Hoe ervaar ik de Heilige Geest in mijn leven?


Leestijd: 17 minuten

Het verhaal van het Pinksterfeest kennen vele wel. De dag dat de Heilige Geest werd uitgestort. Vorige week hebben we met elkaar gesproken over de Heilige Geest ervaren en er mee worden vervuld. Hier liep het gesprek soms wat moeizaam. Niet uit onwil, maar uit gebrek aan kennis over wat de Heilige Geest nu doet in je leven. In plaats van het verhaal van Pinksteren uit te diepen, kijken we vandaag juist naar: Hoe ervaar jij de Heilige Geest in je leven? Dit is vooral onderwijs, als uitgangspositie voor de verdieping in de zomermaanden. Deze dienst geeft veel overzicht in wat je misschien wel weet, maar niet als meetlat langs je leven kunt leggen, door de vele facetten. 

{gallery layout=”packed” rows=2 cols=3 preview_width=900 lightbox=”fancybox” lightbox_thumbs=”outside” lightbox_autostart=1 thumb_width=300}Hoe_kan_ik_de_Heilige_Geest_ervaren_in_mijn_leven{/gallery}

Vandaag is het Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Afgelopen zondag hebben we stil gestaan bij het werk van de Heilige Geest en zijn we met elkaar het gesprek aangegaan. Daarbij zijn er vier vragen gesteld:

 1. Heb jij de Heilige Geest in je leven ervaren?
 2. Heb jij de Heilige Geest ontvangen?
 3. Ben jij met de Heilige Geest vervuld geworden?
 4. Wil jij met de Heilige Geest worden vervuld?

De 14 Werken van de Heilige Geest 

Er kwam hiermee een indringende vraag op, van één van jullie: Kan je bekeerd zijn en de Heilige Geest niet hebben ontvangen? En toen begonnen de vraagtekens in de ogen te komen. Mogelijk ging ik te snel. De Heilige Geest is niet een soort 6e zintuig. Of eigenlijk indirect wel, maar niet het eerste kenmerk. Daarom laten we het eerst eens op een rijtje zetten wat de Heilige Geest doet, dan weet je ook waar je de Heilige Geest kunt ervaren:

B4B935EF D796 4E95 B4E6 48D8F908ADDC

 1. Hij stuurt je aan of wel de leiding van de Heilige Geest. Hij zet je aan tot bepaalde daden, die je niet zelf heb verkozen. Zowel aardse als hemelse daden. En daar behoud jij de vrije wil in. Luister je of negeer je het. Beide is mogelijk en beide heeft consequenties. Zie hoe Jezus de woestijn in werd gedreven (Mark 1:12, Luk 4:1), even als Paulus (Gal 1:16-18), Elia (1 kon 19) en Mozes (Ex 3). De Heilige Geest dreef Jona (1) naar Nineve en hij besloot hier tegen in te gaan. De Heilige Geest zette Bileam (Num 22-24) aan tot het profeteren en hij wilde vervloeken. Hij kon de Heilige Geest niet weerstaan. Maar besloot daarna wel, achteraf een list in te zetten om Gods werk te dwarsbomen. Maar in de meeste gevallen lijkt negeren geen gevolg te hebben. Die is er wel. Je zult de Heilige Geest slechter tot niet meer verstaan.  Rom 8:14 verheft dit tot het kenmerk van de kinderen van God. Waarom? Omdat niemand van zichzelf in staat is en de behoefte heeft om een kind van God te zijn of om Jezus te verkiezen als je Heiland. Dat is waarom sommige kerken zo ageren tegen ‚het kiezen voor Jezus‘, alsof dit puur een menselijke en natuurlijke keuze zou zijn. De vraag is uiteraard wel, als mensen dit ‚kiezen voor Jezus‘ benoemen, of zij daarmee ook ontkennen dat ze door de Geest zijn geleid. Dit gebeurt helaas wel, maar durf dan ook dit te benoemen, daar dergelijke christenen roemen in zichzelf en niet in de Geest. 
 2. Gelijk kan je hier een tweede uit halen. De Heilige Geest bereid je voor op je taken en roeping. Dit noemen we de bekrachtiging met de Heilige Geest. (O.a Luk 4:14). Zie ook het verhaal van Johannes de Doper (Luk 1:80)
 3. Hij is gezonden om in de nabijheid van Gods kinderen te zijn. (Joh 14:16) In alle eerbied heeft de Heere Jezus ons de Heilige Geest als een nanny gegeven. Wederom heb je hierin een vrije wil of je dit toelaat of Hem bewust of onbewust wegstuur, omdat je denkt oud en wijs genoeg te zijn om zelf beslissingen te nemen. In het algemeen dwingt de Heilige Geest Zijn plek niet af in je leven. Als jij Hem niet wenst gaat Hij ook afstand nemen. Bij wijs van spreken gaat Hij de deur uit en blijft buiten op straat je in de gaten houden. Ook dan kan je nog verder gaan door in zonden te gaan leven en duidelijk maken: Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. 
 4. De Heilige Geest geeft vrijmoedigheid om van Hem en Christus te getuigen. (Joh 15:26-27, 1 Joh 5:6) Dit doet Hij door Zijn getuigenis in je hart en hoofd uit te spreken.
 5. Het meest kenmerkende is dat de Heilige Geest je overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Joh 16:8 Klinkt misschien niet tof, maar dat is wel van fundamenteel belang. Gods kind zijn bestaat niet uit voor Hem kiezen als de beste optie onder alle religies. Nee, het is een fundamentele keuze van bekering en nieuw leven. Er valt alleen niets te bekeren als het er uit bestaat dat je nu Jezus in je leven laat en verder doorgaat met je leven. Als Hij het fundament van je bestaan wordt.
 6. De Heilige Geest openbaart Gods Woord, zodat je in kunt zien en toepassen wat er in de Bijbel staat. Want wie is het niet vreemd dat je niet begrijpt wat je leest? Stop op het punt waar je het niet kan bevatten. Leg je Bijbel fysiek open. Leg je hand er op en roep de hulp van de Heilige Geest in. En dan gaat Hij je leiden. Dat is zo gaaf als dat gebeurt. Je zult zien dat je wijsheid en verstand krijgt, die veel verder gaat dan de kennis die je bezit. Je gaat verbanden zien en er gaat een nieuwe wereld voor je open. Toen ik nog werkte moest ik elke dag 3 uur met het OV. Die tijd bracht ik lezend en biddend in de Bijbel door. Als de Heilige Geest eenmaal je gaat openbaren, dan wordt het een lust en verlangen om het Woord te openen. Zie hiervoor ook het verhaal van de Kamerling uit Candace (Hand 8) Iedereen kan lezen wat er staat, maar niet iedereen kan de waarheid onderscheiden. Lees eens 1 Korinthe 2. Daar kan je lezen hoe dit in zijn werk gaat.
