Een pastoraal hek in Gaasterland…


Leestijd: 14 minuten

Deze middag heeft de preek een wat erg vreemde titel, vinden jullie niet? De titel moet pakkend zijn, want nieuwsgierigheid zet je hart en oren open. Nu heb ik over deze titel geen minuut hoeven na te denken. Maar ik vermoed dat ik jullie wel een verklaring schuldig ben. Gaasterland ligt aan het IJsselmeer bij de Friese meren, niet ver van Bakhuizen, dat bekend is om zijn gevangenis in Friesland. De weilanden zijn afgesloten met horizontale hekken. En 100 jaar geleden was daar een boer, die op elk hek in het midden een verticale plank maakte, waarin hij symbolen uitzaagde. En graag wil ik in deze middag zo’n verticale plank in het midden zetten, omdat deze plank in een enkele oogopslag de essentie van de bijbelse wijsheid weergeeft. En deze plank, deze symbolen en deze bijbelse wijsheid wil ik jullie vandaag niet onthouden. Zowel de plank als de uitgezaagde symbolen vormen woorden tot een zin: Hoofd omhoog, het hart naar boven, vat de tijd en leer de wereld kennen. 

Opname en Disclaimer

Deze preek kunt u tijdelijk terugluisteren of -kijken via deze link. Na verloop van tijd zal deze automatisch worden overschreven. Onderstaande preek is een preekschets. Deze kan afwijken van de opname, doordat de preek niet wordt voorgelezen, maar als leidraad geldt en tijdens de dienst wordt afgestemd op reacties voor of tijdens de dienst of als de Heilige Geest het anders leidt. Deze opname mag onverkort vrij worden verspreid, mits dit van te voren is gemeld en wordt verwezen naar www.GeopendeDeur.online

Zingen: El Shaddai

{youtube}https://youtu.be/DuXB1a3NBCw{/youtube} 

Schriftlezing

{tip id=”290″}Exodus 14:1-5{/tip} >>>

Indeling

  1. Hoofd omhoog
  2. Hart naar Boven 

Tussenzang: Heft je hoofd omhoog

  1. Vat de tijd
  2. Leer de wereld kennen

 Slotzang: De berg Sion

1. Hoofd omhoog

Het is niet ongebruikelijk om de standers van een hek in een punt of bolvorm te zagen. Door de bolvorm krijg je het gevoel van een speculaasplank. Die bol wordt ook wel het hoofd genoemd. En even als bij het menselijk lichaam zit deze boven aan de kopzijde. De mens is niet geschapen als een schaap met de kop omlaag, maar staande met het hoofd aan de bovenzijde. Het hoofd dat omhoog kan kijken. Een ezel of schaap zal niet omhoog kijken, maar bezig zijn met wat direct voor hen en beneden hen is, terwijl de mens horizontaal georiënteerd is. De mens is gemaakt om vooruit te kijken, om zich heen te kijken en zonodig opwaarts te kijken.  De {tip id=”303″}Prediker{/tip} merkt op: Wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen, en dat zij zullen inzien dat zij hetzelfde als de dieren zijn. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt een en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander, en zij hebben alle een en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig.  Zij gaan allen naar één plaats: zij zijn allen uit het stof en zij keren allen terug tot het stof. Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde? De dieren zijn voor de aarde en zijn beheerders geschapen, maar de mens is voor de hemel geschapen van oorsprong. Dit onderscheid de ziel van een mens van een dier. Een dier vergaat tot stof en reïncarneert tot de bouwstoffen van planten en dieren. De mens zijn lichaam vergaat wel tot stof, maar zijn ziel keert terug tot zijn Maker. Die zal je vrijzetten of oordelen. En daarom moeten wij in alles op Boven gericht zijn. Als jij een goed leven wilt leiden, dan moet niet naar de aarde kijken, maar omhoog in je Vaders ogen. Als je vergeving nodig heb, dan moet je niet in wanhoop naar de grond staren, maar roepen tot de hemel. Als jij iemand echt lief heb, dan kijk je diegene in de ogen, in de spiegels van de ziel. Zo kan het niet anders dat als de Vader jouw liefheeft en jij Hem bent gaan liefhebben, dan kan het niet anders dat je verlang om in Zijn ogen te blikken. Daarin kan je Zijn liefde zien, maar ook Zijn blijdschap, tederheid, aanmoediging, teleurstelling, verdriet en boosheid.  De bekende {tip id=”227″}Psalm 121 {/tip} zegt: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft. He, dan begrijp je gelijk ook wat {tip id=”305″}Jesaja{/tip} bedoelde toen hij zei:  Sla je ogen naar boven en zie Wie alles gemaakt heeft. Omhoog in iemands ogen kijken, is ook een uiting van verwachting. Als een kind dat naar zijn Vaders kracht verlangt. Waarom? {tip id=”306″}Paulus{/tip} zegt: Omdat Christus daar aan de rechterhand van God zitBedenkt de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Maar een kind verwacht dan ook instructies van zijn Vader. Wat moet je dus dan verwachten? Opnieuw is het {tip id=”307″}Paulus{/tip} die hiervan zegt: Ik jaag naar het doel, om de prijs van de roeping van God , die van boven is, in Christus Jezus. Als ik in het dialect of oud Nederlands zeg: kijk omhoog, dan zeg ik: Kop op! Daarom moet je omhoog kijken. Als je omhoog kijk, zal je moed vatten, weten wat er van je wordt verlangt en weten hoe de vlag er voor staat. Maar {tip id=”308″}Jezus{/tip} zegt ook ons dat als de tekenen der tijden: Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

