Het meest indringende gebed op aarde


Leestijd: 21 minuten

We leven in de 3 Lijdensweek, waarin we het lijden en uiteindelijk het sterven van Jezus Christus herdenken. Het Onze Vader is een enorm bekend gebed. Maar er staat nog een ander gebed in de Bijbel dat het ‘Hogepriestelijk Gebed’ wordt genoemd. Als kind vond ik het een moeilijke tekst, maar nu zie ik het als een enorme parel in de Bijbel.

 Inleiding

In deze middag wil ik jullie meenemen in het meest intense gebed, waarin hemel en aarde, Vader en Zoon, God en de Mens met elkaar verbonden zijn, sinds de dagen dat God met de mensenzoon Adam in de Hof van Eden wandelde. Vandaag wil ik in de preek met jullie wandelen door het Woord, alsof ik een Bijbelstudie zou begeleiden. Ik neem jullie alleen mee in een diepst mogelijke meditatie. Daarom hebben we vandaag voorafgaande aan de dienst niet een Bijbelgedeelte gelezen de 10 Woorden die God ons gaf als opdracht hier op aarde en het antwoord van de kerk hierop. Vandaag lezen we het gebed dat de Heere Jezus uitsprak onderin het Kedrondal buiten Jeruzalem, aan de overgang naar de Hof van Getsemane. Christus opdracht was op het laatste hoofdstuk na vervuld. In de woorden van vandaag maakt Hij Zijn opwachting bij Zijn Vaders troon om Zijn voltooide opdracht te verantwoorden en is het tevens het moment dat Hij in alle eerbied het stokje doorgeeft aan Zijn volgelingen. Val jij daar ook onder? Zo ja, dan wordt dit een interessante middag. Deze woorden hebben ik deze zomer mogen uitspreken, op afstand, aan het sterfbed van tante Joke in Sahands bijzijn. Woorden van troost die de weg openen als de tijd daar is dat wij ook de Kedron over moeten gaan, voor onze laatste strijd, naar de bestemming van onze reis. In deze dienst zal 46 keer een vraag op je hart worden gelegd, beantwoord deze vragen nu eens in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht. Maar laten we dit ook vooral met elkaar bespreken. Niemand komt onder dit gebed met een rein geweten vandaan. En dat is niet erg, want Jezus wist dit en wil ons dit leren.

Zingen: Leer mij, o Heer’, Uw lijdensweg betrachten

{youtube}https://youtu.be/C4b0AFq3tPg{/youtube} 

Indeling

 1. Gebed voor de ongeboren zondaren
 2. Eeuwig leven
 3. Het is volbracht
 4. Uw naam worde geheiligd – tegen een hoge prijs
 5. Het gebroken kristallen paleis
 6. (Niet) bidden voor de wereld
 7. Één in de naam van de Vader
 8. Gelukkig haten de mensen je
 9. De Vader zet het mes in de gemeente
 10. Vol van liefde
 11. Alle op één plaats

Er wordt het lied ‘Daarom’ van Esther Tims geciteerd

Preek

1. Het gebed voor de ongeboren zondaren

Ik wil jullie vragen jullie Bijbels open te slaan bij Johannes 17 en  daar lezen we als volgt: 

‘Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.’

Het werk van Jezus Christus is voltooid. Hij wist dat de tijd was gekomen, dat Zijn Vader Hem niet langer bij zou staan, maar al Gods gramschap over het kwaad van elk individu, van het heden, verleden en toekomst, over Zijn eigen Kind zou uitstorten. Jouw en mijn hart zouden het begeven als wij al onze zonden in een dag moesten dragen. Laat staan van 108 miljard mensen die vanaf Adam tot nu toe hebben geleefd. Als ik Jezus, had ik mijn Vader gesmeekt, om direct na Pinksteren de wereld te vernietigen. Op dit moment leeft vandaag 6,5% van alle mensen waarvan Christus hun kwaad moest dragen. Maar Jezus deed niet aan statistieken en kansberekening, want Hij wilde niet dat enig mens verloren zou gaan. Evenmin wilde Hij dat jij en elk van Zijn kinderen die nu leven zouden worden gemist. Meer dan 95% van de wereldbevolking moest nog geboren worden toen Jezus stierf. En waarom is dat relevant? Omdat Zijn Vader ten volle zal moeten worden verheerlijkt. Elke kind dat voortijdig sterft, zal staan als een zanger aan de glazen zee voor Gods troon. En niet 1 van hen zal mogen ontbreken. Niet één van de inwoners van de nieuwe hemel en aarde zal ontbreken op de dag dat Jezus’s terugkomt, als de laatste penning van de bruidsschat is betaald. Jezus‘ wilde niks anders dan de volle glorie van Zijn Vader! En jij? Wat heb jij er voor over om bij te dragen aan die bruidsschat? Hoeveel langer moet het nog duren voordat hun aantal vol zal zijn? Jezus zond Zijn leerlingen uit als arbeiders om ze binnen te halen. Hoeveel heb jij er voor je Verlosser ‚binnengehaald‘ uit gehoorzaamheid, mededogen en als het minste wat jij kon doen? Hoeveel zondaren heb jij de weg gewezen tot eeuwig leven?

