Ik kom naar u toe!


Leestijd: 11 minuten

Zie, Ik kom naar u toe! Zo klonk een stem in het verre verleden, in de meest dramatische en barbaarse periode van de wereldgeschiedenis. Het is nu Advent, de tijd van verwachting. En gedurende deze decemberweken klinkt de roep opnieuw in donkere periode: Zie, Ik kom naar u toe! Als het ware wordt de sjofar geblazen om de komst van de Koning aan te kondigen: Zie, Hij komst er aan!

Kerntekst: Ezechiel 36:9 Zie, Ik kom naar u toe!

Zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden.

Ezechiël 36:9

Schriftlezing

Lukas 1:26-33 en Ezechiel 36:8-10

Zingen: Licht in de nacht

Kerst Opwekking met tekst 527 Licht in de nacht (versie 2)

Video-opname van de dienst: Zie, Ik kom naar u toe!

Advent 1 Zie, Ik kom naar u toe!

Inleiding

We hoeven niet heel erg het nieuws te volgen om te weten dat Israel in een duistere periode is gestort. De wereld keert zich massaal tegen Gods volk, nu de VN-mensenrechtenorganisatie wordt geleid door Iran. Helaas publiceren de meeste kranten en nieuwsplatforms meer nieuwsberichten vanuit Hamas, dan dat nieuws vanuit Israël als betrouwbaar wordt gezien. Ook ons land staat aan de vooravond van een onrustige tijd.

Hoewel het volk een duidelijk signaal heeft gegeven van het liberale bewind beu is, worden alle hakken in het zand gezet om een conservatieve regering die Israël steunt en goddeloze wegen en halt toe wil roepen, op alle wijze onmogelijk gemaakt. Zelfs als deze er komt is het de vraag wat ons te wachten staat. Maar toen de woorden van onze tekst werden gesproken bevond Israel zich in ballingschap van de barbaarse Babeloniërs. Na strenge waarschuwingen en oordelen die Ezechiël moest spreken, breekt opeens een vreugdekreet er dwars doorheen: Zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden.

Ik zal mij tot U wenden

De kans is klein dat je ooit in Advent-tijd uit deze woorden een preek heb gehoord. Het zinnetje: Ik zal Mij tot U wenden kent in de verschillende Bijbelvertalingen allerlei variaties. En geen van alle is verkeerd, daar het Hebreeuwse woordje panah veel vertalingen kent. Overal klinkt dezelfde boodschap: Zie, Ik kom naar u toe! Hoe groots is dat al! Het Boek laat hier op volgen: en Ik sta aan uw kant. De NBG51 en Eigentijdse Bijbelvertaling schrijft: ‘Ik keer Mij tot u’. Dit komt redelijk overeen met de oude betrouwbare Statenvertaling die schrijft: ‘Ik zal u aanzien‘. De nieuwe Vensterbijbel zegt vrijwel hetzelfde met: ‘Ik zal naar jullie omzien‘. Ik vind vooral de katholieke Canisius-vertaling mooi die het vertaald als: ‘Ik ga voor u staan!

7 BELOFTEN VAN KERST

 1. Ik zal Mij tot u wenden!
 2. Ik kom naar u toe!
 3. Ik sta aan uw kant!
 4. Ik keer mij tot u!
 5. Ik zal naar u omzien!
 6. Ik zal u aanzien!
 7. Ik ga voor u staan!

Ik zal het voor je opnemen

Al bij al geeft Ezechiël een profielbeschrijving van de verwachte Messias, die geen van alle profeten zo uitdrukt. Dat is wat onze Heere Jezus Christus voor Zijn volk zal doen: Hij zal komen en Hij zal opstaan als een reus die tussen Zijn volk en al haar tegenstanders gaat staan. In de eerste plaats gaat dit over het volk Israël. Dit is ook waarom de Joden in deze dagen met grotere verwachting dan ooit uitkijkt naar de komst van de Gezalfde. Maar als je mag weten dat het Kind in de kribbe, ook jouw Messias is, jouw Verlosser en jouw Heere, dan is deze boodschap van hoop vandaag ook voor jou! Zie, Ik kom naar u toe en zal naar je omzien, aan jouw kant staan. Ja, Ik zal voor je gaan staan en het voor je opnemen. Alle 7 beloften van Kerst zijn dan ook voor jou!

Ik zal je aankijken

Zie je dit voor je, dat kleine Kindje in de kribbe van Bethlehem, werd de Grote Messias, die heeft geleden, is gedood en de dood heeft overwonnen? Hij verrees en stond op als de Heer van het heelal. De Heerser van hemel en aarde. Hij is als een Reus voor Zijn volk gaan staan. Maar zie wat Ezechiël zegt wat Hij doet: Hij draait zich om en kijkt naar beneden en ziet daar Zijn kind staan. Hij hurkt neer en kijkt vol liefde in de ogen van Zijn kind. Zie, Ik kom naar u toe en zal u aankijken. Wow, dat ogenblik dat je in Zijn liefdevolle ogen mag blikken! Is dat geen Advent, uitkijken naar het moment dat Hij je zal aanzien?