2. Het hart naar Boven

We zeggen wel dat ‚ons hart is te neer gedrukt‘, of wat hedendaagser ‚neerslachtig‘ of depressief. Eèn van de recentere liederen zingt „O, hart vol zorgen, wat drukt je neer?  Is het de last die je opneemt telkens weer? Geef Hem je lasten, want Hij is trouw. Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou“. Het omgekeerde van neerslachtig zijn is je hart omhoog heffen tot de HEERE alsof het een offer is, waarvan de rook opstijgt in Gods neusgaten, als {tip id=”309″}een liefelijke reuk.{/tip} Je zeg ook wel ‚mijn hart gaat naar je uit‘. Joden zijn heel visueel ingesteld. Je ziet dan ook dat de Bijbel bijna letterlijk lijkt te spreken, dat als je vol van God bent, dat het als het ware helium in je hart is en je hart je bezwaarde lichaam verlaat en opstijgt tot voor Gods troon. Gaat zo jouw hart uit naar de de HEERE? De vorige preek zijn we geëindigd met Gods eigen woorden: {tip id=”302″}Vertrouw op de HEERE met heel je hart! {/tip} Hij wil en zal je hart verlichten als je die tot Hem opheft. Ons hart is van nature koud, hard en  niet kneedbaar, dus dood. Maar God zegt in een visioen tegen {tip id=”310″}Ezechiel{/tip}: Ik zal het hart van steen uit je vlees wegnemen en je een hart van vlees en een nieuwe geest in je binnenste geven. Zelfs dat vernieuwde hart wordt nog beïnvloed door het kwaad, waardoor het de neiging heeft je te veroordelen. Maar {tip id=”311″}Johannes{/tip} zegt: God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Waarom is dat van belang? Omdat als ons hart ons niet veroordeelt, wij vrijmoedigheid hebben om tot God te gaan. Zie je? Het cirkeltje is al weer rond: Hoofd omhoog en ´t hart naar Boven! Dus als het ene niet lukt, doe het andere en ten alle tijden kom je goed uit bij God. We weten dus dat God ons fysiek, geestelijk en emotioneel kracht zal geven als wij ons hart naar boven verheffen, omdat Gods vaderhart je trekt. De engelen roepen je toe, als je naar beneden aan het starten bent: {tip id=”312″}Wees sterk{/tip} en Hij zal je hart sterk maken, ieder die op de HEERE hoopt! Wat een kostelijk woord is toch het Woord van God! Je kan je ook tegen dat vleselijke hart afzetten, maar dan is het als bij de farao waar God, ten tijde van Mozes, zijn hart verharde tegen God. Dat hart moet in conditie blijven, door het te kneden. Het is net als sport, hoe frequenter je traint hoe makkelijker, energieker en natuurlijker het gaat. Je vind er vreugde in en praat er over. Je doet wat prettig is, maar ook wat goed is voor je lichaam. Niet alleen voor je spieren, maar voor je gehele conditie en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Je hart is namelijk, nog meer dan je mond, het communicatie-instrument met en naar God. Het is als in {tip id=”313″}Psalm 27{/tip} Mijn hart zegt tegen U, wat U zelf zegt: Zoek mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, Heere, verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wil je echt leven? Hef dan je hoofd dan omhoog en je hart zal verlicht worden. Wil jij vrij ademen? Kijk omhoog. Wil je de hemel op aarde voorproeven? Zie dan op Jezus!