2. Eeuwig leven

Wat eeuwig leven inhoud lezen we in het volgende vers:

‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.’

Is dat de voorstelling die jij heb bij het eeuwige leven? Het eeuwige leven is El Shadai Adonai kennen. Dat gaat ver! God kent mij en jou. Maar ken jij Hem in Zijn heerlijke namen? Weet je hoe diep dat gaat? Er wordt hier gesproken over een kennen, als een wetenschap naar lange tijd intensief met elkaar om te gaan. En weet je hoe ver dat gaat? In het Joods-idioom als een man en vrouw die gemeenschap hebben. Daar is dus een huwelijks belofte aan vooraf gegaan, een eeuwig verbond van trouw. Geloof jij dat jij in zulk een relatie sta met de Eeuwige? Wow wat een voorrecht is dat niet! En daar blijft het niet bij, want eeuwig leven is meer dan dat, je moet eveneens een dergelijke kennis en band hebben aan de door Jahweh gezonden gezalfde Redder. Je begrijpt dat het hier gaat om onze Heere Jezus Christus. Weet je wat het Grieks is voor de Gezondene? Apostel. Hij was de eerste van alle apostelen. Ken jij zowel de Eeuwige als de Verlosser, de Vader en de Zoon, in zo’n intense relatie? Dan heb jij eeuwig leven. Dat is een wat andere definitie dan voor altijd leven. Met alle respect is dit volkomen bijkomstigheid! Een bijkomstigheid! En wat hebben wij als christenen er van gemaakt: Het resultaat! Hoe ver zijn wij van het padje af, mensen? Het draait om de verheerlijking van de Vader en de relatie met Hem en de Oudste Broeder als Verlosser. 

3. Het is volbracht

Het liefst gaf ik je nu een uur om daar over na te denken, maar we moeten verder met het Woord van de Heere tot ons gesproken: 

‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.’

En hier zijn we gekomen op het plechtige moment waar Vader en Zoon de handtekening onder de opdracht zetten, hoewel het zwaarste nog moet volgen. De opdracht zal nog moeten worden verzegeld met bloed van Jezus de Messias. Nu als jij beweerd een christen te zijn, dan zeg je dat je een volgeling van Jezus bent. Hoeveel mensen lopen er op deze wereld rond met een blonde vetkuif en glinsteren kleren om maar te lijken op een dode zanger, die zijn leven gaf aan medicijnverslaving? Wat doen die miljoenen andere die de Levensvorst volgen die voor meer dan 108 miljard mensen de schuld betaalde, eeuwig leven geeft en zelf daarvoor de dood is ingegaan en zelfs is neergedaald in de gruwelste krochten van de hel, om de strijd te leveren die zij alle rechtvaardig hadden moeten ondergaan, terwijl Hem geen enkele blaam trof! Hij heeft Zijn werk volbracht. Zijn opdrachten zijn uitgevoerd. God gaf jou er 10 in basis en daarnaast is Zijn opdracht: ‚Maakt heel de wereld tot decipelen, geneest de zieken, werp de demonen uit en wek de doden op en je zult grotere werken doen dan Ik!‘ Mijn maag kromp samen toen ik dit op mij liet inwerken. En jij? Hoeveel procent heb jij van je ‚opdrachtje‘ volbracht? Jij ben maar 1 van 108 miljard. Hij droeg alle 108 miljard plus de hellemacht. 

4. Uw naam worde geheiligd – tegen een hoge prijs

En eigenlijk moeten we nu de eerste zin van vers 4 herlezen, om vers 5 te verstaan: 

‚Ik heb U verheerlijkt op de aarde en nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.’