 7. De Heilige Geest bevestigd je ook. In Romeinen 8:16 staat: De Geest getuigd met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Zie ook 2 Kor 1:22. Dit is een heel groot iets. Christenen kan je bijna altijd in twee groepen verdelen: Een groep die er van uit gaan dat ze Gods kind zijn, maar geen getuigenis van bekering en geloof uitdragen. Aan de andere kant is er een groep die steeds twijfelt of het wel goed zit tussen jou en God. 
 8. De Heilige Geest doorzoekt de harten van de gelovigen om te kijken of hun motieven zuiver zijn. Rom 8:28a Hij toetst wat wij niet met onze ogen kunnen zien. 1 Sam 16:7
 9. Als de we de toets van de Heilige Geest kunnen doorstaan, doet Hij iets wat lijkt op Jezus‘ werk nu in de hemel. Hij pleit voor ons. Maar toch is dit fundamenteel anders. De Heilige Geest is geen Middelaar, zoals Christus die voor ons al het ware de plooien gladstrijkt bij de Vader, maar als Hij je hart heeft doorzocht, kijkt Hij of jouw verlangen, gebeden en daden passen binnen de plannen van de Vader. Als dit het geval is, gaat de Heilige Geest naar de Vader toe en wijst Hem er op, dat jij als een goed instrument beschikbaar bent om Gods plan te volvoeren. Rom 8:28b
 10. De Heilige Geest ondersteund je ook in je zwakheden, omdat wij ze vaak niet inzien, bidden wij ook niet om deze weg te nemen of kom je niet tot verandering in je zwakheden. De Heilige Geest openbaart je zwakheden en zonden, maar biedt gelijk je ook de geestelijke kracht om er afstand van te doen. Wijs je die hulp af of twijfel je aan of het haalbaar is en roep je dan de Heilige Geest alsnog weer niet in, dan wordt het steeds moeilijker, totdat jij accepteert dat het gewoon niet anders is of dat het bij jou hoort of je bedenkt een goede reden waarom het niet zo fout is of waarom het zelfs te rechtvaardigen is.  Rom 8:26
 11. Daar direct aan verbonden is dat de Heilige Geest begeerte ontrekt. Gal 5:16 Wat wordt daar mee bedoeld: Als jij in de Heilige Geest wandelt, van stap tot stap gedurende dag, zal de Heilige Geest Gods verlangens in jou leggen, waardoor de ongezonde begeerten aan geld, macht, seks, aandacht en prestige.  
 12. De Heilige Geest is ook je Onderwijzer. Dat lijkt misschien hetzelfde te klinken als openbaren. Maar er is een belangrijk verschil. In openbaren toont de Heilige Geest wat verborgen is, dus niet beschikbaar is. Maar onderwijzenis je leren wat je tot je beschikking hebt. Wat staat er in de Bijbel? Hoe moet ik als kind van God leven? Hoe weet ik als God tot mij spreekt? Hij is als het ware de catechisatiemeester. Hij herinnert je aan wat je is geleerd. Joh 14:26
 13. Nu zou je zeggen dat als je de waarheid hebt ontdekt dat je op het juiste spoor zit. Laten we dan eerst eens kijken wat de waarheid is: In Psalm 119:160 en Johannes 17:17: Uw Woord is de waarheid. Hoevele zijn dwaalwegen ingeslagen met de Thora of Bijbel in de hand? Al heb jij een wandelkaart, als je deze niet kunt lezen of verkeerd lees, kan je hopeloos verdwalen, zelfs met dodelijke afloop. Daarom staat er in Johannes 16:13:  Hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Op welke wijze? Jezus leerde Zijn volgelingen wat Hij van de Vader had geleerd. De Heilige Geest zal je leren de weg in de waarheid te kennen door je te leren wat Hij van de Vader én de Zoon heeft geleerd. 
 14. Daarnaast doet Hij iets wat bijna modern klinkt: Hij vult je met positiviteit. Ja, serieus klagen en beklagen is geen geest van blijmoedigheid. Paulus verteld de Romeinse christenen, dat de Heilige Geest hen zal vervullen met Hoop, Blijdschap en Vrede in het geloof. Ontbreekt het je aan één of meerdere van deze zaken? Ga dan in je binnenkamer en bidt tot de Vader en de Zoon dat je de Heilige Geest geschonken zal worden om vol te worden van deze basiselementen van geloof. Rom 5:5, 15:13