Zingen: Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt

{youtube}https://youtu.be/nGPgFAAhrVw{/youtube} 

3. Vat de tijd

Het tweede uitgezaagde teken is een ton of vat, waar water of een andere vloeistof of voedsel in wordt opgeslagen. Maar dit is eveneens een oudere uitdrukking om iets vast te pakken of te begrijpen, te bevatten. Het derde symbool zijn twee tegengestelde driehoeken, die de vorm van een zandloper vormen en symbool staan voor de tijd. Wat is de tijd vatten? De tijd doorgronden of de tijdsgeest doorgronden. De klok van de aarde zijn in te delen 6 tijdsdelen. Wij leven in de 4e tijd, die in de Schrift het Laatste der Dagen wordt genoemd. Dan komt de tijd dat Christus komt en het Vrederijk zal stichten en satan voor 1000 jaar zal binden, waarna de laatste tijdsfase van de aarde aanbreekt en de satan nog eenmaal wordt losgelaten om de Laatste Strijd te leveren tegen het Lam. Daarna zal er wel een nieuwe hemel en aarde zijn, maar zal de tijd zijn geëindigd. Dat zijn grofweg de fases van de wereldgeschiedenis. De Laatste der Dagen zijn gaan lopen vanaf de Pinksterdag, maar daarbinnen zijn er ook verschillende periodes. Wij zijn redelijk recent een nieuw tijdperk ingegaan. De tijd waarin de vrede van de aarde wordt weggenomen, de onverdraagzaamheid hand over hand gaat toenemen en vrijheden zullen eindigen, om de Gemeente van Christus in volle vuur te bestrijden onder de vlag van verdraagzaamheid, gelijkheid en zelfverwerkelijking. Een tijd waarin snel profetieen zullen worden vervuld. Tijden die in de Bijbel de ene keer als ‚eeuw‘ en de andere keer ‚wereld‘ wordt vertaald. Dit gaat om het Griekse woordje ‚aioon‘. Daar gaat o.a het volgende deel van deze hekspreuk over. We leven nu in het Laatste der Dagen. De tijd die ook wel de pauze in het oprichten van het Koninkrijk wordt genoemd. De tijd dat Christus niet op aarde is. Maar waarvoor dient die tijd? Om de vijand maar aan te laten rommelen? Nee, want het Evangelie heeft krachtige eeuwen op deze aarde gekend in tussentijd, zelfs of juist in tijden van veel vervolging en verdrukking. Dit is de tijd van de genade. Genade die vrij wordt aangeboden, maar aan de mens is om het te aanvaarden of te verwerpen, indien we zonder de werking van de Heilige Geest zouden rekenen.  Paulus schrijft aan {tip id=”314″}Titus{/tip} over deze tijd: De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige eeuw bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwacht de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus. En {tip id=”309″}elders{/tip}: Het is nu de welaangename tijd, de dag van de zaligheid. Het draait nu om het heden, als het om genade gaat, en slechts om de toekomst het om de verwachting van Christus‘ aanstaande Koninkrijk gaat. De wereld spreekt voornamelijk over de toekomst en rekent elkaar af op het heden, als het om eigen belang gaat. Maar deze eeuw van genade, gaat om ons aller toekomst. Onbaatzuchtig en genadevol. Zie je hoe de wereld er op Jezus‘ Koninkrijk wil lijken. Zij omarmen ook het heden en de toekomst, maar zijn selectief onbaatzuchtig, onbaatzuchtig alleen in eigen ideologie. Wie verzet pleegt hoeft de komende tijd steeds minder op genade te leven. En toch heeft het de mond vol van ‚inclusief‘ en ‚werelddoelen‘ en ‚het groter goed‘. De Sub-stainable Development Goals – hoe positief ze ook zijn – is geworden tot een politiek wapen om de mensenrechten en mogelijk zelfs godsdienstvrijheid  in de toekomst, te onderdrukken en te vertreden. Dan is deze eeuw/aioon pas inclusief. Maar o wee als je andersdenkend bent, dan ben je onverdraagzaam en sluit je anderen uit. Je bent bijvoorbaat door hen buitengesloten, zonder redelijkheid. En nu Jezus werelddoel:  Bij Hem is genade voor iedereen en niet alleen voor christenen, ook al vergeten menig christelijke groeperingen dit. Jezus heeft ook werelddoelen, maar in de schaduw van de hemeldoelen. De wereld, wil haar eigen wereld behouden, maar Christus‘ werelddoel is voor een millennium vrede en daarna het einde, zodat de volmaaktheid zal kunnen regeren. Heel hard gezegd is Christus doel wel om de wereld te redden, maar uiteindelijk niet de aarde.{tip id=”315″}Want wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin de vrede zal wonen{/tip} Zie ook {tip id=”308″}Opb 21:1{/tip} Christus‘ groter goed ligt in de volmaaktheid, terwijl de werelds groter goed mensenoffers vraagt en gewetensruimte, om deze stervende planeet nog een tijdje op te lappen, om niet meer dan grond te bezitten om over te heersen. Volgers denken misschien nog aan hun kinderen en de natuur, maar helaas zal eerst deze aarde onleefbaar worden. Hoe hard je nu in deze tijd gaat vechten. Kan jij zo de tijd vatten, in het licht van de profetie en Christus‘ heerschappij? Of ben je liever ‚rationeel‘ en ga je voor een mix? Het spijt mij hierin bestaat geen koffie met melk, tenzij je een slaapdrankje voor je innerlijke onrust zoekt. Er zijn echt genoeg vrome apothekers te vinden, die het drankje voor je willen mixen met een vertrouwd gevoel van eigen soort. Helaas zijn ze op die punten kwakzalvers. Ga tot Christus voor zuivere koffie. Hij bied je pure producten aan: {tip id=”317″}brood, wijn, water, goud, witte kleren en zuivere ogenzalf{/tip}. Hij opent je ogen, zodat je leert het kwaad, de tijd en de zonde te onderscheiden. De mens is geneigd om te menen dat hij dat al wel kan. Dat komt omdat wij in Adam hebben gegeten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Maar als de Heilige Geest je de gave van onderscheiding schenkt, ga je echt veel meer zien. Echter gelijk zorgt dit er ook voor dat medegelovigen en mogelijk je omgeving, je van godsdienstwaanzin beschuldigen en je als een complotgekkie gaan beschouwen. Maar wees dan standvastig, ook al is dat moeilijk tegenover oprechte medegelovigen. Roei tegen de stroom in, zonder vrees!