Weet je wat mij zo raakt in dit vers, dat Christus geen beloning vraagt. Normaal als je door koning of in de mythologie door een verzonnen godheid, wordt uitgezonden met een mission imposseble, krijg je de grootst mogelijke beloning die de koning of het godje kan verzinnen. Laten we zeggen een enorme schat of de hand van zijn dochter. Nu heeft Jezus Zijn voltooide opdracht ingeleverd en daarbij heeft Hij alles gedaan om Zijn Vader te verheerlijken, zoals zelfs geen Moeder Teresa of Franciscus van Assisi heeft kunnen doen. Weet je wat Jezus nu er voor terugvraagt? Zijn heerlijkheid die Hij bezat van voor de schepping. En weet je waarvoor deze aarde en dit oneindige universum bestaat, samen met de mensheid? Als cadeau van God de Vader aan Zijn Zoon, om Hem een vermaak te geven. En kijk eens hoe Hij het koestert. Hij geeft Zijn leven om het cadeau terug te geven aan de Vader. Het enige wat Hij vraagt, is het verloren gewaande geschenk hersteld terug te geven als Zijn grootste schat aan Zijn Vader en Hij verzoekt om alle heerlijkheid en schoonheid af te staan, als Hij terug mag gaan naar toen Hij niets bezat dat de liefde en heerlijkheid van Zijn Vader, als Gods Kroonprins. Waar verlang jij naar, om als het ware met Christus weer een kind te zijn in je moeders schoot? Ik hoop dat je meer verlangt dan dat. Nu had Hij Zijn Vader alles te bieden. En nu jij, wat heb jij te bieden? Weet je als ik hier nu eerlijk over nadenk, dan zie ik eigenlijk dat de Vader Zijn Zoon een kristallen paleis heeft gegeven. Maar de mens wilde dat ook bezitten en kon er niet afblijven en lieten het als een jaloers kind vallen, toen ze er naar grepen. En nu komt Christus voor Gods troon en overhandigd een aan elkaar gelijmd paleis. Zal dat er niet miserabel uit zien ten opzichte dat het was? 

5. Het gebroken kristallen paleis

Laten we dat ontdekken in de allerheiligste gesprek wat ooit is opgetekend. Laten we lezen vers 6-8:

‘Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.’

Wat valt jou als eerste op aan deze tekst? Het eerste wat mij opvalt is dat Hij spreekt in voltooide tijd en over een volledig herstelde situatie. Niet gelijmd, maar volkomen hersteld. Niets van haar schoonheid is verloren gegaan, maar aan dat kristallen paleis heeft Hij een onmogelijke prestatie toegevoegd. Meer dan 108 miljard kristal splinters aan 1 gelijmd, zonder enige breuk- en lijmlijn. Wat zou het jouw zeggen als je (denkbeeldige) kind een bloempot breekt. Hij veegt al het zand, gruis en splinters bijeen. Hij raapt de gekneusde en gebroken plant op, die je in de kliko zou gooien en neemt dit mee naar zijn slaapkamer. Vervolgens besteed hij 33 jaar aan de opgave om het zand, gruis, splinters en scherven van elkaar te scheiden, om onder microscoop ieder kleinste korreltje te redden uit het zand en het op zijn oorspronkelijke plek terug te zetten en te lijmen. Zou jij kunnen afwijzen als jouw kind naar 33 jaar eindelijk van zijn kamer komt, om je de volledig herstelde bloempot met plant terug te geven? Niet langer een gebroken plant, maar de prachtigste bloem op aarde, in liefde verzorgd en volmaakt hersteld. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Dat was die 33 jaar zwoegen en lijden, wat we in deze dagen herdenken. Want als je dit Woord goed leest, dan staat er dat zij alle woorden kennen en begrijpen die de Vader in alle dagen van de eeuwigheid heeft toevertrouwd. Ja, meer dan dat, zij kennen en begrijpen het niet alleen, maar hebben het ook volkomen toegepast. En zij hebben daarbij ook erkend dat zij volledig Zijn heerlijkheid, opdracht en daden kennen en erkennen als van God de Vader gegeven. Gaat jouw kennen zo ver? Zijn jouw daden zo volmaakt geworden? Geloof mij, dat ik nog niet 1 van de 108 miljard splinters kan bevatten. Hoe zou ik het kennen, erkennen, toepassen en volmaakt geloven? Lieve mensen dan is het eeuwig leven voor mij een onmogelijkheid geworden. En dit weet ik, dat geen van de Twaalven dat is gelukt. Laat staan maar één van de christenen in de afgelopen 2000 jaar! Hoe kan Jezus dit dan beweren? Kijk dan opnieuw naar dat kristallen paleis. Volledig hersteld en in grotere glorie dan voorheen. Jezus had niet alleen Zijn taak voltooid, Hij had het in grotere glorie hersteld, uit liefde voor Zijn Vader! Niet één gruiskorreltje is verloren gegaan in de zwarte aarde. Het allerfijnste gruis dat zuiver is samengeperst is diamant geworden. Adam, jij en ik braken dat kristallen paleis en Jezus overhandigd Zijn Vader een diamanten paleis! Daarom heeft het een grotere heerlijkheid, omdat het fijnste gruis tot koolstof is vergaan door zonden en schuld, maar het sterkste materiaal in dit universum. Zo volgt uit de gehele erkenning van Jezus als de Verlosser en Zoon van God, door de Vader gezonden, de heerlijkheid en eer van God de Vader. Er valt zoveel meer te zeggen over deze 2 teksten, maar ik moet voortmaken. 