Al deze elementen te samen resulteren in de eeuwige Bevrijdingsdag die we met Pinksteren vieren. Rom 8:1-2 Is dat geen reden tot feest?! Dit zijn alle zaken die niet in je leven mogen ontbreken. Doen dat er 1 of meerdere wel, dan leef je niet of niet ten volle in de Geest. Ga op je knieën en smeek God je zo de Heilige Geest zult leren kennen in je leven. Als ik zie hoe medechristenen struggelen in dit leven… Als ik zie hoe ik zelf vast kan lopen in dit leven, dan moeten we eerlijk zijn en erkennen dat we dan niet door de Geest leven, maar in het vlees. Weet je wat zo opmerkelijk is? Dat het ontbreken van de aanwezigheid van de Heilige Geest op bepaalde punten in je leven zelfs wordt gezien als dat je een vroom kind van God bent. Wat een dwaasheid! Natuurlijk kan dat heel vroom klinken, maar wees eerlijk en liefdevol tegenover jezelf, alsook glashelder tegen medechristenen: Je bent dan de weg en de waarheid kwijt en je leef niet langer in de Geest!

De persoon van de Heilige Geest 

Als we al deze immateriële zaken zien en nooit over een fysiek lichaam of geslacht wordt gesproken, als het om de Heilige Geest gaat, zijn we al snel geneigd de Heilige Geest niet als een persoon te zien, maar alleen als een ontastbare, onzichtbare Energie. Maar de Heilige Geest is even als de Vader en de Zoon ook een persoon. Want wat kenmerkt jou, dat jij een persoon bent? Dat je gevoelens hebt. Als er staat: Bedroef de Heilige Geest niet! dan zeg je daarmee, dat de Heilige Geest ook gevoelens heeft. Een steen kan je niet bedroeven of kwetsen. Een mens, dier of engel wel. (Jes 63:10 Ef 4:30). Je kunt deze gevoelens van de Heilige Geest blijven kwetsen en de Geest blijven bedroeven, maar dit kan Hem uiteindelijk uitblussen (1 Thes 5:19). Uitblussen of uitdoven is een relatie zo vaak kneuzen dat iemand niet meer in staat is zich met je te verbinden en er een streep onder zet. Laat dit nooit en nooit zo ver komen. En toch is het mogelijk dat het zo ver in je leven is gekomen. Al snel zal je merken dat de 14 werken van de Heilige Geest steeds meer en meer gaan ontbreken in je leven of achteraf gezien er niet (meer) zijn. 

De 9 vruchten van de Heilige Geest 

B 9 vruchten van de Heilige Geest

Als de Heilige Geest deze 14 bewerkt in je leven, dan ontstaan er ook de 9 vruchten van de Heilige Geest. Deze vind je in Galaten 5:22-23. Hoogst waarschijnlijk ken je het kinderliedje ‚Liefde, blijdschap, vrede‘ wel. Zeer helpend om ze te onthouden. Maar er is een veel sterkere wijze. Er is namelijk een rijtje wat je kunt dromen, namelijk: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De vrucht van de Heilige Geest gekoppeld aan de Vader zijn:

 • Vreugde
 • Vrede
 • Vriendelijkheid.

Aan de Zoon:

 • Zachtmoedigheid
 • Zelfbeheersing.

En aan de Geest:

 • Geduld
 • Goedheid
 • Geloof

En dan ontbreekt er nog 1. Die tekst kennen jullie allemaal, want de meeste van die alle is…. De Liefde. Makkelijk te onthouden, want een hart wijst drie kanten op, naar de drie personen van de Drie-enige God.  Daarmee wordt getoond dat de Heilige Geest daadwerkelijk in je leven ontvangen is. Waar je signaleer dat het je aan één of meerdere vruchten ontbreekt, is er het teken dat de werking van de Heilige Geest in je leven is verstoort. En wees nu gewoon heel eerlijk: Daar gaat het ook inderdaad mis bij hoegenaamd elke gelovige. Hier mag je niet, maar moet je elkaar op aanspreken. Om er één uit te pikken: Verslaving, gefrustreerd gedrag, woede, snel je geld uitgeven, geld op maken aan jezelf, enz zijn tekenen van gebrek aan zelfbeheersing. Ook als je dit non-verbaal toon. Staat dit vervulling met de Heilige Geest in de weg? Nee, niet per definitie. Maar besef dat het ontbreken van één of meerdere van deze vruchten wel struikelblokken op de weg zijn. Waar één van deze negen ontbreekt, zou het je echt verdriet moeten doen en laten worstelen aan Gods troon.  

De 3 soorten gaven van de Heilige Geest 

C 3 soorten gaven van de Heilige Geest

Maar nu zijn er ook de gaven van de Heilige Geest. Ik denk dat jullie ze ook alle kennen, maar zeer zeker ze niet ten uitvoer brengen. Wat kenmerkt het woord gave? Twee zaken:

 1. A. Het is je gegeven. Je bent een instrument, want het is de Heilige Geest die het doet. Ik kan geen mensen genezen. Ik ken de toekomst niet. Ik ben niet sterker dan demonen. En ik versta en begrijp niet de taal van de engelen of tongentaal. En toch geeft de Heilige Geest mij hier gaven in gegeven, zodat ik dit wel kan. Hoe werkzaam het is, is afhankelijk van de staat van je geloof, het zuiver leven met God en ook of je het beoefend. Jij kunt een algemene gave hebben voor muziek of schilderen. Maar als je er niks mee doet, zal wanneer je het een keer gaat doen, niet het mooiste werk er uit voortkomen. Maar hoe vaker je het doet, hoe beter, sneller en duurzamer het wordt. Maar besef ook: wat niet van je is en aan je wordt gegeven, kan ook van je worden afgenomen. En dat is in deze iets wat niet ondenkbaar is. Maar alsjeblieft, besef wat je dan op het spel zet!
 2. Gaven uitoefenen geven vreugde. Het is iets waar je goed in bent en beter in wordt. Door in de overvloed van je gave te staan, gaat het leven stralen. Zelfs op de meest deprimerende momenten. Echter daar zit een keerzijde aan, namelijk dat elke gave die jij je maar kunt bedenken, zijn een zegen voor anderen. En dat geldt ook van deze geestelijke gaven die we kunnen onderscheiden in de ordinaire en de extra-ordinaire gaven. Waarbij ik nadrukkelijk zeg het niet hebben van extra-ordinaire gave is het teken van geestelijke zwakte. Een gegeven waar je niet bij neer mag leggen. Dit is namelijk de reden waarom de christelijke kerk niet meer functioneert.