4. Leer de wereld kennen

Maar laten we verder kijken naar deze hekplank. Ik zie een ladder uitgebeeld. Opnieuw in het dialect of oud Nederlands wordt een lader een ‚leer‘ genoemd. Vervolgens zien we een bol met een ring er om: Een wereldbol. Tot slot staan er 3 driehoeken als symbool voor kennis, maar herbergt een nog mooier beeld. Daar kom ik op terug. Drie driehoeken hebben van ouds de betekenis van leren, kennis van de wereld en verwachting van de nieuwe wereld. Dit is geen domme boer geweest. Waarschijnlijk ongeschoold, maar hij overtreft menig theoloog en filosoof. Hij moet een boerenwijsheid hebben gehad, die gezegend was met Goddelijke wijsheid. Zo’n eenvoudige boer, kan een rijker leven hebben met God dan de gros van de predikanten en priesters in Nederland. Ik krijg hierbij het beeld van mijn opa, leunend met zijn armen op de rand van het varkenshok, waar hij dan stond en hardop met God aan het praten was. Zijn eerbied voor Zijn Vader was groot. Nooit bad hij met de pet op. Hij was altijd op, maar voor het bidden ging hij af en werd op zijn buik gelegd. Hij was een man van erg weinig woorden, maar met een jaloersmakende relatie met Zijn God.