6. (Niet) Bidden voor de wereld

En dan lezen we in vers 9:

‘Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.’

Jezus heeft gebeden, gestreden en geleden voor heel de wereld. Voor alle 108 miljard mensen. Maar met de voorgaande verzen is Jezus niet langer gericht op de wereld, maar alleen nog op Zijn kinderen. Maar om niet meer te bidden voor de wereld, moeten we starten met te gaan bidden voor de wereld. En dan wel zonder in algemeenheden te vallen. Hoeveel tijd breng jij door voor het bidden voor de wereld? De landen die in oorlog zijn. De vluchtelingen die verdreven zijn. Bidt jij voor de Oekraïne? De mensen die door natuurgeweld zijn ontheemd. Bidt jij voor Syrië en Turkije? De mensen die vanwege hun geloof worden vervolgd. Bidt jij voor Noord-Korea, Somalië, Jemen, Eritrea, Iran en Soedan?  Bidt jij voor de vervolgde waar niemand bij stilstaat, zoals Mexico en Turkije? Heel bewust noem ik landen en geen personen. Want het land moet veranderen, niet de vervolgde, gevluchte en onderdrukte, zij zijn reeds in Gods hand. Voor de wereldleiders was Christus in gebed geweest. Bidt jij voor Minister-President Mark Rutte, President Joe Biden, Koning Willem-Alexander, Paus Fransiscus en Poetin? Bidt jij voor alle ongelovige om je heen? Bidt je voor je buurman en buurvrouw en de kassiere in de supermarkt? Jezus wel, maar nu niet langer. Zijn werk aan deze wereld was voltooid. En zie hoe Jezus deze woorden uitspreekt voordat Hij het zwaarste gevecht moest aangaan in de tuin. Hij stierf voor heel de wereld. Maar heel de wereld heeft Hem niet aangenomen en geloofd. Alle geestelijke strijd werd over Hem uitgestort in de Gethsemane. De gehele hellemacht stortte zich als hordes op Hem. De mensen die Hem niet zullen geloven, was hun minste zorg. Jezus wist wie Hem geloofde en zullen gaan geloven. Hij wist al de aanvechtingen die hen zullen gaan overspoelen. En zie daar, Hij gaat niet bidden voor wat straks in de hof Hem zal bestormen en benauwen, zodat Zijn Hij van angst zou zweten en smeken of het Hem voorbij mocht gaan. Nee, het ging Hem aan het hart wat Zijn kinderen zou moeten ondergaan. Geestelijke en fysieke strijd kan de mens fataal worden. Maar Hij moest hun aller angst en pijn doorleven. Hierdoor wist Hij wat zij moesten verdragen, omdat Hij het zelf is ondergaan en heeft beleefd. De baby die door haar vader werd verkracht. De vrouw die in Noord Korea in een zeecontainer in de zon werd gekookt. Die vrouw die het uitschreeuwde naar de hemel om hulp, vanwege de aanvallen van de Boze. Die man die vast wil houden aan zijn geloof, maar wordt belaagd door zijn vrouw om te kiezen tussen haar en hun kinderen of de God van zijn leven. Jezus kent elke aanvechting van je. Hoeveel bidt jij voor hen? Hoeveel tijd heb je de afgelopen week aan hen besteed in je gebed? Jezus had Zijn kinderen lief. De kinderen die jouw broer en zus zijn. Zou het lijden van je aardse broers en zussen je onbewogen laten? Nee, toch? Als zij in nood zouden zijn, zou je helpen, voor ze bidden en ze bemoedigen. Vorige week was ik in hem Emmaus Klooster en Helvoirt met pakweg 100 broeders en zusters, waarvan ik met de meerderheid een geestelijke verbinding had, een hemelse binding en daaruit vloeide een liefde die mijn aardse definitie van broederliefde ver en ver oversteeg. Dus nogmaals, hoeveel tijd besteed jij aan hen? 