De 7 Extra-Ordinaire gaven van de Heilige Geest 

E 7 Extra ordinaire gaven van de Heilige Geest

Ik begin daarom met de extra-ordinaire gaven: 

 1. Het zien en begrijpen van  geestelijke krachten. Dus niet zo zeer demonen en engelen onderscheiden, als wel zien wat gebeurt er in de wereld, wat is de samenhang, wat is het onderliggende plan en effect.  
 2. Ten tweede is er de profetie. En als vaker benoemd is dit niet de toekomst zien, want dat is waarzeggerij, maar wat er in de toekomst gebeurt indien de condities niet veranderen, ingeslagen wegen worden volhard of men bepaalde keuzes gaat maken. Dit kan door een beeld, een droom, een visioen of hoorbare of voelbare stem van God. Dit behoort de meest gangbare extra-ordinaire gave van de Geest in de gemeente te zijn.
 3. Ten derde is er de gave van genezing. Dit kan door handoplegging, gebed en bevel.
 4. Ten vierde is er een gave van onderscheiding. Deze is anders dan het kennen van geestelijke krachten. Met de gave van onderscheiding ben je in staat om goed van kwaad te onderscheiden. Iets wat in de menselijke aard is gegeven bij de zondeval. Maar vergeet daarbij niet dat de mens hier slecht mee omgaat. Het kwaad kan namelijk behoorlijk lijken op goed. En ik kan je garanderen dat men je niet dankbaar is als je dit kunt onderscheiden. Met dit onderscheiden kan je ook vertellen waarom dit het geval is. En waar dit nog redelijke ordinair lijkt, wordt dit extra-ordinair waar je geesten kan zien en identificeren.
 5. Ten vijfde is het spreken en bidden in tongentaal. Deze wordt de minste van de gave genoemd. Niet omdat hij het minst belangrijk, in tegendeel. Maar deze gave is nabij de mens gelegd om in de Heilige Geest te communiceren met God, zonder verstoring van het verstand. Het is echter verwerpelijk waar dit een cursusonderwerp wordt, wat in bepaalde kerken wel gebeurt. Evenmin mag een gelovige worden afgerekend als hij niet in tongen spreekt. Hoewel het wordt geleerd, is er geen enkele bijbelse grond om te stellen dat ieder die de Geest ontvangt in tongen zal spreken.
 6. De zesde is verstaan van tongentaal. Dit lijkt zeer op de vijfde gave, maar is anders. In dit geval hoor je de ander spreken in vloeiende verstaanbare woorden. Dit komt weinig voor en onderscheidt zich van…
 7. …het vertolken van tongentaal. In dat geval geeft de Heilige Geest een interpretatie van wat iemand in tongentaal spreekt. Dit is dus niet letterlijk, maar veelal een woord van profetie en vermaning, wat de Geest tot de gemeente spreekt. Dit is ook de reden dat Paulus ook aangeeft dat er niet in de gemeente in tongen moet worden gesproken, zonder het verstaan of vertolken van tongentaal. In de andere gevallen is dit een zaak tussen jou en God. Ook aanbidding kan overgaan in het zingen in tongen, maar ook dan is het goed als een voorzanger blijft zingen in woorden die door alle wordt verstaan, zodat Gods aanbidding niet onbegrepen of zelfs tot waanzin wordt geduid, want de tongentaal sticht je hart wel, maar niet de toehoorder. 

