Het Feest van het Ongezuurde – Deel 1/2


Leestijd: 16 minuten

Het overgrote deel van het Evangelie gaat niet over de 3 jaren bediening van Jezus Christus op aarde, maar voornamelijk over de laatste week op aarde. Terecht The Longest Week on Earth genoemd. Hier gebeurt zo veel! Maar menigeen raakt in de knoei met de tijdslijn. En waarom gebeurt er zo veel in die week? Kom het ontdekken…

Opname en Disclaimer

Deze preek kunt u tijdelijk terugluisteren of -kijken via deze link. Na verloop van tijd zal deze automatisch worden overschreven. Onderstaande preek is een preekschets. Deze kan afwijken van de opname, doordat de preek niet wordt voorgelezen, maar als leidraad geldt en tijdens de dienst wordt afgestemd op reacties voor of tijdens de dienst of als de Heilige Geest het anders leidt. Deze opname mag onverkort vrij worden verspreid, mits dit van te voren is gemeld en wordt verwezen naar www.GeopendeDeur.online

Zingen: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (Opwekking 311)

{youtube}https://youtu.be/fJQIdssy644{/youtube} 

Schriftlezing

{tip id=”518″}Markus 13-14 delen{/tip} >>>

Inleiding

Lieve mensen,

Vorig jaar hebben we op de avond van witte donderdag de sedermaaltijd met elkaar gegeten, om ons bewust te zijn van elke stap in de bereiding en het eten, alsof wij met het volk Israel door de woestijn waren getrokken naar het Beloofde Land. Dat is de praktische kant van de viering, die de Heere Jezus uiteraard volkomen gehoorzaam en bewust ten uitvoer heeft gebracht. Vandaag wil ik jullie opnieuw terugnemen naar de woestijn, waar God door bemiddeling van engelen aan Mozes Zijn verordeningen en bepalingen gegeven heeft, met daarin als hoogtij en begin van elke telling het Pesach. We hebben zojuist uit Markus gelezen dat Jezus onderweg is naar Jeruzalem, om Zichzelf over te geven aan de tempelwacht, vervolgens aan het Sanhedrin, welke Hij erkende als het hoogste orgaan, om vervolgens uitgeleverd te worden aan de prefect van Judea Pontius Pilatus, die Hem vervolgens wilde afschuiven op Herodes Antipas II, die reeds eerder een moordaanslag (Lukas 13:31-33) op Jezus had beraamd, maar Farizeeën waarschuwde Jezus, zodat het mislukte. Maar nu Herodes eindelijk de kans kreeg, speelde hij het balletje terug naar Pilatus, zodat hij zijn vingers niet zou branden aan een politieke rel. Maar zo ver is het nu nog niet. Nabij de Olijfberg ligt het dorpje Bethanie, waar een invloedrijke synagoge was. En daar was Jezus met Zijn volgelingen te gast bij een zekere Simon die was genezen van melaatsheid. Vermoedelijk door Jezus zelf. Maar hij was Jezus niet echt loyaal. 

Deze dienst is ingedeeld in een achttal punten en slot/toepassing:

 1. Twee feesten in een week
 2. Tussen de twee avonden
 3. Drie dagen en drie nachten in het graf
 4. Het lam en de uittocht – Het Lam en de intocht
 5. Het blatend lammetje – Het huilende Lam
 6. Het schone huis – Het gereinigde Huis
 7. Onderwijs
 8. Toekomstperspectief
 9. Slot en Toepassing

{gallery cols=2 preview_width=350 preview_height=350 lightbox=”boxplus/light” download=1 metadata=1}Het_Feest_van_het_Ongezuurde/Deel_1{/gallery}