7. Één in de naam van de Vader

Nu neemt het gebed van de Heere Jezus een verassende wending:

‘En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.’

En dan zegt Jezus iets opmerkelijks: Ik ben niet meer in de wereld. Jezus spreekt over de kosmos. Maar Hij was toch nog op aarde? Ja en nee, Zijn nederdaling ter helle was reeds ingezet., en dat kon alleen omdat Hij Zijn taak in deze wereld had volbracht. Daarom kon Hij verder gaan en afdalen in de krochten van de hel, het dodenrijk, die verstikkende geestelijke dimensie . Denk daar niet licht over. 

En hoe kunnen Zijn kinderen alleen alle druk in deze wereld overleven? Christus bewaarde, beschermde, Zijn gemeente hier op aarde, in de 33 jaar dat Hij onder ons was.

De gemeente kan alleen overleven door één te zijn in de naam van de Vader. Grappig hè, dan hebben wij het over één zijn in Jezus‘ naam. Maar wij moeten één zijn in de naam van de Vader. Wie moeten er dan één zijn? Alle christenen? Ja, ten dele juist. Want ook Israel, de Joden behoren hiertoe. Zij zijn ook van de Vader gegeven. Dat hebben we pas nog over gehad, dat dit de kern van het verbond was. Israel was Gods verkozen eigendom. Als er steeds in 1e Verbond over Jahweh wordt gesproken, spreken we over God de Vader. De Vader die genoegdoening eist, van ieder die Zijn wet heeft gebroken. In Zijn naam moeten wij één zijn. Zoals jullie weten weiger ik mij te verbinden aan een denominatie, je mag mij katholiek of oecumenisch noemen, dat is prima. Gods gemeente loopt dwars door alle gelederen heen, van het Vaticaan tot de protestantse kerk, van Amish tot Hernhutters. Als wij één zijn, dan moeten we onderscheiden wie onze broeders en zusters zijn. De kerk in zijn geheel bevat mensen die niet je broeder en zuster zijn en buiten de kerkmuren zijn er die wel je broers en zussen zijn. Samen met het hele Israel dat zalig zal worden, wordt wij weer één in de God van het 1e Verbond. Israel zal ons voorgaan in het Koninkrijk, zij staan boven ons, de bekeerde heidenen. Als wij één zullen Zijn in de God van het 1e Verbond, dan zullen we onderworpen zijn aan de Wet van het 1e Verbond. Dat wordt niet van de tafel geveegd, door de christenen! Aslan verbrak de stenen tafel, nadat hij die dood was ingegaan, voor de verrader. Jezus volbracht de wet en omdat wij met Hem één zullen zijn, zullen wij niet anders kunnen en willen dan hierna te leven in Zijn heerlijkheid. Deze dagen in het klooster ondervond ik weer, hoe het overgrote deel van de verleiding van de zonden wegviel, omdat we één waren onder de leiding van de Heilige Geest.  Zie hoe wij hier op aarde reeds een voorproefje mogen smaken van de toekomende wereld. En dan is dit de oplossing EENHEID! Hoe? Zoals de Vader en de Zoon één zijn. Ze zijn gelijk in denken, willen het handelen. Zij zijn verbonden in eeuwige liefde die groter is dan aardse liefde. Misschien heb je wel eens mogen ervaren als de Heilige Geest over je komt, dat je liefde voor een medegelovige groter wordt dan je liefde voor je man of vrouw. In onze beschadigde toestand kunnen we dit al ervaren. Hoeveel te meer als er geen vooroordelen meer in je zijn, geen kerkmuren, geen dogma’s die tot strijd ontaarde. En hoe was Jezus‘ liefde? Hij gaf Zijn leven voor Zijn schapen. Ben jij bereid de kogels op te vangen voor je medegelovige en dan vooral diegene die jij geeneens ken en een band mee hebt gekregen? Gaat jouw liefde door eenheid zo ver? Wat liefdevol bid Jezus hier toch. Zulke volmaakte liefde! Hij zegt: Ik heb ze nu hier beschermd, maar straks ben Ik er niet meer. En geen van de geroepenen – Griekse woord is apostel – is verloren gegaan, dan alleen Judas. En op dit punt zeg je misschien dat het niet klopt wat ik zeg, want het gaat hier over de Twaalven en niet over alle ware gelovigen. Het bewijs dat dit wel degelijk Christus intentie is, blijkt wel uit vers 20-21:

‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.’

Het mooie is dat Jezus hiertussen verteld wat ons lot en situatie is, als de gemeente van de laatste dagen. (Ik bedoel niet de mormonen hiermee) 

8. Gelukkig wordt je haten de mensen jou

De wereld heeft Jezus Christus gehaat en zal daarom ook ons haten. Zij hebben Hem vervolgd, daarom zullen ze ons vervolgen. Afschuwelijk vooruitzicht of niet? De grote verdrukking is aanstaande. Er is een redelijke kans dat wij die meemaken. Afschuwelijk zal dat zijn. Ik zou willen zeggen: Ik bidt dat God ons daar voor verhoed en dat de Opname hieraan vooraf zal gaan en niet daarna zal zijn. Maar dat doe ik niet, omdat Jezus dat niet deed. We lezen dan in vers 14-19:

‘Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.’

Zie je nu de reden, waarom ik dat niet bid. Jezus heeft gebeden dat wij behouden zouden blijven en staande zullen blijven, ongeacht wat komt. Voordat Hij het gebed begon had Hij deze haat uitgelegd in Johannes 15:18-19:

‘Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.‘

En verder in vers 21-23:

‚Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.’

En deze tekst loopt 4 verzen door in het volgende hoofdstuk: 

‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.’

Er staat te veel om te bespreken in dit onderdeel van het heilige gebed, het Hogepriestelijkgebed. Maar toch wil ik er een paar uitlichten. We hebben namelijk een gave ontvangen. Gods Woord! Dat is toch de Bijbel? Ik zou bijna ‚nee’ zeggen, want het antwoord zou incompleet zijn, terwijl het christendom daar genoegen mee heeft genomen. De Heilige Schrift is misschien dan wel voltooid, maar tot de dag van vandaag spreekt God door Zijn profeten hier en nu. Ook nu moeten er nieuwe boodschappen worden uitgesproken. Mogelijk zit je nu met je hoofd te schudden en denk je: ‚Bos, je gaat nu wel heel ver van het padje af’. Ik ga er niet dieper op in dan dit: Als God spreekt in nieuwe woorden en boodschappen, dan zijn deze nooit in strijd met wat Hij heeft laten optekenen in het 1e en 2e Verbond. Hij heeft aan jou Zijn woord gegeven. Paulus zegt: Ik wil dat u zich alle uitstrekt om de gave van de profetie te te ontvangen. Ben jij Gods profeet? Ik vraag niet of je wel eens hebt geprofeteerd, ik vroeg: Ben jij Gods profeet? Vecht jij in je gebed om Gods stem te verstaan en tot de wereld te spreken? Of is dat eng? Durf jij de straat op te gaan om te profeteren, de woorden van de Levende God? Jezus beseft, dat je daarmee uit de boot zal vallen. Je ouders zullen hoogst waarschijnlijk aanstoot nemen aan je profetie die je moet spreken. Je echtgenoot zal je mogelijk terecht wijzen. De predikant zal je nijdig aankijken, als je de dienst onderbreek met een Woord. Een oudste zal je misschien vertellen dat je dit geen tweede keer mag doen en je mond moet houden. Allemaal mogelijk. Jezus werd door zijn broers en zussen afgewezen. Hij werd uit de synagogen verbannen. En Hij wist dat het ons niet anders zal vergaan. Hoe vaak bid jij om zo in de wereld te staan? Volg Jezus na in al Zijn voetstappen en niet alleen waar Hij in het zonnetje liep, maar ook Zijn voetstappen in Gods Huis, Zijn voetstappen over de Via Dolorosa, naar Golgotha. Is dat de weg die jij wilt gaan? Denk er eens goed over na: Is dit nu echt wat je wilt?