De Ordinaire gaven van de Heilige Geest 

F 3 Ordinaire gaven van de Heilige Geest

Daarnaast zijn de ordinaire gaven van de Heilige Geest, als woorden van wijsheid (waar geestelijk inzicht kenmerkend is). Nu lijkt woord van kennis hetzelfde te klinken, maar dit zit minder sterk op het geestelijke inzicht/gevoel en gaat juist om het verstandelijk kennen van de Schriften, maar zeker aangevuld met kennis van de wereldse en kerkelijke geschiedenis en andere wetenschappen, die dienen tot het begrijpen van Gods Woord.  En er is een onmisbare gave, namelijk de gave van geloof. Okay, zeg je, dat heeft toch iedere gelovige? Ja, zou je wel zeggen. Nu kan ook iedereen tekenen, iedereen heeft kennis en iedereen heeft wijsheid. Het gaat dus over het excelleren in het geloof. Een geloof wat bergen kan verzetten. Een geloof dat de reden overstijgt, zonder dwaasheid te worden. Dat geeft zoveel vreugde in het leven, maar ook enorm veel weerstand, ongelovige en wat pijnlijker is juist van medegelovigen. Medegelovigen in wie jij de kinderen van God herken. Charles Spurgeon beklaagde zich, ondanks zijn onstuitbare geloof, eens dat zijn grootste tegenstanders Gods kinderen waren. En geloof mij, dat is een zware last en regelmatig een dolkstoot in je ziel, als je deze gave van geloof hebt ontvangen.

De Taakgerichte gaven van de Heilige Geest 

G Taakgerichte gaven van de Heilige Geest

Dan worden er nog enkele gaven genoemd die geen van beide groepen valt. En die zijn taakgericht, namelijk: De gave van onderwijs, zending, evangelisatie, leiding, armenzorg, pastoraat, financieel beheer en musiceren. Hieraan mogen ook gerust: techniek en kinderonderwijs aan toevoegen.

De valkuilen en vragen bij de gaven en vruchten van de Heilige Geest 

En nu is er een grote gevaarlijke gedachten in de loop der tijden in de kerk binnengedrongen, namelijk dat Gods volk minstens één van deze gaven ontvangt. Dat is echter een zware misleiding. De Heilige Geest heeft je namelijk je namelijk altijd een taakgerichte gave. Er ontbreekt in de opgenoemde een gave, die de twee meest populaire gaven is onder christenen:

 • De gave van consumeren en
 • De gave van tegenspreken.

Dit zijn geen gaven van de Geest, maar de gaven van de wereld. Deze mag je er figuurlijk hardhandig bij elkaar uitslaan. Daarin is de kerk veel te slap geworden! Maar om deze taakgerichte gaven te uitoefenen, heeft Hij je ook de ordinaire gaven gegeven. Dit is de vrucht van gehoorzaamheid. En waar de Heilige Geest in gehoorzaamheid en toewijding plaats ontvangt, daar zal Hij de extra-ordinaire gave geven. De grootste vijand van deze extra ordinaire gaven zijn: Twijfel, schaamte en angst. Hoewel deze zaken soms als geestelijk kenmerk wordt gegeven, zijn dit de vruchten van de Boze. Het is een leugen die het geloofsleven van het protestants-christendom heeft verpest. Zeg dus nooit en dan nooit dat dit van God is.

Ik kan mij voorstellen dat er zo een vraag in je opkomt:
Kan ik deze dingen ontvangen, zonder met de Heilige Geest vervuld te zijn (geweest)?
Dat hangt van de definitie af. De Heilige Geest kan op je vallen, zoals bij koning Saul en je begint te profeteren of in tongentaal te spreken. Dit kan niet anders dan dat je op dat moment vol bent van de Heilige Geest.

Hoe weet je dan of dat door de Heilige Geest is?
Het gaat gepaard met de 9 vruchten van de Geest. Als je daarna gelijk over kan gaan op de orde van de dag, dan mag je je twijfels hebben. Helaas heb ik mensen zien manifesteren op een wijze wat geleek op wat er in de Geest gebeurde, maar hun persoon kwam op de voorgrond te staan. Vrijwel gelijk daarna was er ruimte om te laten voelen wie in welke mate had gepresteerd of kwamen de discussies en irritaties op gang. Ik onthoud mij aan oordeel of zij door de Geest of door het vlees manifesteerde. Ik weet wel dat zodra de mens enige eer krijgt, de kracht van de Heilige Geest direct begint te wijken. Hieraan is de opwekking van Toronto en Nijkerk. En ja, dan is altijd nog de kans dat mensen zich laten meeslepen, imiteren (waar soms op wordt aangedrongen) of geleid door kwade geesten Gods werk na-apen. Maar geef de Boze geen enkele ruimte.