1. Twee feesten in één week

En dan staat er een bijzondere tijdsduiding in Markus 14:1: ‘En na twee dagen was het Pascha én het Feest van het Ongezuurde.‘ Het woordje broden hebben wij er bij verzonnen, want je mag alle soorten van gebak gebruiken, zolang het geen zuurdesem of gist bevat. Wel wordt er nu traditiegetrouw matze gegeten, als in de pan gebakken brooddeeg. Maar dit kan ook uit de oven een plat brood zijn. Wij houden het Feest van het Ongezuurde meestal voor hetzelfde feest als het Pesach. Dit vers maakt duidelijk dat dit een verkeerde aanname is, want er wordt over 2 feesten gesproken. Het was exact het midden van de periode van de heiliging dat de zalving in Bethanie plaatsvond bij Simon de Melaatse in huis. 4 dagen voorafgaande het Feest van het Ongezuurde werd het lam afzonderlijk gehouden. Gedurende de 4edag volgens Gods wetten begon het Feest van het Ongezuurde.  Echter Joden hielden zich niet meer aan Gods wet, maar hadden een eigen systeem gemaakt, waardoor de dagen anders verliepen. De eerste dag van het Feest van het Ongezuurde was wat Markus het Pesach noemt. Op de website kan je nakijken je na afloop van de dienst zien hoe dit allemaal in elkaar zit. Ondanks dat Israel in Jezus‘ tijd was afgeweken van Gods wet om economische en dogmatische redenen en Gods wetten hadden aangepast, bleef Jezus trouw zich houden aan de bepalingen van Zijn Hemelse Vader. Daarna volgde 6 dagen, die het Feest van het Ongezuurde of de Week van het Ongezuurde werd genoemd. Zoals je kunt zien valt Pesach en de eerste dag van het Feest met elkaar gelijk. Dus daarom zegt Lukas (22:1): Het Feest van het ongezuurde, dat Pesach heet, was nabij. Het is niet hetzelfde, maar start op dezelfde dag. Dat weten we ook zeker omdat Markus (14:12) zegt: Op de eerste dag van het Ongezuurde, wanneer ze het Pesach slachten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het Pesach kunt eten? Dit Feest van het Ongezuurde werd eveneens door de Joodse leiders verschoven, nadat men zegt, om meer omzet te kunnen draaien, vanwege de pelgrims die een werkdag langer hun inkopen konden doen. God had gezegd dat op de 7e dag een heilige samenkomst moest zijn. Dit is wat in Jezus’ tijd de Grote Feestdag werd genoemd. 

2. Tussen de twee avonden