9. De Vader zet het mes in de gemeente

Of wil je alleen de zoete druiven eten? Om dit gebed te begrijpen moet je bewust zijn dat Jezus, net hiervoor Zijn laatste gelijkenis uitsprak, waarop dit Hogepriestelijk Gebed is gestoeld. Hij sprak de volgende woorden in hoofdstuk 15 in de eerste 8 verzen:

‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’

Als je de plant niet snoeit, de plant geen water geeft en zijn wortels niet in de aarde brengt, dan zal er geen zoete vrucht zijn. Dan heb je slechts geplukt van de wijnstok die jou niet was toevertrouwd. Als je vrucht wilt dragen, dan moet je ook bereid zijn om de wilde loten te laten wegsnijden. Dan zul je moeten accepteren dat er vruchten uit de tros worden geknipt, zodat de druiven die achterblijven alleen maar groter kan groeien. Jezus zegt duidelijk: En toch, het doet zo’n pijn als God onbegrepen wegen gaat en helemaal als je wordt ontnomen, wat in jou vrucht draagt. Esther Tims zingt:

‚Soms doet het pijn, alsof de bloem die in mij bloeit wordt ingekort. Wanneer wat binnen in mij groeit, als een verdorde bloesem afgesneden wordt. Alsof er iemand aan mij snoeit en dan bevreemdt het mij, waarom ontneemt Hij mij mijn bloem.

Soms doet het pijn, wanneer een plan dat in mij groeit wordt opgeschort. Alsof het vuur dat in mij gloeit, voldoende ruimte voor haar gloed onthouden wordt. Alsof er iemand aan mij snoeit die mij geen vrijheid biedt, en dan begrijp ik niet waarom.

Waarom neemt Hij nu van mij af, wat Hij toch eenmaal aan mij gaf?

Is er een plan dat verder reikt, dan iemand kijken kan?

Dan zegt een stem: „de Landman snoeit zijn wijnstok, houdt de ranken kort. ’t Is voor het komende seizoen, dat nu een stukje van jou weggenomen wordt. Ik voel jouw pijn wanneer Hij snoeit, mijn kind, Ik weet er van, er is een beter plan, daarom.

Daarom neemt Hij nu van je af, wat Hij toch eenmaal aan je gaf. 

Er is een plan dat verder reikt, dan iemand kijken kan, dan iemand kijken kan, daarom.‘

Ik denk dat dit lied het beter vertolkt dan ik dat kan doen. Luister straks na afloop dit lied en laat het op je inwerken. Als we net hebben gezongen: Leer mij o Heer, Uw lijdensweg recht betrachten, dan hoort daar ook het snoeiproces bij. Ik begrijp als je dan zegt: Hartelijk bedankt, maar dan is het christendom niet aan mij besteed. 

Zingen: Daarom

{youtube}https://youtu.be/v3gF64dbzzQ{/youtube} 

10. Vol van liefde zijn

Hou dan nog heel even de aandacht vast, want als je mee heb zitten te lezen in je Bijbel, zoals ik hoop, dan heb je gemerkt dat ik vers 13 heb overgeslagen waar staat:

‘Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.’

