Doopdienst 2023


Leestijd: 17 minuten

Vandaag is het onze grootste feestdag van de gemeente, met de doop van 3 leden van de gemeente in Zevenhuizenseplas. Feest omdat drie mensen erkennen door God te zijn geroepen tot leven. Vandaag gaan zij onder om symbolisch te sterven in het water en op te staan in een nieuw godzalig leven. Wat is een groter feest dan dit? Met ruim 45 aanwezige hadden we een grootschalige openluchtdienst. 

Download hier de gehele liturgie

Votum & Zegengroet

Hartelijk welkom bij de doopdienst van Linda, Sahand en Dex,

We zijn gewend om voordat we een dienst beginnen eerst Gods hulp en aanwezigheid te vragen en een zegen te geven aan wie aanwezig is. We functioneren misschien net iets anders als dat je in een kerk gewend bent. Je bent vrij om er even tussenuit te gaan en als je gedurende de dienst met iets het niet eens bent of vragen heb, mag je dit gewoon tussendoor kenbaar maken. Maar laten we eerst Gods zegen vragen:

Onze hulp is in de naam van HEERE, die hemel en aarde geschapen heeft. Die deze trouw onderhoud en voor eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat Zijn begonnen is. 

Barmhartigheid, genade en vrede wordt jullie geschonken van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van Zijn Heilige Geest. Amen

Welkom

We zijn vandaag bijeen voor de doop van Linda, Sahand en Dex, of zoals andere haar kennen als Willianne. We komen uit allerlei verschillende milieus vandaan. Gelovig en niet-gelovig, al dan niet christelijk en uit verschillende tradities. Ik zal dan ook proberen het voor iedereen toegankelijik te houden. We gaan straks eerst met elkaar bidden, daarna zingen we met elkaar het lied ‘Samen in de naam van Jezus’. Hierna lees ik met jullie, zoals wij gewoon zijn, een stukje uit de Bijbel voor. Wat een verhaal is over een Ethiopische minister van financieen, die op een of andere manier kennis wilde nemen van de God en godsdienst van Israel. Maar teleurgesteld uitkomt en met onverrichte zaken huiswaards moet gaan. Ik zal hierover nog het een en ander vertellen in het kader van de doop. Waarna het formele moment komt waarin de doop wordt uitgelegd en de dopelingen een aantal persoonlijke vragen over hun geloof zullen beantwoorden, belijdenis uitspreken en getuigenis geven. Er zal gelegenheid zijn om bezwaar te maken, indien daar goede reden toe is, tegen hun doop. Als deze er niet is, ga ik met de John en dopelingen het water in om de doop te ontvangen. We wisselen dit af met het zingen van liederen, zoals aangegeven in jullie programmaboekje. We wijzigen de volgorde van de dopelingen, omdat Linda op dit moment een kwetsbare gezondheid heeft. Zij wordt als laatste gedoopt. Na de doop kleden wij ons om, terwijl Simeon de aanbidding inzet. Hierna voegen wij ons weer bij jullie en vervolgen we het programma, zoals aangeven in je boekje. Laten we met elkaar bidden: Gebed

Zingen: Samen in de naam van Jezus

Het lied dat we met elkaar gaan zingen is een oud lied, wat gaat over wat ons één maakt. In alle diversiteit waarin we vandaag aanwezig zijn is er maar Één die ons samenbind tot een ware eenheid: Jezus Christus de Verlosser en Heere.

Schriftlezing

Act 8:26-39 Handelingen

Zingen: Tienduizend Redenen (Psalm 103)

Laten we de Heere prijzen met een van de mooiste psalmen die ons is nagelaten in de Bijbel en op muziek is gezet. 