Nu we het toch over de tijden hebben, is het ook goed om eens te kijken wanneer je de Sedermaaltijd moest nuttigen. We lezen in Exodus 12:6 staat in de SV ‘En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.’ Helaas heeft alleen de SV en een nog oudere Italiaanse bijbelvertaling dit laten staan. Meestal vertaalt men het met tegen de avond. Waarom zouden we Gods eigen woorden aanpassen, als we het niet helemaal goed begrijpen? Natuurlijk wij kennen maar slechts 1 avond. Dus de conclusie is dat dit een vreemde Joodse aanduiding is, waar we niks mee kunnen. Dat is onzin! Ik kan toch ook zeggen: ‚Tussen de middag eet ik brood‘?* Die uitdrukking begrijp je toch ook? Door een interpretatie in de Bijbel te zetten, in plaats van letterlijk te vertalen, verhogen we het gevaar om ongehoorzaam te worden aan Gods Woord. Laten we het gewoon simpel in het Nederlands houden, het Hebreeuws of Grieks komt bij een andere gelegenheid wel weer. Wat betekend ons woord ‚middag‘? Je kan het in tweeën splitsen mid-dag, of wel midden van de dag. Wat kenmerkt het midden van de dag? De zon staat dan hoog – in het midden – aan de hemel. Het Nederlandse woord ‚avond‘ stamt al uit de vroege middeleeuwen. En even als in het Hebreeuws heeft het twee betekenissen. Ook dit woord kunnen we splitsen in a-vond. Destijds schreef je het niet met een d maar met een t. Het woord vont kennen we nog steeds, namelijk de schaal of bad dat het water voor de doop en reiniging bevat.  A-vont betekend dus simpel voor het vont. Ofwel de tijd of de dag die vooraf gaat aan een kerkelijke ceremonie.  De tweede betekenis is ‚voorafgaande aan de dag‘. In het Duits kan je tegen de zaterdag Samtag zeggen, maar ook Sonnabend. Letterlijk vertaald de dag voor de zondag. De dag voor Kerst heet in het Engels Christmas Eve. Letterlijk Kerstmiddag, maar je bedoeld de dag voor Kerst. Dus waarom heeft God het dan over tussen de twee avonden? De eerste avond duidde aan dat de zon niet meer hoog aan de hemel stond, maar dat de zon bijna ondergaat in de winter en in de zomer halverwege is. Het was niet langer meer het midden van de dag. Was de zon geheel onder, dan was het de 2e avond of ook wel nacht genoemd in de Bijbel was variabel.  Maar het gaat ook vooraf aan een handeling in de tabernakel en later de tempel: Men moest tussen de twee avonden het avondoffer en het reukwerk aansteken. Om duidelijkheid te geven, werd het een regel dat dit 15:30 was, als er werd gezegd tussen de 2 avonden. Dus het is precies hetzelfde als in het oud-Nederlands. 

