op aarde voor 34 jaar lang. Daarna keert Hij terug naar de Hemel en zend de Heilige Geest. Deze toont zich echter niet in een lichamelijke vorm op een plaats, maar wordt als een kracht uitgegoten over de aarde en verschijnt zonder lichaam op vele plaatsen tegelijk en op vele mensen tegelijk. De Heilige Geest kan in ons wonen, daar Hij materieloos is. Zo kan Hij zowel hemel en aarde vervullen, als ook in een mens wonen, werken of vervullen. 

Je kan de Drie-eenheid dus het beste vergelijken met water. Water kent 3 verschijningsvormen. We hebben vloeibaar water dat overal aanwezig is (Vader). Bevroren heeft het duidelijkste vorm en is niet als water alleen zichtbaar, maar je kan het ook vasthouden en er op staan (de Zoon). Maar wordt het water heet, dan transformeert het in damp en het is ontastbaar geworden en is soms wel zichtbaar in een afgesloten ruimte of op de plek waar het naar buiten kolkt of buiten als het in grote hoeveelheden is en soms niet zichtbaar als het zich spreid en overal om je heen is. Het trekt dwars door je kleding heen en dringt zelfs door je huid heen, je lichaam binnen.  (de Heilige Geest).

Zo is God de Vader als water aanwezig. Hij is overal op sommige plaatsen in grote hoeveelheden, zoals water in de zee, zo is God onder Zijn volk. Maar in droge plaatsen waar het heidendom groot is, is Hij ondergronds wel aanwezig en verschijnt Hij soms ineens voor een korte duur in stromende regen. Heel letterlijk zien we dit, als ook zinnebeeldig, in Afrika en woestijn-gebied. De Vader is overal. Op de ene plaats heel zichtbaar op de andere plaats niet zichtbaar, maar toch aanwezig. Schijnbaar buiten bereik, maar wie gaat graven vind Hem wel degelijk. Hij is er altijd. 

God de Zoon, onze Heere Jezus Christus, is het ijs. Hij kwam naar de aarde toe, niet als transformerend karakter, dat dan hier en dan daar opduikt en de ene keer er zo uit ziet en de volgende keer weer anders. Het ene moment tastbaar en het volgende moment ontastbaar. Hij was tastbaar, met Zijn eigen uiterlijke kenmerken, op een aanwijsbare geografische plaats. Op water, stoom en wolken kan je niet continu staan. Maar Christus, God de Zoon, kwam als een stevig fundament waar je op kan staan. Je kon hem niet alleen aanraken, maar Zijn aanwezigheid was ook voelbaar als je in Zijn nabijheid was. Net als bij ijs. Ijs zorgt er ook voor dat iets niet bederft en verloren raakt. Zo redt God de Zoon je ook van het verderf. 

De Heilige Geest is als stoom, mist en wolken. Als de relatieve luchtvochtigheid 100% wordt, wordt het zichtbaar. Zo is het ook met de Heilige Geest. Als iemand of een ruimte wordt vervuld met de Heilige Geest dan wordt het zichtbaar voor de mensen in de buurt. Waterdamp is overal om je heen en is meetbaar. Water onder de grond is onzichtbaar en met geen maatbeker of iets dergelijks kan je zeggen dat er water is. Stoom reinigt je intens. Het zet al je poriën open. Zo is het ook met de Heilige Geest, Hij leidt je tot reiniging. Dat noemen we heiligmaking. Je weet het alleen. Maar waterdamp is altijd meetbaar en zelfs voelbaar. In de natuur zal het nooit 0% worden. Als ik veel pijn heb ga ik bij mij in de badkamer in de sauna zitten. Hoewel mij zenuwen dan heel veel prikkels krijgen, zakt de pijn en wordt ik verlicht. Maar de zenuwpijn zorgt ook voor verkrampte spieren en de warme stoom, laat de spieren ontspannen. Dat is een bonus. Zo is het ook met de Heilige Geest. Hij verlicht je innerlijke pijn. Hij brengt je tot rust, hoewel Zijn aanwezigheid intens en prikkelend is. Hij brengt je zowel geestelijk, emotioneel als fysiek tot rust. Het is overal. Zo is het ook met de Heilige Geest. Hij is voelbaar aanwezig. Je voelt en ziet het als Hij in volle kracht aanwezig is, maar eveneens voel je als Hij vrijwel geheel is geweken. Dit kan zelfs de zelfde symptomen opwekken. Schraalheid, vermoeidheid en slecht gaan zien. Het kan je duizelig maken, waardoor je gaat zwalken. Zo is het ook als de Heilige Geest wijkt. Je leven wordt schraal en rauw. Je raakt uitgeput en vermoeid. Je vind geen lust meer om God te zoeken en laat je liever neervallen, terwijl je rationeel weet dat je juist God zou moeten zoeken. En vind je nog wat energie in tijdelijke zaken, waardoor je geloof als religie nog op de been weet te houden, dan begin te zwalken en te dwalen in het geloof. Je wordt vatbaar voor dwaalleer en (onbewust) eigen gekozen wegen. 