Meditatie

Zojuist hebben we het verhaal gelezen van een wonderlijke ontmoeting op de weg tussen Jeruzalem en Jericho. Tegenwoordig is dat een brede snelweg, maar destijds was het een gevaarlijke eenzame verbindingsweg. Fillipus was niet toevallig in de buurt. Nee, hij was een eind van Jeruzalem verwijderd, in Samaria, toen Gods Geest hem plotseling op de weg neerzette, kilometers verwijderd waar hij even te voren was. Over de weg komt de minister van financieen van de koningin van het huidige Ethiopie aanrijden. Hij is teleurgesteld, want op een of andere manier was hij geintreseeerd geraakt in de God van Israel en afgereisd om de tempel te bezoeken. Hij was in de veronderstelling daar de God van Israel te kunnen zien of ontmoeten. Op zijn minst er wat van te proeven. Maar helaas was hij niet welkom. Hij was geen Jood en kon geen onderdeel van hen uitmaken. Nu kon je de buitenste cirkel bezoeken als heiden, maar ook daar werd hij geweigerd. Hij was een eunuch. Een man die als kind van zijn manlijkheid was ontdaan, zodat hij een meer vrouwelijk lichaam zou ontwikkelen. Niet ongebruikelijk destijds in vele culturen, maar dat maakte hem een compleet onreine. Hij was niet welkom! Om niet met onverrichte zaken naar huis te gaan, kocht hij een boekrol van de profeet Jesaja. Diverse onder ons kennen de Bijbel niet, of hebben er zelden in gelezen. Onze Bijbel bestaat uit vele boeken en het boek wat hij had gekocht was niet bepaald de lichste kost. Moeilijk te begrijpen, als je de achtergrond niet ken. Toch werd hij door God gedreven tot nieuwschierigheid en wilde begrijpen wat hij las. Wat had hij nodig? Begrip, kennis, een leraar. En opeens loopt er een man naast hem, die hem vraagt: Begrijpt u ook wat u aan het lezen bent? Een hele belangrijke vraag. Want of je nu de Bijbel ken en leest of af en toe op tv en het internet een stukje opvang, als je het niet begrijpt, doet het je niks of pas je het verkeerd toe. Hij had een uitlegger, een leraar nodig. En Gods Geest is de Uitlegger bij uitstek. Hij gebruikt hiervoor een leerling van Jezus, een Jood, die normaal niks met heidenen van doen zou willen hebben. Maar deze Jood is anders. Hij is wel bereid. Hij staat open voor vragen. Zonder oordeel. Wat deze Ethipier had begrepen, was dat hij uitgesloten was. En precies de passage die hij aan het lezen was, gaat criptisch over een Lam, dat geslacht is en gewillig zich laat doden. Wat moet hij daarmee? Filippus verteld hem, hoe Jezus is gekomen om die muur weg te nemen, die de vrome Joden van de goddeloze heidenen scheidde. Heel het Joodse geloof was de weg naar deze bevrijding. Er is vergeving voor iedereen. Er is plaats voor iedereen bij God. En dat werd een geheel nieuwe ervaring voor de minister. Die eenvoudige man wees hem niet af, maar omarmde hem in liefde, omdat Fillipus getuigen was geweest wat Jezus heeft gedaan voor vriend en vijand. Alles vervuld, de schuld betaald en de weg van bevrijding geoopend. En als hij met hem in gesprek is, wordt er veel besproken, waar we geen verslag van hebben. Maar Fillipus heeft hem blijkbaar ook over de doop verteld, wat we straks mogen meemaken. Als ze water passeren, vraagt hij: Wat verhinderd mij om gedoopt te worden? En komt Fillipus dan met een stapel regels en voorwaarden? Tja, die hebben we in de loop van de tijd wel gemaakt. En soms echt om hele goede redenen, hoor. Maar dat volgt niet. Er volgt maar één vraag: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Waarop hij getuigd: Ik geloof dat Jezus is de Christus ofwel de Messias of Verlosser. Meer niet. En toch de meest fundamentele uitspraak van je leven. Filipus heeft hem vast daarvoor uitgelegd wat de doop is. En we weten dus dat dit in het water gebeurd. En bij water denken we als eerste aan wassen. Dat symboliseerd het inderdaad. Namelijk het afwassen van je zonden, je fouten die je in leven hebt gemaakt. Maar hoe mooi dat beeld ook is, dat is van oorsprong niet de symboliek. Met de doop ging je geheel onder water. Als het waren sterf je als je onder water bent. Uiteraard ga ik deze 3 mensen niet zo lang onderhouden tot ze verdronken zijn. Troost je. Maar als het waren sterf je daar. Je oude zelf, je verleden, je zonden, verzinken daar naar de bodem van de vergetelheid. En als je weer boven water kom, sta je op in een nieuw leven. Daar is geen weg terug meer uit de dood. Er is wel een nieuwe weg geopend, naar eeuwig leven. Het lichaam van Sahand, Linda en Dex zal ooit sterven, maar met de doop hebben zij beleden dat zij zijn vergeven, waardoor zij na de dood eeuwig zullen doorleven. Zonder gebreken, volmaakt tot Gods eer, zoals Hij het van oorsprong heeft bedoeld. Vorige week keek ik met mijn dochter naar Je Zult Het Maar Hebben en die werd gedoopt en nam daarbij een nieuwe naam aan. Bij de viering daarvan noemde hij zijn doop ‘de mooiste begravenis ooit’. Klinkt wat cru, maar in feiten is dat het wel. Het oude leven heeft afgedaan, is gestorven en begraven. Een nieuw leven vangt aan! Geloof jij dat Jezus is de Christus, jouw Verlosser, dan wordt dit zeker ook de mooiste begravenis ooit, van 3 mensen en ik bidt teven een nieuw begin van jouw leven. Wacht niet hiermee tot het oneindige. Vandaag is het de dag!