3. Drie dagen en nachten in het graf

En nu even goed je hoofd erbij houden: Hoe lang was Christus in het graf? 3 dagen en 3 nachten. Hoe lang is vrijdagavond tot zondagmorgen?* 1 dag en 2 nachten en toen stond Hij bij zonsopgang op. Jezus stierf precies tussen de twee avonden in, als een offer voor Gods aangezicht. Dan gaan we nu eens tellen:

 1. De eerste avond was gaande of voorbij, dus we tellen wat wij avond noemen als de 1e avond.
 2. Vervolgens was Jezus de ochtend van de Sabbath, de zaterdag in het graf. Dat is dag 1.
 3. Ook de hele middag: Dag 2.
 4. Dan volgt weer vroege avond, avond 2.
 5. Daarna de late avond, avond 3.
 6. En de volgende ochtend, dag 3 stond Jezus op uit het graf.

Dus 3 dagen en 3 avonden of nachten. Wij zeggen ook dat we bij een hotel een nachtje boeken. Maar in de praktijk reken je er op dat rond 16:00 in je hotelkamer kan tot een uur of 10 in de ochtend daarna. Zo is ‚nacht‘ in het Hebreeuws ook een duiding de namiddag tot ochtend. Dit is geen ingewikkeld verhaal om recht te praten, omdat de profetie anders niet zou kloppen. Dit mag je navragen bij elke seculiere wetenschapper van het Jodendom. Tot hier aan toe het onderwijs, wat een basis is voor het juist bevatten van het lijdensverhaal, de geestelijke symboliek en gelijk is dit een ‚wapen‘ tegen aanvallers die er op wijzen dat de Bijbel niet klopt en woorden uit hun verband zijn getrokken of in onwetendheid hun misleid en zij daarmee vele anderen. Als je iets niet goed kan vatten, moet je niet gaan ageren tegen de Schrift. Op vele punten kan de gedachten komen, dat de Bijbel niet helemaal klopt. En nog nooit ben ik er ingedoken met open mind, zonder dat er een antwoord uitkwam die uit niet-religieus oogpunt bevredigend en kloppend was. *Gods Woord is Ja en Amen en tot in eeuwigheid! 2 Kor 1:20 2 Pet 1:19

{gallery cols=2 preview_width=350 preview_height=350 lightbox=”boxplus/light” download=1 metadata=1}Het_Feest_van_het_Ongezuurde/Deel_1{/gallery}

