De vergeten kern van Hemelvaartsdag


Leestijd: 11 minuten

Wat is Hemelvaartsdag? Voor wie het vertrouwd is of zich er in heeft verdiept, weet dat dit 40 dagen na Pasen (de dag dat Jezus uit de dood opstond) naar de hemel is opgevaren. Maar veel verder als dat komt het niet. Er lijkt ook bijna niks over in de Bijbel te staan of een rol te spelen in het huidige Christendom. Wil je vandaag dan met mij iets meer de diepte in gaan?

Video afspelen              Video Downloaden
Video van de preek Afspelen   Video van de preek  Downloaden

 

Zingen: Vanaf een aardse heuveltop

{youtube} https://youtu.be/SEEjPEhgZYY{/youtube} 

Schriftlezing

  • {tip id=”586″}Markus 16:15-20{/tip} >>>
  • {tip id=”587″}Handelingen 1:6-12{/tip} >>>

Vandaag is het Hemelvaartsdag, de minst sprekende feestdag van het kerkelijk jaar. De focus ligt vooral op Kerst, direct gevolgd door Pasen en op afstand door Pinksteren en ergens onderaan de traditie bungelt nog Hemelvaartsdag. Toch behoort het een oudere traditie dan kerst. St. Augustinus verteld dat Hemelvaartsdag al in de tijd van de apostelen werd gevierd, in tegenstelling tot de Kerstmis die voor het eerst in 328 nChr melding van wordt gemaakt. 

Toch zijn er weinig tradities om Jezus‘ terugkeer naar Zijn Vader in de hemel.

  1. Van oudst werd de eerste oogst gezegend en aan de Heere opgedragen, zoals onder de Joden dit tijdens het pinksterfeest gebeurde. Deze dagen kan je de eerste groene groenten als sla, kool en rabarber oogsten en zijn de tuinkruiden voldoende uitgebot uit de oude planten van vorig jaar, om weer je eten mee te bereiden. Na de Reformatie werden dergelijke tradities veelal afgekeurd als zijnde Rooms-Katholiek. Beetje een dwaze veronderstelling daar tot de Reformatie slechts 1 moederkerk was, met de afscheiding van de Orthodoxe kerken, maar daar hadden wij niks mee te maken. Het is 1 van de tradities waarvan je kan zeggen dat het badwater met het kind is weggegooid. Hoe zegerijk de reformatie ook is geweest, het heeft ook heel en heel veel goede instellingen verwoest en geminacht. 
  2. Een tweede traditie was dat op Hemelvaartsdag de paaskaars werd gedoofd. Van dat moment was het Licht der Wereld van de aarde weggenomen en teruggekeerd tot de Vader der Lichten. Daarna breekt de weestijd van 10 dagen aan, tot Pinksteren aanbreekt en de Heilige Geest wordt uitgestort om de blinden hun ogen te verlichten en de kinderen Gods hun harten met Zijn eeuwig licht te laten ontwaken. Daarom werd op de pinksterdag de paaskaars opnieuw ontstoken.  Deze traditie ging ook overboord in zowel de RKK als protestantse kerken, want dit zou suggereren dat Christus 10 dagen per jaar niet meer als hoofd van de gemeente er zou zijn. Dergelijke dwaze suggesties ontstaan, als je de betekenis van symbolen en tradities vergeet of verwaarloost. 
  3. De enige traditie die behouden is gebleven is de heidense traditie van dauwtrappen, waar men om 3:00 op bloten voeten, al zingende, in het gras ging lopen en dansen, omdat dit magie opwekt om te kunnen genezen van ziekten. Bizar genoeg houden met name (protestantse) christenen deze oer-heidense traditie in eren. 

Afgezien dat er (gelukkig) nog kerken zijn die op Hemelvaartsdag `s avonds kerk is, is er weinig wat deze viering in leven houdt. 