Zingen: In het water van de doop

We gaan met elkaar ‘het dooplied’ zingen. Heel mooi bezingt het de kern van de boodschap: Eén met Christus ingelijft, sta ik op van schuld bevrijd in een leven dat voor goed veranderd is.

 

Toelichting en Belijdenis

Hiermee zijn we aan het formele deel van de doop toegekomen, waarin jullie wat uitleg over de doop ontvangen, maar tevens getuigen zullen zijn van hun belijdenis. 

We staan vandaag met elkaar bij het bijzonderste moment van onze christengemeente de Geopende Deur. We staan aan het oever van het water, om straks de Heilige Doop te bedienen aan Sahand Zamanzadeh Moghani, Linda Talya en Antje Willemijntje Bos, die we kennen als Dex of Willianne. Onze dopelingen komen uit drie verschillende culturen, zowel kerkelijk, religieus als internationaal. Sahand is als Moslim geboren. Linda Katholiek en Dex Reformatorisch. Sahand is Iraans, Linda Irakees en Dex Nederlands. Ja, bijna niemand van de aanwezigen deelt dezelfde culturele achtergrond. Wat ik niet zou willen is dat we op deze dag van vreugde en feest, verzanden in een kerkelijke en dogmatische uiteenzetting. De meningen hierover zijn legio en radicaal. Er zijn oorlogen en vervolgingen om geweest en menigeen is uit de kerk gezet, vervolgt, geëxcommuniceerd of zelfs ter dood gebracht hierom. Laten we dit alstublieft achter ons laten en ons niet focussen op meningen en dogma’s, maar op Gods eigen onfeilbaar Woord.