4. Het lam en de uittocht – Het Lam en de intocht

Opnieuw ga ik met jullie terug naar de tijdslijn. Let eens op hoe geen ding toevallig gebeurde in de langste week op aarde. 3 jaar had de Heere Jezus Christus gearbeid in Israel. En let nu eens op het tijdsverloop. Wat gebeurde er gedurende de periode van Pesach en het Feest van het Ongezuurde? Het lam werd 3 dagen geheiligd en gaf de kinderen blijdschap en liefde. Maar op de 4e dag namen ze afstand van het lammetje en brachten hem in de avond ter dood. Jezus bediende Israel ruim 3 jaar en gaf het blijdschap en liefde. Hij genas gebroken harten, lammen, blinden, zieken, bezetenen, ja Hij wekte zelfs de doden op! 2 dagen voor de intocht in Jeruzalem riep Hij Lazarus uit het graf  en de mensen waren zo blij en loofde God. Zoals het lam op de 4e dag moest loslaten en sterven, zo gebeurde hier hetzelfde. Net als die kinderen hielden ze van Jezus, maar in het 4e jaar van Zijn bediening, werd Hij weggenomen uit Israel, wat Gods gezin werd genoemd. Aan de vooravond van de intocht in Jeruzalem, besloten ze Jezus te doden, vanwege de opwekking van Lazarus. Dus in de periode dat ze het lam moesten slachten. De Joodse leiders hadden het feest geoptimaliseerd voor de commercie. En daarmee hielden zij zich niet meer aan Gods tijden. God had geboden dat ze op de 14e van de maand met grote vreugde de uittocht moesten vieren. Maar de leiders vonden de 15e een beter idee, want dat leverde een dag extra omzet op van al die pelgrims. En wat gebeurt er nu? Er breekt feest uit! Jezus wordt als Koning in Jeruzalem binnengehaald. Ook al wilde de leiders het voorkomen, brak zoals God had bevolen op de 14e feest uit. En wat vierde de Joden? De uittocht uit Egypte door Mozes en de Wet? Nee, ze vierde de intocht van Jezus en het Evangelie!! Jezus kon Zijn Vaders gebod niet ongehoorzaam zijn. Het feest brak uit op exact de juiste datum. Vind je het gek dat de schriftgeleerde van Jezus verlangde dat de kinderen en mensen hun mond moesten houden? Heel hun commerciële plan liep in de soep, omdat het volk onbewust het vierde zoals God het had ingesteld. Had Jezus het pad van de oversten had gevolgd, had de intocht niet plaatsgevonden, omdat het een heilige dag was geweest. Mooi he? Wat een paralel en vervulling!

5. Een blatend lammetje – Het Huilende Lam

Maar daar bleef het niet bij. Nadat het lammetje 3 dagen in huis was geweest, zette de vader het dier aan een touw vast. De kinderen wisten dat het lammetje dood zou gaan. Maar dat lammetje wilde terug naar zijn speelmaatjes waar die van was gaan houden. En zie daar, op de 4e dag staat het lam, jammerlijk te blaten van verdriet. Ook de Heere Jezus wist dat Hij door Zijn huisgezin zal worden verlaten en geslacht zal worden. Dat lammetje blaatte, omdat hij de dood voelde aankomen en troost van de kinderen wilde hebben, maar het niet mocht ontvangen. En zie daar het Lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het Lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Voor dit moment geliefd als de gewenste Koning. Ook Jezus wist dat Zijn dood naderde. Hij zou ook door de kinderen die Hij lief had, worden verlaten. Laten we uitkijken om in dit lijdensverhaal te denken in 3 groepen: De Zaligmaker en Zijn leerlingen, de verraderlijke Joden en de slechteriken Overpriesters en Romeinen. Onthou dat Jezus weende, omdat Hij zo erg veel hield van de Joden, Zijn huisgezin. Hij hield van deze mensen en vele hielden van Hem! Ik zal een voorbeeld gebruiken, wat nog vers in je geheugen ligt, zonder dat ik de overheid als geheel als slechteriken wil duiden. Als het om de Joden gaat, doen we ongemerkt al snel hetzelfde als wat het kabinet deed: Spreken over anti-vaxers en wappies, waardoor het een anonieme groep in de bevolking was die 2e rangs was. Je doe geen recht aan Jezus liefde voor de Joden, als je het in je gedachten en gevoel het tot een anonieme 2e rangs groep maak. Het is veel makkelijker een afschuw en generaliserende woede tegen een groep voelen, dan mensen individueel eerlijk te beoordelen en aan te spreken. Zie hoe Jezus op die dag van de intocht in Jeruzalem huilde van verdriet om Jeruzalem. Zie de tranen over zijn wangen rollen en van Zijn baard druipen, terwijl Hij klagend uitroept: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb Ik jullie bij elkaar willen verzamelen zoals een hen haar kuikens bij zich verzameld! Wij hebben van de Heere in de weken grote geestelijke aanmoedigingen en getuigenissen ontvangen. Geprezen zij de Heer! Halleluja! En nu staat Jezus ook voor de poorten van ons Jeruzalem. Moet Hij dezelfde klacht uiten over ons? Laat dat nu niet en nooit niet het geval zijn en worden. God verhoede dit.  