Wat is dan de grondslag voor feestvieren? Wat vieren we dan? Vieren we dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan? Wat is daar feestelijk aan. We hebben net gelezen dat het de apostelen alleen maar bedroefde. Er is ook maar 2 schrijvers in de Bijbel die de hemelvaart van Jezus even met een paar woorden aanstipt, namelijk Lukas en Markus. Verder schrijft niemand er over. En Lukas schrijft er 2x over, omdat hemelvaart de verbindingslijm is tussen het Evangelie naar Lukas en de Handelingen der Apostelen. Anders hadden we het moeten doen met 3 bijbelverzen. Duidelijk lag hier helemaal de focus niet op. De naam Hemelvaartsdag suggereert dat het gaat om Jezus‘ heengaan naar Zijn Vader. En dan zien we hier weinig van terug in de Bijbel. Maar daar draait het niet om. Het gaat namelijk niet om Jezus‘ heengaan, maar om Jezus‘ terugkomst. De belangrijkste sleutel voor het begrijpen van Jezus‘ hemelvaart is te vinden in de eerste verzen van Johannes 14, waar Jezus afscheid neemt van Zijn volgelingen. Hier lezen we: Laat uw hart niet in beroering raken; U gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele verblijven; Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga heen om een verblijf voor jullie gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en verblijf voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal jullie tot Mij nemen, opdat ook jullie zijn waar Ik ben. Aan het einde van Zijn afscheidsrede gaat Jezus hun voor in gebed en bidt Hij: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij zijn die U mij heeft gegeven, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven heeft, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. (17:24) Zie je nu de overeenkomsten tussen de beschrijvingen van Lukas en de woorden van Jezus in het Evangelie naar Johannes?

Niet de Hemelvaart was het meest opzienbarende. Zowel in de Joodse traditie kende men verhalen van de Hemelvaart van Henoch, Mozes en Elia. Ook onder de Grieken, de niet-Joodse bekeerlingen en christenen, waren de mythes van Orion en Heracles.  Ja, zelfs Jezus‘ tijdgenoot Appollonios van Tyana zijn er geschriften over zijn hemelvaart en ook Romeinse keizers die een goed leven hadden geleid zouden naar de hemel opvaren. Ik vrees daarmee gelijk dat er weinig keizers dan zijn aangekomen in de hemel. En wie denkt niet aan 15 augustus als wereldwijd Maria’s hemelvaart wordt gevierd? Bewust heb ik in mijn woordkeuze het verkeerde woordgebruik volgehouden. Er is namelijk niemand, in welke traditie ook ten hemel gevaren. Helemaal niemand. Uitsluitend onze Heere Jezus Christus. Zoek het zelf na en je zult zien dat zij alle ten hemel zijn opgenomen. Indien het verhaal van Maria waar is, is zij met lichaam en ziel uit het graf naar de hemel opgestegen. Ho, zeg je nu, we lezen toch net dat er staat en Hij werd opgenomen voor hun ogen? Ja, in het Nederlands wel, maar in het Grieks staat er en Hij hief zich op voor hun ogen. Christus was na Zijn dood in goddelijk verheerlijkt lichaam teruggekeerd en niet meer in Zijn menselijke gestalte, die hen vertrouwd was. Maria Magdalena had Jezus mogelijk niet herkend omdat ze in shock was en haar ogen vol tranen stonden. Maar ook Jezus‘ meest verwante volgelingen herkende Hem niet, maar hielden Hem voor een geestverschijning. De Emmaüsgangers herkennen Jezus evenmin, totdat Hij hun ogen opende. Christus voer ten hemel op in goddelijke kracht en majesteit. Alleen in de introductie van Handelingen 1 en in Markus 16:19 wordt gesproken over een ander woord dan opvaren. Dit is vertaalt met opgenomen en is letterlijk opgericht. Spreekt Lukas zichzelf dan tegen? Nee. Dit is een van de Bijbelverzen waar alle drie de Personen van God worden genoemd. Als iemand werd geridderd door de koning, stak de koning zijn hand uit en richte de ridder op zijn voeten. Nu hadden die ridders echt geen versleten knieën of zwakke beenspieren, dat ze dit niet zelfstandig konden. Ze hoefde niet zwaar te leunen op de koning. Dat was een teken van eer en respect. Bij Jezus‘ hemelvaart strekt de Vader symbolisch Zijn hand uit naar de Zoon, om Hem in de hemel te verwelkomen als Overwinnaar. Dit bevestigen de apostelen ook in Handelingen 2:33: ‘Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.’