Wat is de doop? Dat was al vrij vroeg de vraag in onder de eerste christenen. Let er op dat Paulus deze vraag niet beantwoord in een rondzendbrief, maar in een pastorale brief. Een brief die op individueel niveau is bedoeld. Deze brief schrijft hij aan Titus, een Griekse jongen die tot geloof is gekomen en niet was  besneden. De Joodse christenen wilde hem tot de besnijdenis dwingen, maar het is duidelijk dat hier geen reden toe is, daar hij geen geboren Jood was, maar zich wilde aansluiten. Paulus legt Titus uit dat de doop ‚Het badwater van de bekering is (3:5)‘. Hij benadrukt dat dit los staat van de besnijdenis. Hoewel het nergens in de Bijbel staat, is de traditionele formulering van de doop in de protestantse, orthodoxe en katholieke kerk, in al hun denominaties, dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat brengt beide dopen dus niet met elkaar in conflict. Linda en Dex hebben destijds zich als baby niet bekeerd, daar zij nog‚ niet tot hun verstand waren gekomen‘. Die zinsnede verzin ik niet ter plekke, maar komt uit het formulier voor de kinderdoop. Er is tegenwoordig veel weerzin tegen de kinderdoop, omdat het kind geen keuze had. Had de baby dan wel de keuze of hij een schone luier kreeg, eten noodzakelijk vond of in bad ging? Nee, toch? Persoonlijk vind ik dat ook niet zo’n erg sterk anti-argument. Het baby’tje had inderdaad geen keus. Het koos niet om te geloven. Het koos niet voor een leven met God.  Heb ik als ouder verkeerd gehandeld of jullie ouders dan verkeerd gehandeld, toen ze je als kind lieten dopen? Vraag hun eens waarom ze je wel of niet hebben laten dopen, als ze nog in leven mogen zijn. Voor mij was dat, omdat wij ons kind uit Gods hand had ontvangen, als een leen- en onderpand. Het was God die Dex, onze dochter, als eerste kende en als eerste naar haar vroeg. Als ouders legde wij de eed af, onze kinderen op te voeden overeenkomstig Gods Woord. Door deze uitspraak van Paulus kwam al heel vroeg de leer in de kerk dat de doop je toegangsbewijs is tot het hemelrijk. Toen er christenvervolgingen uitbraken, vreesde de christenen dat hun kinderen verloren zouden gaan, als ze nog niet tot geloof waren gekomen en werden vermoord. Daarom werden de kinderen zo snel mogelijk na de geboorte gedoopt. Maar heeft de baby naar God gevraagd? Nee. De doop is geen uitvinding van de kerk. De doop bestaat al vanaf het begin der tijden. In het Jodendom heet het Mikwa. Op vele historische plaatsen kwamen we in Jeruzalem Mikwa’s tegen, stammende zelfs uit de tijd van koning David. Nu is begrijpelijk als je bij een bad denk aan wassen of reinigen. Toch was dit niet het doel of de betekenis. Voordat je in de Mikwa onderging, zorgde je er voor dat je reeds rein was. Mikwa betekend ‚levend water‘. De bekendste was het grote wasvat in de Tabernakel en later in de tempel. Maar ook in de Westmuur of Klaagmuur tref je deze aan, waarin men werd gedoopt voordat men omhoog klom naar de Tempel. Dopen is een Griekse en Latijnse term wat overvloeien betekend. Het symboliseert namelijk de dood en het leven. Bij het ondergaan in het water sterft het oude en verzinkt naar de bodem en bij bovenkomst sta je op in een nieuw leven. Veelal zijn het rituelen voor de vrouw. Een dag voor je bruiloft werd je gedoopt om je jeugd en binding aan je ouderlijk huis af te leggen en rein je te verbinden met je man. 12 dagen nadat je menstruatie was begonnen, werd je gedoopt zodat je weer rein bent van het bloed. Hetzelfde gold voor na je bevalling, maar ook de manlijke baby’s werden eerst gedoopt, alvorens ze in de tempel werden besneden. Op de avond voor de Sjabbat, de rustdag, of Jom Kimpoer, de Grote Verzoendag, werd je gedoopt. Als je bekeerde tot het Jodendom of als je als niet-Joods kind wordt geadopteerd werd je eerst gedoopt. Ook bij je Bar-Mitswa, na een echtscheiding, verkrachting of miskraam wordt de doop toegepast. Zo zie je dat het al veel ouder is, zelfs bij baby’s gebruikelijk was en niet een eenmalige zaak was. Alles heeft te maken, met een nieuwe schone start. 

En nu richt ik mij tot de dopelingen, want hieruit komen vragen voort die Sahand, Linda en Dex zullen beantwoorden. Jullie treden vandaag op als getuigen hiervan. Ik wil de dopelingen nu vragen op te staan en de volgende vragen te beantwoorden onder eden voor Gods aangezicht en deze gemeente.

 • NN, heeft God naar jou gevraagd toen jij werd geboren en ben jij toen reeds al door God gekend (*en daarom als baby de doop hebt ontvangen)? Wat is hierop jouw antwoord? 
 • NN, zweer je voor Gods aangezicht, dat je Gods vraag naar jou niet verwerpt, maar in deze dag met de heilige eed zult bekrachtigen? *
 • NN, beloof je dat je de doopbelofte van je ouders, vanaf heden voor jouw verantwoording zult nemen? *
 • NN, aanvaard je de autoriteit van Christus‘ gemeente, nu je hen als getuigen voor je hebt staan en zal je redelijkheid je onderwerpen aan de vermaning en vertroosting Zijn dienstknechten, wanneer zij dit staven met Gods Woord?  

De vragen met een sterretje (*) zijn aan Sahand niet gesteld of aangepast, daar hij niet als kind is gedoopt.