Dan heb je verder wel eens de term gehoord ‚de doop met de Heilige Geest‘. Is dat hetzelfde als vervuld zijn met de Heilige Geest?
Nee. De doop meet de Heilige Geest of de doop met vuur. De doop met de Heilige Geest is even als de oprechte gelovige doop in het water een eenmalige zaak. Dat is het moment dat de Schrift beschrijft: En wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Dit kan gelijk met de geloofdsdoop plaatsvinden. Of waar men in onwetendheid van de werking van de Heilige Geest is, op het moment van openbaring. In het algemeen bevind zich er geen grote tijd tussen de waterdoop en de vuurdoop. Dan ontvang je voor het eerst en veelal op krachtige wijze de Heilige Geest. Het zal voor je geen vraag zijn of je met de Geest bent gedoopt. Ik zeg niet dat je in de naam van de Heilige Geest bent gedoopt, maar met de Heilige Geest.

De tijd ontbreekt, maar ik wil de vraag niet negeren: Hoe weet je of je met de Heilige Geest bent vervuld?
Dit gaat met vaste zaken gepaard: Je begint God te loven en vlucht van je vlees. Je zal profeteren in de kracht van de Heilige Geest. Er komt een geestelijke verrukking over je. En je ontvangt de kracht, maar ook het verlangen te getuigen voor Gods gemeente. Dit ongeacht of je een introvert of extrovert karakter hebt. Ja, ongeacht of je welbespraakt bent of niet, want de Geest zal zelf getuigen. Waar de gemeente voor moet waken, is hen weigeren te spreken. Niet vanwege de klok, noch van mogelijk kans dat iemand iets ongemakkelijkst zegt, want het is God die zelf spreekt.

Checklist bij de werken, vruchten en gaven van de Heilige Geest

Nog eenmaal onderstreep ik het:

 • Alle werken van de Heilige Geest moeten vorm hebben in je leven. Ontbreekt er 1, dan weet je dat je in een afglijdende schaal zit. Het is niet raar als er meerdere ontbreken, maar wel geestelijk gevaarlijk. Rust niet, voor het volledig is. Zie het als de bodem van de Heilige Geest. Je merkt niet gelijk dat je afgleid. Dat is ook het linke er aan. Je ziet vaak veel te laat dat het is gebeurt en je hebt vaak geen idee hoe het is gekomen. Dit kan moedeloos maken. Hou deze punten daarom bij de hand en in je gebed en pastoraat.
 • De vruchten van de Heilige Geest moeten alle realiteit in je leven zijn. Het ontbreken van er aan of gebrekig zijn in bepaalde vruchten, zijn de voedingsbodem van de zonden. Laat het een last zijn, als je merk hierin te falen en roep de Heilige Geest in om het in je te volmaken
 • Elke gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen en ontvangt de gave(n) van de Heilige Geest. Je ontvang altijd uit alle drie de categorieën gaven. Het is angst om je te verschuilen achter dat dit voor andere is bestemd en niet voor iedereen is weggelegd. Natuurlijk heeft niemand alle gaven dat God zelf in volmaaktheid. Maar maak er geen excuus van om in 1 van de 3 te laten ontbreken.
 • Gaven kan je krijgen en worden afgenomen en terugontvangen. Het afnemen is het gevolg van verval in de voorgaande punten. Alleen waak er voor om het niet te gaan immiteren of door valse geesten uit te voeren!

Tot slot

Alle onderwerpen heb ik slechts kort kunnen aanstippen. Alle behoeven verdieping, bevestiging en beoefening.  Daarom hoop ik in de komende tijd zeer regelmatig deze onderwerpen op te nemen in de preken. De preek van vandaag grenst aan bijbelstudie. Maar ik zie in dat dit onderwijs behoeft. Laten we niet denken dat de Pinksterdag uit de lucht kwam vallen. Nee, de tijd was vervuld. Jezus had hen uitgebreid hierin onderwezen, voorbereid, met ze over gesproken en ze waren hierover met elkaar langdurig en eendrachtelijk in bidden en smeken voor Gods aangezicht. Niet naast hun werk, maar ze hadden hun leven er 10 volledig voor stilgelegd. Zo naar afloop wil ik alle ruimte voor gesprek en vragen geven. En geef elkaar, maar bovenal de Heilige Geest zelf de ruimte, zonder oordeel. Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.