In het Evangelie naar Johannes lezen we tot 4x (6:62, 7:33, 14:12, 20:17) toe dat Hij eigenmachtig ten hemel zal opstijgen. David had dit reeds geprofeteerd in Psalm 68, als hij zingt: De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! (68:18-19) Dat het echt wel over Christus‘ hemelvaart gaat wordt door de grootste schriftgeleerde van de vroege kerk bevestigd, als Paulus schrijft aan de gemeenten van Efeze:  Toen Jezus opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. (4:8-10) Om deze profetie te begrijpen, wil ik met jullie eens kijken naar wanneer David deze Psalm heeft gemaakt en voorgedragen. Dat was toen de Ark des Verbonds voor de tweede keer naar Jeruzalem werd gebracht. Erg genoeg ging dat de eerste keer faliekant fout, omdat ze de Ark niet omhoog hieven op hun schouders, maar op een platte koeienkar hadden gezet. Zie nu voor je: Op de Oosterlijke muur staat een koor van priesters en Levieten die zingen: Heft uw hoofden op, poorten. Ja, heft op eeuwige deuren, zodat de Koning der Ere binnentreed! Onderaan de muur staan een ander koor dat in beurtzang antwoordt: Wie is de Koning der Ere? En dan klinkt van bovenaf het antwoord: Het is de HEERE, geweldig in de strijd. En onderaan antwoord het koor weer: Wie is de Koning der Ere? Van boven volgt het antwoord: De HEERE van de Legermachten, die is de Koning der Ere! Op dat moment dat ze de poort doorgaan zet David en de opperzangmeester het lied in: U bent opgevaren omhoog! Sinds wanneer werd de Ark des Verbonds als een persoon aangesproken. Het was toch een object. Klopt. Dit is dezelfde spreekwijze als de formule van het Heilig Avondmaal, waar we Christus‘ woorden herhalen: Dit is Mijn bloed. Zit er dan bloed in de beker? Nee, gewoon avondmaalswijn. We bedoelen dan: ‚Dit symboliseert Christus‘ bloed‘. Zo symboliseerde de Ark God zelf. 

 Die Ark moest heel plechtig en rustig omhoog worden getild ofwel geheven. Dit was een dubbele profetie. Want mogelijk heb jij je wel eens afgevraagd: Waar is de Ark des Verbonds gebleven? Uit de Makkabeeën weten we dat onder leiding van de profeet Jeremia, de Ark voor de verwoesting van de tempel in een grot in de berg Nebo is verborgen en zal hij worden teruggegeven aan Israel als zij het Verbond met God zullen vernieuwen. Tot heden heeft Israel dit niet gedaan. Hoewel de dragers van de ark herkenningstekens hadden aangebracht, bij de berg Nebo, kon men deze niet meer terugvinden, omdat God ze had verborgen. Volgens een geheimzinnig kerkje in Ethiopië, zou de ark daar zijn ondergebracht, maar niemand krijgt hem ooit te zien. Prachtig al die zoektochten en pseudo-wetenschappelijke veronderstellingen, maar het antwoord hierop stond hier vermeld. De Ark is opgenomen in de hemel. Dit wordt ook de Jezus zelf bevestigd in het visioen van de Openbaringen van Jezus Christus aan Johannes, in Openbaringen 11:19. Johannes heeft met zijn eigen ogen gezien dat de ark daar staat. Zoeken op aarde is dan ook zinloos. Zoals het levenloze symbool van de Messias in de hemel is opgenomen, zo is Christus als de levende Koning uit eigen kracht opgevaren in de hoge. De verzoening was voltooid en er was geen verzoendeksel in Israel meer nodig. Jezus is zelf het binnenste heiligdom binnengegaan en het eeuwigdurende hogepriesterschap op zich heeft genomen. Lees dat maar eens na in Hebreeën 6.  Hij is in de hemel als Hogepriester om voor ons verzoening te doen, voor ons te bidden, onze gebeden als reukwerk voor Zijn Vaders aangezicht te laten opstijgen, Hij is daar om de geestelijke lampen brandend te houden in onze zielen, door de Heilige Geest en om de verblijven gereed te maken. Exact de taken van de hogepriester onder het 1e Verbond. Dat dit de juiste zienswijze is blijkt uit: Deze profetie van David wordt nogmaals bevestigd in de laatste woorden van Petrus’ preek: ‘David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.’ Handelingen 2:34-36 

Zie je hoe het klokje nu weer rond is. Van welke kant je Hemelvaartsdag ook benader, je komt terug bij Jezus‘ wederkomst. Dat is wat wij vieren. 