Van nature is ons aangeleerd, dat als je wordt aangevallen dat je moet gaan vechten. Beter dan tegen de vijand vechten, is de vijand kennen. Een gevaarlijke gek kan je beter dichtbij je houden, dan achter je. En dat geldt ook voor de wereld. Wil jij weerbaar zijn, dan moet je de verleiding herkennen. Echter er schuilt ook een gevaar aan de andere kant, namelijk dat je gefascineerd raakt in de wereld. Dan kan de schade soms groter zijn, dan de wereld negeren. Niet dat dit goed is, want de vijand negeren, is de wereld vrijspel geven. Dit geeft gelijk aan hoezeer het van belang is dat je de strijd met de wereld aangaat met de Heilige Geest. Zelfs als je actief in de kracht van de Heilige Geest in de wereld sta, kan een kleine dosering trots, een machtig werk verwoesten. Het gevaar is dat je het als een vanzelfsprekendheid gaat ervaren, dat je boven de machten en verleiding van de wereld staat. Maar op dat moment komt je oksel en lies in het vizier van de Satan. Dit waren de punten waar een harnas geen bescherming kan bieden en als je daar wordt geraakt, is het gevaar groot dat je doodbloed. 

De wereld is een radicaal gevaar. We zijn geneigd om eerst te verbroederen met de wereld, mogelijk om ingang te krijgen om van Jezus Christus te getuigen, maar het kan echt niet. Als we de Bijbel volgen, moeten we radicaal alles wat naar de wereld ruikt, uit ons leven verbannen. En dat is moeilijk, omdat het christendom eeuwen bezig is geweest om te bepalen wat goed en fout is en daarna wat niet zo erg is. {tip id=”318″}Johannes{/tip} zegt: ‘Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.’ Waarom? Omdat de wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheden en geen eeuwig leven kan creëren. De Schrift waarschuwt op veler wijze, maar misschien zijn wel de {tip id=”319″}bekendste woorden{/tip}: ‘Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’. Hierin ligt de wijsheid van God, dat je wereld moet leren kennen door de wil van God te kennen. Wat bedoel ik hiermee? Ik kan leren wat ik water moet noemen, als ik door alles te leren wat geen water is, zoals aarde, lucht en vuur. Maar de eerste twee kennen zoveel vormen, dat ik daar mijn leven lang universitaire studies kan gaan volgen. Echter het is eenvoudiger om mij in water te gaan verdiepen, dan weet ik dat alles wat geen water is, terwijl ik mij kan richten op één kennis. Zo moet je ook met God leven en Hem kennen alsook Zijn volmaakte en zuivere wil. Dat is dus niet zo ongeveer weten wat God wil, maar je er in specialiseren door met Hem te leven. Wie zijn wijsheid uit God verkrijgt, zal de wereld overtreffen en ontmaskeren, want er staat {tip id=”320″}geschreven{/tip}: ‘Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?’ Het verbroederen met de wereld, hoe goed bedoeld ook, maakt niet alleen je beeld troebel, zonder dat je het gelijk merkt, verlies je ook je vrijheid, want Paulus zegt tegen de gemeente van {tip id=”321″}Kolossen{/tip}: ‘Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen’ Laat je dus niet knechten. De wereld is gevaarlijk, want in de wereld mag geloven, je mag vroom zijn, je mag Gods kind zijn, zo lang je maar niet over een ander oordeel. Zo lang jij je niet los zet van de maatschappij is het okay. De wereld heeft christenen nodig, om de christelijke waarden via rationele overwegingen, stemmen te krijgen en via politieke weg langzaamaan elke christelijke waarden af te schaven en uiteindelijk uit te bannen. Daar hebben ze christelijke politici en stemmers voor nodig. We redeneren vaak dan wel: Dan kunnen we ook een goede invloed zijn en nog wat sturen, {tip id=”322″}maar wat zegt God?{/tip} ‘Al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.’ Gods kind zijn is een radicale positie om de wereld te kennen. We overwinnen niet door te verbroederen met de wereld. We overwinnen niet door ieder die beschikbaar is, vriendschap mee aan te gaan. We overwinnen niet door te onderhandelen met niet christelijke partijen en water bij de wijn doen. Dan gaan we kijken na wat we hebben weten te behouden. Het is een consessie: Jij lever wat in en ik lever wat in. Dan wordt er gezegd: Zo kunnen we nog wat invloed uitoefenen en christelijke waarde sparen en kwalijke zaken voor 4 jaar wat tegenhouden of afzwakken. Ja, dat vraagt een omslag, want dan doet bijna iedereen het ‚fout’. En dat klopt. Bij een opwekking is dit het eerste dat veranderd: Een radicale bekering en radicale maatregelen. Dat schrikt en stoot de wereld af en juist daarmee wordt Christus zichtbaar, maar wordt ook de wereld in zijn ware hoedanigheid ontsluierd. 