Toen Israel aan de grenzen van Kanaän (Wat we nu Israel noemen) waren gekomen vernieuwde zij het verbond met de Heere hun God. Hun ouders hadden het verbond met God gesloten aan de voet van de berg Sinaï, maar waren alle vanwege hun zonden in de woestijn gestorven. Ook jullie ouders hebben gezondigd en bij tijd en wijle de verbondsbelofte verbroken. In deze dag mag je het verbond vernieuwen. Of indien je niet door je ouders ten doop bent gedragen, je verbond met God hier ter plaatse sluiten. Niet langer is jouw geloofsleven en gedrag de exclusieve verantwoording van je ouders, maar als een verbond tussen jou en onze drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

 • NN, betuig je in deze dag, in oprechtheid van je hart, het verbond te willen vernieuwen in deze dag, krachtens al zijn zegeningen en vervloekingen, welke zijn opgetekend in God Heilige Woord?
 • Sahand, betuig je in deze dag, in oprechtheid van je hart, het verbond met God te sluiten, krachtens al zijn zegeningen en vervloekingen, welke zijn opgetekend in God Heilige Woord?

David zegt dat  ‚In ongerechtigheid ben ik geboren en in zonden ben ik ontvangen’ Ps 51:5 en ook elders lezen we dat we van  nature kinderen van Gods toorn zijn Eph 2:3 ‚We zijn vervreemd van God vanaf de baarmoeder’ Ps 58 En geneigd tot het kwaad vanaf de kinderdagen. Gen 8:21 En daarom wordt je de vraag van Gods wege gesteld: 

 • Be-ken jij, NN, dat je in zonden bent geboren en ontvangen en daarom geen deel hebt aan het verbond van Gods volk? Wat is hierop jouw antwoord?

Als jullie dan bekend hebben dat jullie zijn afgesneden van Gods Koninkrijk en van Zijn huisgezin, dan is dit in jullie leven tot verdriet en een gemis geworden. Afgedwaald en weg uit Vaders huis. Zijn uitnodiging is keer op keer op keer tot jou uitgegaan. Reeds voor de conceptie zag Hij naar jou om. Vanaf je geboorte heeft Hij door Zijn Woord, de prediking, de sacramenten, openbaring en natuur tot jou gesproken: NN, mijn zoon/dochter geef Mij je hart en laat je ogen behagen scheppen in Mijn wegen! Prov 23:26 Hij heeft gesproken: NN, werp al je overtredingen van je af, waarmee je tegen Mij hebt overtreden, en Ik schep in je een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou je sterven? 

 • NN, wat heb je hierop geantwoord voor Gods aangezicht en antwoord je in deze dag voor Zijn heilige gemeente? Leg op dit moment hoorbaar voor een ieder van ons getuigenis van geloof af.

Zo spreek ik dan als afgezand van Jezus Christus, Zijn heilig woord: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.  Mk 16:16 Maar hoor ook het vervolg van het woord des Heere. Deze doop kan je niet ongedaan maken, maar je geloof in Christus zal je wel kunnen verloochenen. Daarom vervolgde Jezus dit met de woorden, die vaak achterwege wordt gelaten: …maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. De grote reformators Luther en Calvijn werden nooit moe om te benadrukken: De doop is niet EX OPERA OPERATO. Geen magische automatische handeling. Jij kunt je geloof verloochenen. Maar niemand anders kan je uit Jezus‘ handen rukken! Geen engel, duivel, mens of geest. Alleen jij. Daarvan zegt Christus: Wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Mat 10:33 Maar als je zult volharden, zal je met Christus regeren in Zijn Koninkrijk 2 Tim 2 Om deze reden leg ik je de volgende vragen voor:

 • NN, zweer jij in deze dag voor Gods heilig aangezicht en Zijn gemeente, trouw te zijn tot in de dood?
 • NN, beloof je indien je geloof wankelt, je dit zult belijden voor God en Zijn gemeente, opdat zij je ondersteunen en oprichten en bemoedigen overeenkomstig Gods bevel?