6. Een schoon huis – Een gereinigd Huis

Wat gebeurt er de volgende dag? Gaat Jezus nu thuis zitten te mokken: ‚Ze doen maar hun eigen zin. Daar doe ik niet aan mee. Ik zet geen voet in de tempel vandaag?‘ Nee. Ondanks de grove fouten van de overpriesters, toont Jezus zich een ’trouwe kerkganger’, zouden we zeggen. En daar komt Hij in de tempel, wat Hij ondanks zondige zaken, voor Jezus nog steeds het Huis van Zijn Vader is. Betaald uit machtsbelust door Moabitische heiden die een vijand van Gods volk is en hen onderdrukt met de Romeinen. Ik zou zeggen: Zoiets is ontheiligd en kan niet Gods Huis zijn. Maar Jezus denkt daar anders over. Negeert Hij de zonden en het kwaad dan maar simpelweg? Het tegendeel blijkt als Hij de het voorhof binnenkomt. Het is een geblaat van lammeren, gekoer van duiven en daar tussen staan tafels met geldwisselaars die de scherpste wisselkoersen aanbevelen. De dag dat de Joden hadden moet inleven hoe zij gedrukt waren gegaan onder de slavernij, de dag van soberheid, was veranderd in een feestdag en Gods Huis in een beestenstal. Die zonden kan Hij niet aanzien! Hij gooit de geldtafels om en jaagt de dieren en handelaren met heilige woede het tempelcomplex uit!  En opnieuw is dit niet toevallig. Want wat moesten de Joden doen? Alles wat zuurdesem, gist en schimmel bevatte, heel letterlijk de deur uitgooien. Zie wat Jezus doet: Zuurdesem blaast het deeg op, door lucht, leegte, er in te brengen. Om van wat je hebt ogenschijnlijk meer te maken. Het geeft volume, maar geen enkele voeding. Dat is precies wat de financiële handel was. Valutahandel om van geld, nog meer te maken. Dat resulteert in opgeblazen ego’s en vals gevoel van geluk, omdat het lucht en leegte is. Hij werpt de schreeuwende kooplui en dieren eruit, want zij vulde de ruimte met leeg lawaai in plaats van een heilige atmosfeer vervuld met gebeden. In plaats van dat ze de slavernij in Egypte herdachten en recenter hun ballingschap en de onderdrukking die er nu was, was het volk aan het feesten. Een deel van de geestelijke leiders lieten zien dat ze Gods vrijheid niet waardeerde. Ze lieten het tegendeel zien, ze lieten zien dat ze slavernij omarmde. Slaaf waren ze van het geld. Slaaf van invloed en macht. Slaaf van de wereld. Slaaf van religie, in plaats van zuiver geloof. En nu jij… De Schrift zegt, dat jij een tempel van de Heilige Geest bent. Hoe ziet jouw tempel er uit.  Hoeveel waarde hecht jij aan je geld? Kan jij het materiële waar jij je het meest aan hecht, morgen te koop zetten en de opbrengst weggeven? Als het antwoord ‚nee‘ is, ben je niks beter. Dan is ook bij jou Gods tempel bezet met geld en goed. Maar kom op! Ze verkochten die dieren wel, zodat God de hele dag door offers kreeg. Dat is toch ook wat waard of niet? Hou jij je zo ook vast aan je bezit, aan je verslaving, aan je zondige patronen. En natuurlijk heb je een goed excuus om dat nog niet op te geven. God heeft je dat bezit gegeven voor geval van nood. En je verslaving of dwangmatig vermaak ga je echt mee breken, maar het is nu Gods tijd nog niet, he? En niemand is perfect ten slotte. Je leeft verder netjes en dat is toch ook veel waard. Eerlijk antwoord? In dit verband: NEE. Dat is niks waard, dan dat je het telt voor je eigen credits! Jezus jaagt die handelaren weg. Hij jaagt niet de zondigende priesters weg. Hij jaagt ook de hypocriete schriftgeleerden niet weg, die daar les staan te geven. Maar Hij maakt wel Zijn punt duidelijk: Het huis van Mijn Vader, zal een Huis van Gebed worden genoemd! Nogmaals: JIJ BENT GODS TEMPEL. Het zal mij zeer verbazen als God zojuist niet iets in jouw leven heeft aangewezen. En wat dat ook is – geld, goed, status, aandacht, zinloos tijdverdrijf of verslaving –  De tijd die dit in jouw leven inneemt, breng je niet in gebed door. Aan de buitenkant zit het misschien we snor. Leef en gedraag je netjes, maar God ziet je hart aan. Is jouw hart een plaats van gebed? Of richt je hart in met de manier van God dienen die voor jou comfortabel is? Dan is het tijd dat Jezus de tafeltjes gaat omdraaien en de beestenboel de deur uit jaagt. Laat Gods Geest maar door je leven waaien. Mijn part met een orkaan, zodat je heilige koeien en schattige lammetjes en rinkelende munten over de tempelmuren van je hart worden geslingerd!