En toch zijn zowel vloeibaar, vast als damp alle water. Hun verschijningsvorm is verschillend. Hun werking is verschillend. Maar toch blijft het dezelfde materie: Water. Ook in alle drie de vormen lessen zij de dorst, brengen redding en hebben een geneeskrachtige werking.

Ik hoop dat hiermee de Heilige Drie-eenheid van een dogma en een moeilijk theologisch concept, tot een begrijpelijk en uitlegbaar persoonlijke geloofszaak is geworden. Toch bleef bij mij altijd een ding knagen. Hoe kan God zichzelf tegenspreken. In de belangrijkste woorden van de Schrift, in Deuteronomium 6:4-5 staat: Hoor Israel de HEERE, onze God, in een een-enig HEERE! Zo zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw krachten/vermogen. Dat zal voor een Jood zwaar wegen en eerlijk gezegd voor mij ook. Om te beginnen staat er niet een-enig, maar enig. Letterlijk staat er in het Hebreeuws ‘echad. Het telwoordje 1. Een andere betekenis is ‘voor altijd’ of ‘de eerste’ of ‘de enige’. En alle kloppen. De HEERE, onze God, is een. De HEERE, is voor altijd onze God. De HEERE, onze God, is de Eerste en de Laatste. En de HEERE is de enige en waarachtige God, als ook is de HEERE, mijn enige God. Zelfs in een afwijkende vertaling klopt het als je het had vertaald met: De HEERE, onze God is ieders God. Geen enkele mogelijke vertaling van de Shema is strijd met de Drie-enigheid van de HEERE onze God.

Nu kan ik nog uren doorgaan door teksten uit het 1e Verbond op te noemen, die in het 2e Verbond worden aangehaald of verklaard, waaruit de Drie-eenheid blijkt. Dat is mooi voor een Bijbelstudie en zeer waardevol, maar ik denk dat je genoeg houvast is geschonken om het gesprek aan te gaan met critici, moslims en Joden. Bewust begon ik met een persoonlijke vergelijking en eindigde ik wetenschappelijke vergelijking. Tast af in een kort gesprek wat het beste bij iemand past en in een uitvoerig gesprek kan je beide aanhalen en met meer argumenten. Het laatste voorbeeld geeft meer geestelijke diepgang in het gesprek. 

Maar daarmee wil ik niet beeindigen alsof ik alleen een leraar ben. Ik heb ook een herderstaak, zoals vorige week zondag is gebleken. Wij geloven dat de zaligheid uit God is, of niet? Als je iemand in je leven ontmoet, waarmee je leven wil delen, dan gaat het niet als volgt: Je loopt door de straat en ziet daar je droomprins of -prinses. Je stapt op hem of haar af en zegt: Ik vind je geweldig, kom mee, dan trouwen we nu gelijk. Okay, is Las Vegas kan dat, maar dat is dan ook bijna nooit een succesvol huwelijk. Je wilt eerst iemand leren kennen. En als ik een advies mag geven: Neem daar de tijd voor. Je loopt in eerste instantie weken en maanden met je hoofd in een roze wolk en ziet maar een kant van een persoon. Hoewel Calvijn wilde dat je binnen 6 weken was getrouwd, raad ik je dit sterk af. Laat die hormonen maar eerst tot rust komen. Krijg eerst maar eens knallende ruzie. Leer eerst alle kanten van iemand kennen. Als je wedergeboren christen bent, dan heb je de Vader leren kennen God die genoegdoening eist, omdat je tegen Hem hebt gezondigd en de dood schuldig bent. Maar eveneens heb God de Zoon, Jezus Christus, leren kennen als je persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Dan kan je met overtuiging zeggen: Dat is mijn Liefste! Je kent Zijn stem, Zijn ogen, Zijn warme hand, Zijn troostrijke schouder en je kent Zijn gelaat. Neem je tijd om Hem te leren kennen, maar haast je ook. Want het leven is kort en elke dag die je verloren laat gaan in de omgang met Hem is een ongekend groot verlies. Juist in de intieme omgang leer je Hem kennen. Helaas komen veel christenen niet verder dan de getuigenis dat Jezus hem of haar heeft gered. En zij zingen: Mijn Jezus ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. Maar ze kunnen vervolgens niet getuigen van de daarop volgende ontmoetingen. Hoe kan je zeggen dat Hij je bruidegom is, als je niet dagelijks in Zijn nabijheid bent en Hem steeds dieper en intiemer leer kennen? Ik vrees voor deze dat hun geloof valse hoop is. Maar als je blijft hangen in schuldgevoel en schuld belijden, heb je dan wel de verzoening van Christus begrepen? Dan ken je de Vader niet die op je staat te wachten. Raak vervuld met de Heilige Geest. Hoe kan je zeggen God te kennen, als je in een schraal droog klimaat blijft leven. Dan ben je als een reiziger die de Sahara gaat oversteken en voor vertrek twee liter water drinkt en daarna zonder drinken op reis gaat, want hij heeft zijn dagelijkse hoeveelheid al reeds binnen. Dat zou toch dwaasheid zijn. Zo is het ook als je denkt bij 1% luchtvochtigheid te kunnen leven. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Laat de Zoon op je blazen en ontvang de zegen van de Vader. Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.