Zo getuigd de heilige apostel Paulus dat wij in water van de doop worden begraven met Christus en opstaan in een nieuw godzalig leven met Christus. Als je straks in het water ondergaat, leg je je oude leven af. Je leven afleggen is sterven. En er is geen weg terug uit de dood. Vanaf deze dag kan jij je niet meer beroepen op je aard, karakter, je cultuur en zwakheid van het oude leven. Het oude is voorbij en zie het is alles nieuw geworden. Jullie gaan deze dag in het wit gekleed, als een bruid, schoon gewassen en gereinigd in het water van de doop en bovenal in het bloed van Jezus Christus. Zoals je ziet ga ik deze dag in het zwart gekleed. Ik mag hier in deze middag staan als gezand van Christus’ wege. Als Johannes en Elia die in een donkere kamelenharen mantel gingen, als teken van boetendoening. John zal meegaan het water in als van God geroepen evangelist en getuigen van het bevel des hemels. Jullie mogen stralen als de bruid van Christus. De Koning en Zijn bruid zullen zichtbaar zijn. Maar ik ben slechts Zijn nederige dienaar, die niet zichtbaar hoeft te zijn. Jullie mogen in het wit gekleed zijn, als Zijn bruid. Als teken van de vergeving van zonden, die slechts door Christus van de Vader aan jullie wordt geschonken. Niet door mij, noch enig ander mens, engel of heilige. Maar besef ook dat Gods gebod, door engelen gegeven, aan de vrouw van Lot, zal gelden op het moment dat je oprijst uit het water: Ziet niet achterom! Het is voorbij! Zie je dat de doop een groter feest en zwaarder karakter draagt dan een huwelijk? Als het huwelijk heilig is voor God, hoeveel te meer is dit moment van de doop heilig in hemel en op aarde. Ik wil jullie straks vragen de woorden uit te spreken: Niet ik leef, maar Christus leeft in mij! Nadat jullie deze belijdenis hebben afgelegd, wil ik jullie vragen dit in jullie stemmen uit te zingen naar de hemel, met het lied: No longer I, its Christ whos lives in me! In de tweede helft van deze aanbidding zullen wij ons voegen in deze belijdenis.

 • NN. Spreek duidelijk verstaanbaar voor alle getuigen en God de woorden: Niet ik leef, maar Christus leeft in mij!

Zingen: No longer I

Zojuist hebben de dopelingen de schone getuigenis uitgesproken: ‘Niet ik leef, maar Christus leeft in mij!’. Hoewel ik samen met de dopelingen de liederen zorgvuldig heb uitgekozen en hebben vermeden Engelse liederen te selecteren, daar niet alle aanwezige het Engels beheersen, konden we dit lied niet negeren. Het kent geen Nederlandse versie, maar in je liturgie of programmaboekje vind je een letterlijke vertaling van dit lied, wat zo aansluit op hun belijdenis. Het eerste deel van het lied zullen de dopelingen samen met de aanbiddingsleider zingen, waarna wij invallen en het gezang met hen uitzingen.

 

Gelegenheid tot schuldbelijdenis en bezwaar

Dan hebben jullie hiermee beleden, het oude leven achter te laten in het water van de eeuwige vergetelheid en staks  op te staan in een nieuw en godzalig leven. Breng dan ook de vruchten van bekering voort. De Messias heeft jullie liefgehad met een eeuwige liefde en je getrokken uit de duisternis van de zonden in het hemels licht. Als Hij jullie zo lief heeft gehad, heb elkaar lief en deel van Zijn liefde aan de wereld.

Tot slot zal ik aan elk van jullie de laatste vraag stellen:

 • NN, zijn er zonden, schulden, lasten of onuitgesproken vergeving, die je, op dit moment, niet ten gehore van God en Zijn gemeente, familie, aanwezigen of schuldenaren hebt uitgesproken? Zo ja, spreek deze hier uit en neem ze mee het water in, opdat ze met je sterven en verzinken naar de bodem der vergetelheid.

Lieve gemeente,

Als er  gegrond bezwaar is tegen de doop van Sahand Zamanzadeh Moghani, Linda Talya of Antje Willemijntje Bos, dan is nu de gelegenheid dit kenbaar te maken.