7. Onderwijs

Gelukkig. Als Gods Geest in ons schoonmaakt komt er rust, inkeer, verandering en honger naar meer. Laten we maar eens naar de volgende dag kijken. De Joden delen elkaar de Haggada uit, het boekje wat het hele verhaal van slavernij naar de vrijheid verteld en lezen elkaar dat voor zodat het uit hun hoofd zouden leren. En nu kijken we naar die dag in Jeruzalem: De rust is teruggekeerd. Het vurige enthousiasme van het volk is wel afgekoeld, nadat Hij geen koning werd en de tempel had schoongeveegd. Maar het is in elk geval rustig en het straalt weer wat van de heiligheid uit. En opnieuw vinden we vandaag Jezus in de tempel. De Heere Jezus toont Zich een Leraar van alle mensen te zijn deze dag. Hij neemt de tijd om de Sadduceeën te praten over hun blinde vlek. Ze geloven niet in de wederopstanding. Jezus noemt ze geen sukkels, maar neemt de tijd voor ze een wijst hen de weg van de waarheid. Er komen onkundige mensen bij Hem die een hele verkeerde verwachting van de Messias hebben aangeleerd gekregen. En Hij maakt hun de waarheid duidelijk door gelijkenissen te vertellen over een rijke wijngaardenier die zijn eigen zoon inzet om redelijk te zijn, terwijl zijn zoon dit met de dood moet bekopen. Hij neemt de tijd voor de grotere groep van discipelen en verteld hen dat het tijd is dat ze aan Hem blijven plakken, maar uitgaan om te zaaien en te oogsten. En aan Zijn meest trouwe volgelingen gaat Hij ook lesgeven. Wat gaan wij geven als je alle neuzen de juiste kant op wil krijgen in een bedrijf? Dan komen we met positiviteitstraining. Dan komen we groeiprognoses en mediacampagnes. Maar Jezus gaat voor het tegenovergestelde. Hij gaat hen vertellen hoe Jeruzalem zal worden verwoest. Hij verteld dat er vervolgingen uit gaan breken. O ja, nog zo’n fijn iets: Ze zullen de synagoges worden uitgegooid, voor de rechtbank worden gesleept, ze zullen lastercampagnes over zich heen krijgen, ze zullen een massale verwoesting om hen heen zien, ze zullen gehaat worden en dan eindigen we altijd met het beste, want dat blijft hangen: Ze zullen worden vermoord! Elke bedrijfsgoeroe zal vertellen dat dit precies is wat je nooit moet doen. Lopen Zijn leerlingen nu mismoedig weg? Gaan ze een andere job zoeken? Gaan ze terug naar hun vissersboot? Gaan ze opzoek naar een wat vrolijker rabbijn? Nee, in hun hart komt een hunkering naar de waarheid, ook al is hij hard. Jezus verteld ze dat zich niet bezig moeten houden met diplomatieke bewoordingen, maar Hij verteld hen dat Hij de Heilige Geest zal geven, die hen de woorden in de mond zal leggen. En dat troost hen. Geheel niet toevallig waarschuwt Hij hen voor het zuurdesem van de Farizeeën. Niet omdat Farizeeën nu bij voorbaat slechteriken zijn of nep-gelovigen. Nee, Jezus stigmatiseert niet door ze in een anonieme slechteriken-groep te duwen. Hij waarschuwt juist hoe regels boven Gods eigen Woord, verword tot religie en slavernij. En daarmee verander je niet opeens in een monster, maar heel geleidelijk treed het bederf in en blaast het op met leegte. Een gegist brood is gewoon lekker. Zo is het geloof van de Farizeeën en het onderwijs van de Thora niet verkeerd. Het is zelfs goed en gezond voor je geloofsleven. Maar het raakt doortrokken van lucht door het bederf. Het schaad je niet direct, maar voed je niet.  Het platbrood wat men destijds at, vergelijkbaar met Turks brood, bestaat voor 75% uit lucht. Maar Jezus bied hen meer aan. Zij krijgen geen leegte, maar de Heilige Geest. Geest kan lege ruimte tot de laatste kubieke micron te vullen, terwijl je er vrij in kan blijven bewegen. Dat is de vrijheid van Gods Geest. 