Wat ik zo mooi vind is dat die boer hiervoor drie driehoeken gebruikt. Zij wijzen omhoog en zijn ongelovige kleindochter meent dat die voor de Drie-eenheid staat. En dat is juist prachtig want hierin heb je Vader, Zoon en Heilige Geest nodig. De Vader als Schepper van de wereld. En wie kent het beter dan de Maker. De Zoon in genade en navolging. En tot slot de Heilige Geest om te onderscheiden. Maar wist je dat dit door de eeuwen heen, de driehoek ook symbool stond voor: Hemel, aard en hel. Of: Verleden, heden en toekomst. Of: Mentaal, fysiek en spiritueel en tot slot ook: (menselijke) geest, lichaam en (Heilige) Geest. De tijd ontbreekt nu om ze alle uit te diepen, maar pas deze eens toe in het onderwijs van vandaag. Hoeveel verteld je dit wel niet. Daar zou ik een boek over kunnen schrijven. Maar wat meer is, als je het actief alle zou toepassen, zou je werkelijk de wereld veranderen, omdat je de wereld ken, zoals hij is in Gods ogen. Ik hoop dat jullie dit hek nooit zullen vergeten en deze boerenwijsheid als herinnering aan de wand zult hangen en naleven..

Maar ik heb ook gezegd dat ‚wereld‘ ook een duiding is van een tijdsbestek binnen de huidige ‚Laatste der dagen‘. En door alle eeuwen heen zijn we „heel goed“ geworden in het bepalen van de tijdklok van de wereld. Maar niet heus! De ene flater naar de andere is gemaakt en soms met desastreuze gevolgen. Leer hierin wat {tip id=”323″}Jezus zelf leerde{/tip}: ‘Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.’ En toch meent de één na de ander te weten hoe de vork in de steel steekt. Dwazen, want je verhef je hiermee boven Christus, die zelf moest zeggen: Die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, maar alleen aan Mijn Vader. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. {tip id=”323″}1{/tip} / {tip id=”324″}2{/tip}  Is dat niet in strijd met wat ik net heb gezegd? Nee, ken de tijden en ken de wereld, door God te kennen. En daarmee samenhangend worden we aangespoord om op de tekenen der tijden te letten, niet om het moment van de wederkomst te voorspellen. Dat is altijd het falende vlak. Het feit dat wij hier bijeenzijn, bewijst dat zij alle er naast zaten. Heb de wereld niet lief, in de zin van de tijd waarin we leven te omhelzen. Heb de wereld niet lief in zijn aards bestaan, maar heb wel de mensen en schepping lief die haar bevolken. Maar hecht je niet aan bezit, wetenschap, technologie en media. Waar mogelijk distantieer je er van, zodat je kunt richten op dingen die van boven zijn, waar de driehoeken naar wijzen. Doe dat en de wereld zal voor je geen plaats hebben en je mening niet langer dulden, maar daarvoor ontvang je zoveel meer. Denk hierbij aan de laatste woorden die Jezus, voordat Hij zich overgaf, sprak:  ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Joh 16:33

Amen

Zingen: De berg Sion

{youtube}https://youtu.be/vvlNqOwFU-0{/youtube} 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.