Laten we eens kijken naar de plaats waar dit afspeelde. Zoals de meeste weten was dit op de Olijfberg. Wat de meeste mensen niet weten is dat de Olijfberg niet een berg is, maar een bergrug. Er zijn namelijk 4 bergtoppen, die elk een bijzondere plek innemen.

  1. De Gallileïsche bergtop, wat de plek was waar de volgelingen van Jezus stonden te kijken hoe Hij opsteeg naar de hemel en waar de engelen hen vertrooste
  2. De Hemelvaarttop was de bergtop waar Jezus laatste voetstappen hebben gestaan, tot Hij opsteeg in de hoge, met zegende met liefdevolle en doorboorde handen.
  3. De Profetentop is de bergtop waar vele profeten zijn begraven, met als belangrijkste graf, het graf van de profeet Zacharia. Hier kom ik straks op terug.
  4. Tot slot de Top van Corruptie. Deze kreeg die afschuwelijke naam, omdat Salomo hier altaren en tempels bouwde voor de afgoden van zijn buitenlandse vrouwen en in latere tijden ook aan de afgoden werd geofferd en gewijde palen werden opgericht.

Dan weet je nu gelijk waar de hemelvaart heeft plaats gevonden. Dit was de plaats waar Jezus de Heilige Geest heeft beloofd. Dit is de plaats waar Jezus ons het Onze Vader leerde bidden. Dit is de plaats waar Jezus zich terugtrok in de nacht om te bidden. Dit is de plaats, aan de voet van de Olijfberg, waar Jezus leed en streed en ten slotte gevangen werd genomen. De Hemelvaarttop bevind zich in het mooiste deel van de Olijfberg, waar een prachtig bos met eeuwen oude en soms zelf 2000 jaar oude bomen staan. Daar staan nog bomen die getuigen zijn geweest van Christus‘ hemelvaart. Dit is ook de plaats waarvan de profeet Zacharia heeft geprofeteerd: ‘Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in gevangenschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.’ (‭14‬:‭1‬-‭4) Leg dit nu tegen de woorden van de engelen aan: ‘Gallileïsche mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ (Hnd‬ ‭1‬:‭11)‬ Weer is het klokje rond en staan we bij Jezus‘ Wederkomst. Als Hij op de wolken verschijnt, zoals Hij bij de hemelvaart aan hun oog werd onttrokken door een wolk.

Zoals we vorig jaar hebben gezien is dit waarschijnlijk geen natuurlijke wolk geweest, maar een wolk van engelen. Jezus komt terug niet alleen op een wolk, maar er staat in de wolken. Hij verschijnt dan niet alleen in de wolken, maar zal omringd zijn met tienduizenden heilige engelen, volgens Judas, die de profetie uit het 1e boek Henoch aanhaalt: ‘Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.’ (14-15) Denk hieraan elke keer dat je kijkt naar de hemel en de wolken ziet drijven. De kans is aanzienlijk dat je Christus met je natuurlijke ogen nog zult zien terugkomen. Ben je dan bereid om Hem te ontmoeten? Kan je dan voor Gods rechterstroon worden gedaagd en horen: ‚ Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.‘ (Mat 25:34) Of zal Hij dan tot jou zeggen: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. (41) Beantwoord die vraag eerlijk, zonder gemakzuchtige aanname. Spreek tot de Vader en vraag Hem het antwoord te onderstrepen. Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil! 1Kor6:2  Daar is geen bedreiging in, maar even als de Vader uit de hemel Zijn hand uit de hemel reikte naar de Zoon, toen Hij opvoer in de Hoge. Zo rijkt de Zoon jou nu de hand. Luister alsjeblieft als de kinderen zingen:

Laat de hoop niet langer varen. Kom aan boord! Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefdePak die uitgestoken hand! Als Gods Woord zegt dat Zijn liefde uitgaat naar alle mensen. Laat Zijn Woord dan Ja en Amen zijn in jouw leven. ‘Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.’ Psalm 98:4, 8-9

Amen

Zingen: Psalm 41:1 & 3

{youtube} https://youtu.be/SEEjPEhgZYY{/youtube} 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.