8. Toekomstperspectief

Onze Heere leert ons dus dat we een Voorspraak krijgen door de Heilige Geest. Laten we het nu eens concreet maken, om te zien wat van mooi vooruitzicht Jezus biedt: Jij kom door laster voor de rechter en jou hangt de doodstraf boven het hoofd. Dan heb ik troost, want je krijgt de beste advocaat. Je hoeft niet na te denken over wat je moet zeggen, Hij weet dat precies. Maar… desondanks krijg je ook de doodstraf. Zou dat jou dan tot een troost zijn? Nee, toch? Ja en dit is wel Gods troost. De woorden die Hij geeft, zijn geen immuniteitsverklaring. De woorden die je krijgt zijn in de eerste plaats in het belang van Gods Koninkrijk en soms in je aards belang, om je te redden. De beloning ligt in het eindresultaat. En dat punt ligt voorbij de dood. Jezus verteld hen dat de oogsttijd aanstaande is. Een enorme oogst. Er moet gewerkt worden en het is gevaarlijk werk. En als een echte boer, staren ze niet op het feit dat ze weken van `s ochtends 5 tot `s avonds 11 uur keihard moeten werken met bloederige sneden in hun handen. Ze kijken naar de velden vol van oogst, die ze moeten binnenhalen voordat de herfstregen het onmogelijk gaat maken. De boeren verheugen zich over de oogst en hebben geen tijd om te klagen over de pijn en vermoeidheid. Jezus verteld ze dat ze wel moeten opletten. Een boer weet ook als de wind uit van het zuiden naar het oosten trekt, dat hij moet gaan opschieten en met man en macht er tegen aan moet gaan. Als hij donkere koppen in de lucht ziet ontstaan, gaat hij met hernieuwde energie aan de slag, ook al was zijn batterij allang leeg. Boeren die daar niet op letten, maar lekker de tijd nemen voor hun biertje en en thermoskan koffie, krijgen wel wat ze verdienen, maar zijn gelijk dwazen die niet op de tekenen in de natuur letten. Als `s avonds de krekels niet meer worden gehoord, zou ik maar lampen meenemen en in het donker doorwerken. Maar wie niet op de tekenen let, zal oogst verloren laten gaan, honger lijden en uiteindelijk een slechte boer blijken te zijn. En DAT is de reden waarom de toekomstige apostelen niet depressief weglopen, maar van Jezus willen weten wat de tekenen der tijden zullen zijn. Jezus verteld dat naast de verwoesting ook de wereld ten prooi van het oordeel zal vallen en Hij verteld waar ze dat aan zullen herkennen. 2 weken terug kreeg een predikant 1,5 uur de tijd om Nederland te vertellen wat de eindtijd en de tekenen zijn. De talkshow-leider ging niet de gek met hem steken, maar stelde dringende vragen en werd steeds stiller, totdat hij aan het einde beloofde de bijbel weer te gaan lezen. Binnen de kortste keren was deze uitzending allen op YouTube al ruim 100.000x bekeken. Heel Nederland heeft de lessen van Jezus gehoord, die Hij op deze dag gaf aan Zijn volgelingen. Nu heb jij een betere basis dan de gemiddelde Nederlander in Gods Woord. Wat doe jij als jij over het naderende einde hoor? Verkrampen? Of wil je meer en meer weten? Jezus zegt: Hypocrieten, jullie letten wel op de signalen in de natuur, maar jullie negeren de tekenen van de tijd! Ja, dat zei Hij niet tegen onwetend volk. Nee, Hij is een liefdevolle Leraar. Dit sprak Hij tot de leeraren en geestelijke leiders van het volk. Raak dus niet in paniek, maar ontvang Zijn woorden met honger en drink ze in als een hunkerende baby.

Slot en Toepassing

Volgende week hoop ik de tweede helft van deze Goede Week met jullie te bespreken. Vandaag ging het om GEHOORZAAMHEID en HEILIGING. Volgende week zal ik, zo de Heere het geeft, spreken over de 4 bekers van het Pesach en hoe die de tweede helft van de Goede Week symboliseren. Deze zullen het thema UITTOCHT en VERLOSSING centraal stellen. Maar voor nu, neem Gods Woorden mee in je hart. Zorg dat je hart, je lichaam en geest een tempel van de Heilige Geest zal zijn. Wees een heilig en koninklijk priester. En treed in Jezus´ voetstappen. Wat heeft Hij jou vandaag voorgehouden? Hij stierf als het Lam voor jouw zonden. Dat zul je Hem tot in eeuwigheid niet kunnen terugbetalen. Zorg dat je hart en leven een Huis van Gebed is. Geef je oren en ogen de kost. Spreek met hen die het Woord niet kennen. Ik zou zeggen doe het elke dag, maar als je denk dat dit een te groot offer voor Jezus werk is, doe het dan eens 1 dag deze week, dat je bij alles wat je doet of wilt doen, dat je aan 4 letters denkt en ook er naar handelt: WWJD – Wat Zou Jezus Doen (What Would Jesus Do)?

Amen

Zingen: Liefde was het, onuitputtelijk (Opwekking 400)

{youtube}https://youtu.be/8aGHl9cecAc{/youtube} 

Bonus: Deep, deep love of Jesus

{youtube} https://youtu.be/KLTu1xv2-Us{/youtube} 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.