Hoe zit jij er bij? Depressief, humeurig, met pijn, verdriet, vol stress, met een neutraal gevoel, gevoelloos, wel okay of goed in je vel? Dan ben jij van je plek af! Voel-dat-niet!!! Jongens Jezus sprak dit gebed uit zodat jij ten volle Zijn blijdschap in je zal hebben. Er staat niet in je dragen, maar in je hebben. Die volle blijdschap moet door je aderen stromen, van je hart naar je tong, om tongen te bidden en te spreken, om Gods woord te verkondigen, om van Hem te getuigen. Is dat jouw beschrijving? Stralen jouw ogen van hemelse vreugde? Dat bloed stroomt naar je hersenen en vervullen je gedachten met Christus. Voel je dat? Spring op van vreugde. Dans voor onze God. Zing lofpsalmen. Hef je handen op naar boven met je leven in je handen als een beweegoffer voor Gods aangezicht. Ik ga ook hier heel vaak de fout in. Ik ben vaak zo vol van beschadigingen, verdriet, verlangen, schuld, werk, zorgen en gelukkig voel ik soms onderwijl, maar meestal daarnaast ook regelmatig vreugde. Heel af en toe hemelse vreugde. Schets dat jouw beeld? Zijn wij dan niet afgedwaald. Wordt vervuld met Jezus‘ vreugde! Laat die vreugde vol worden! Mijn part moet elke vrucht en rank van je worden gesnoeid tot er alleen een kale stok overblijft met 6 horizontale armen, ziet dat er zielig uit ten opzichte van die enorme struik die in de zomer groen was. En toch is het goed, want het jaar daarop zal hij sterker zijn en meer vruchtdragen. Er is blijdschap in het lijden. De blijdschap is een hemelse blijdschap die alles te boven gaat. Ken jij die blijdschap? Of bid je alleen je problemen uit voor God, of Hij het voor je wilt oplossen? Wat doe je na het bidden? Pak je de last weer op? Vul je ogen weer met tranen. Laat die blijdschap stromen van kruin tot je tenen, zodat die blijdschap vol in je wordt en je geheel doorstroomd. Als jij je bloed verliest ga je dood. Je moet vol van bloed zijn. Zo moet je ook vol van blijdschap zijn. Ben je niet vol van blijdschap? Dan ben je geestelijk dood! Heb je een beetje blijdschap? Dan ben je te ver van Jezus geweken. Hij zegt: Nader tot mij en Ik zal tot u naderen! Doe die stap naar Jezus toe. Leg af elke emotie van pijn, verdriet, boosheid, teleurstelling. Niet dat die er niet mogen zijn. Maar Christus biedt jouw nu aan, om die aan Hem te geven, los te laten, je te ontledigen en die leegte geheel vervullen met Zijn blijdschap, zodat die vol in je zal worden. Daarom zegt Hij: Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Dat klinkt mooi he? Maar nu in de praktijk brengen. Dat klinkt wat minder makkelijk. En toch is het niet moeilijk (herinner mij aan mijn woorden, nee Gods woorden, als ik teneergeslagen ben). 

11. Alle op één plaats

Laat je pijn los! Waarom blijf je het vasthouden? Luister naar de laatste Zijn woord en gebed in vers 24-26:

‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.’

Wij staan nog in deze wereld en we moet die loslaten. Christus heeft een groot verlangen: Dat zij bij Hem zijn die de Vader hem heeft gegeven. En let dan eens op de ruimheid van Zijn woorden, want opeens bidt Hij ook nog voor de wereld. Zij hebben de Vader niet gekend en nu kennen zij Hem wel, of zij met die wetenschap doen, dat is hun keus en verlangen. Wie wil, die komen en nemen van het water des levens om niets! Dat is Zijn nodigen aan de wereld. Waarom wil Hij dat nu zo graag? Omdat Hij naast de volle vreugde, die Hij in de hemel had en aan ons geeft, ook wil dat de liefde van Godin hen zal zijn en zij elkaar zullen liefhebben. Die eeuwige liefde geeft Hij je om niets. Leef, wees vervuld met Zijn Geest, wees vervuld met hemelse vreugde en heb Hem en elkaar lief. Dan zal je ook niet langer zijn gebod ongehoorzaam kunnen zijn: Heb uw naasten lief als uzelf (dus haat jezelf niet, maar heb jezelf lief, zoals Hij jou liefheeft. Dat botst met zelfveroordelende houding van het westerse christendom, maar neem daar afstand van). We weten dat we zondigen als we onze naasten niet liefhebben. Maar je zondig net zo goed als jij jezelf minder acht dan de mensen om je heen. Maar het grote gebod eindigt met meer: En God, Zijn Vader, boven alles lief. Alles draait om de eer van Zijn Vader en niet om Hem, die zichzelf ten offer gaf. 

Er valt nog veel te zeggen over dit hemelse intense gebed dat Hij overluid uitsprak aan de oever van de Kedron voordat Hij op Zijn knieën zal vallen in de Gethsemane waar wij geen weet hebben van Zijn woorden, omdat Zijn jongeren niet wakker konden blijven om één uur met Hem te waken, die hen net had verteld hoe intens lief Hij hen had. Slechts deze woorden werden bewaard en was Zijn enige onverhoorde gebed. Tenminste de laatste zin werd werkelijkheid:

Vader indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan. Maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.

Amen

Zingen: Op dat moment

{youtube}https://youtu.be/3mRQRTg_oK8{/youtube} 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.