Daar er geen bezwaar is ingebracht, zo is dan de tijd bijna aangebroken dat we het water in gaan. Deze handeling is slechts een symbool. Zoals Luther benadrukte: De doop is geen magisch ritueel, maar slechts het onmisbare element van het eeuwig Evangelie (of de Goede Boodschap)! Deze dag zal tot een getuigenis zijn in de levens van alle aanwezige, dankzij jullie getuigenis kennen zij de Weg, de Waarheid en het Leven. Laat het een aansporing zijn, om hierin jullie nederige voorbeeld te volgen. Gelijkertijd is het jullie dure plicht, om vanaf deze dag te bewijzen, dat dit niet slechts een ritueel is geweest, maar dat jullie vanaf vandaag een nieuw leven zullen leiden. Wie gelovig is zal je steunen om dit pad te blijven bewandelen. Wie niet gelovig is, mag jullie aanspreken wat de waarde van de eed die je heb afgelegd in de doop, waar zij even krachtige getuigen van zijn. 

Onze God en Vader, van onze Heere Jezus Christus, zegenen u allen in de overvloed van de Heilige Geest. 

Amen 

Zingen: Al mijn zonden, al mijn zorgen

Ook wel bekend als ‘de rivier’. Het lied beschrijft hoe het oude leven wordt afgelegd en men opstaat in een nieuw leven, wat tot uitdrukking wordt gebracht in de doop van Sahand, Linda en Dex, welke zal worden voltrokken na het zingen van dit lied.

Voltrekking van de doop 

Dan daal ik nu met John af in het water, waarna de dopelingen om de beurt worden gedoopt. We maken vanwege Linda haar gezondheid een kleine wijziging in de volgorde, zodat zij het kortste in natte kleren hoeft te blijven staan. Nadat een dopling is gedoopt, ontvangt hij of zij een dooptekst. Nadat deze is uitgesproken zal de aanbiddingsleider de muziek inzetten om het lied te zingen dat de dopeling wenste te zingen bij zijn of haar doop. 

Doop van Sahand Zamanzadeh Moghani

Sahand, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die van de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.
Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord dat uw ziel zal kan maken. James 1:12, 21
Jakobus

Na de doop zongen we: Als een hert dat verlangt naar water (Psalm 42)

Doop van Antje Willemijntje Bos

Antje Willemijntje Bos, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Wees niet bevreesd. Ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van Mij. Wanneer je door het water zal gaan, Ik zal bij je zijn. Je zult niet meer denken aan de pijn van je jeugd, want Ik je Maker, ben je Man. Heere van de Legermachten, je Verlosser. Isa 43:1-2, 54:4-5

Na de doop zongen we: Als een hert dat verlangt naar water (Psalm 42)

De Nederlandse vertalingen wijken (sterk) af van de oorspronkelijke Engelse tekst. Speciaal voor deze doopgelegenheid is het lied opnieuw berijmt. De gebruikte tekst vind je je terug via deze link.

Doop van Linda Talya

Linda Talya, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Gezegend bent u door de Heere, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste overtroffen. Ruth 3:10

Zo mag ik tot jullie alle drie zeggen: Ziet het oude is voorbij en alles is nieuw geworden. Sta op in een nieuw en godzalig leven en ontvang de kroon der overwinning die voor je is weggelegd.

En wat meer is: Strek je ook uit naar de woorden die Hij heeft gesproken: Ontvang de Heilige Geest! 
Amen

Na de doop zongen we: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

Afsluiting

Na de doop hebben alle dopelingen een doopbewijs ontvangen, met een persoonlijk cadeau en brief, namens de christengemeente de Geopende Deur. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we het vrij oude en onbekende christelijke lied ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ een eigen berijming gegeven voor deze doopgelegenheid. De melodie zal bekend zijn als ‘Alle menschen wirden Brüdren’ of ‘Ode an die Freude’ van Beethoven, alzo ook de melodie van het Europese volkslied. De gebruikte tekst tref je hier aan

En zoals we gewend zijn sluiten we de dienst af met de volgende zegen:

De HEERE zegene u en behoede u. De HEERE doet Zijn aangezicht over u lichte en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geven u Zijn vrede. Amen

Vervolg doopfeest

Terwijl de dopelingen droge kleren aantrokken hebben de aanwezigheid met elkaar, onder leiding van de aanbiddingsleider, diverse liederen gezongen, totdat de wind de partytent neerhaalde. We hebben afgesloten met een BBQ en zijn daarna dankbaar naar huis gegaan.

Foto-album van de doopdienst

{gallery rows=6 cols=10 lightbox=”boxplus/light” lightbox_autostart=1}Doopdienst_2023{/gallery}

Andere video-opnames van de doopdienst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.