Ik zal tot u komen in het duister van de nacht

Het woordje panah heeft ook een andere betekenis. Het verwijst namelijk naar een specifieke periode van de dag. Vlak voor dat de zon opkomt is de duisternis op zijn grootst. Nee, niet midden in de nacht, maar op het moment dat de maan verdwijnt. En kort daarna breekt de schemering aan en begint er licht in het oosten te gloren aan de horizon. Wij kennen het woord zonnewenden. Een oud Nederlands woord voor keren in wenden. Zo ook in dit tekstverband. We zouden kunnen zeggen dat het betekend: Het keren van de tijd. Op het duisterste moment zal de Messias komen. Als het aardeduister is, zal Hij zich omkeren en je aanzien. Op dat moment zal Hij de tijd wenden. Voor Israel en de wereld, uit de diepste duisternis. Persoonlijk mag je verwachten dat Hij het duister in je omstandigheden zal keren. Wat meer is Hij belooft ook voor jou de duisternis van de zonde te keren in het leven in het Licht. En dat hebben de andere profeten ook voorzegt.

Wie zijn gedachten zullen niet gaan naar de bekende profetie uit Jesaja 9:

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

Jesaja 1:9

Bewijs van Messiaanse profetie

Als je onze kerntekst in je Bijbel hebt opgezocht, heb je mogelijk terecht gedacht: Nou, gaat het hier wel over Kerst? Gaat dit nu echt wel over de komst van de Verlosser? Het is altijd goed om kritisch zijn. Maar ik kan met zekerheid zeggen dat onze tekst uit Ezechiel 36:9 gaat over de geboorte van onze Heiland. Ik wil twee teksten op een rij zetten. Als eerste de vervolgtekst uit Jesaja 9:

U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?

Jesaja 9:2

In ons hoofdstuk staat in de vervolgtekst:

Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israel in het geheel.

Ezechiël 36:10

Zie je dat dit exact dezelfde tijdsmarkering is. Dan hoef ik geen hoofdstukken door te spitten, maar gewoon van beide het volgende vers te lezen. Hiermee wordt bedoeld de tijd dat het uitgedunde Joodse-volk weer op volle sterkte is gekomen. Op dat moment komt de Messias. In de tijd van duisternis. Nu wil ik jullie ook wijzen op het feit dat dit opnieuw een Bomenlaan-Profetie is. Want opnieuw werd Israel kort na de komst van de Heere Jezus in het jaar 70 uiteengeslagen in de Diaspora. De dag is aanstaande dat de Heere Jezus opnieuw naar de aarde zal komen. Hij zal straks op de Olijfberg verschijnen en Jeruzalem binnentreden, op de dag dat heel Israel zalig zal worden, als zij zullen erkennen dat Hij de Messias is. Opnieuw ligt er een duisternis over de wereld en over Israel. Ook al is er grote verwachting onder de Joden op dit moment, ze zien nog niet wie Hij is.

Ik kom naar u toe, en u zult bewerkt en bezaaid worden

Laten we onze kerntekst er opnieuw bijpakken, waar we lezen:

Zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden.

Ezechiel 36:9

Nu zeg je misschien: Hoe kan je nu mensen bewerken en bezaaien? Dat klinkt toch als landbouw en niet alsof het over mensen gaat? Klopt. Israel stond niet volledig open voor Gods woorden. Daarom moest Ezechiel bij herhaling tot de bergen preken. Hij werd als Mozes beproeft die tot een rots moest spreken. (zie Numeri 20) Mogelijk dacht hij wel: ‘Wat heeft het nu van nut om tegen bergen te spreken?’ Het nut zie je. Wij bespreken vandaag de dag nog de profetie die hij moest uitspreken. De belofte: “Ik kom naar u toe!” is bewaard gebleven, vervuld en gaat vandaag uit naar jou! Maar zoals in bijna alle profetieën van Ezechiel is het symbolisch. We zien namelijk ook hierin een bomenlaan-profetie worden vervuld.

A. Ik kom naar u toe en bewerk en bezaai Mijn volk Israel

In de eerste plaats kwam Jezus als een arm kind in de stal van Bethlehem. Hij had als Koning kunnen komen en van bovenaf regeren. Maar de heersers waren uiterst impopulair. Ze waren alle marionetten van de Romeinse overheersers. Hij kwam als een kind in een timmermansgezin. Groeide op in een dorpje. En toen Hij volwassen was ging Hij in een vissersdorpje wonen. Wie zie je in Jezus nabijheid? Vissers, handwerkers, tollenaren, prostitués en melaatsen. Ook sprak Hij wel tot de leiders van het volk.

Hij sloot niemand uit. Een koning wend zich niet tot zijn onderdanen, maar Jezus knielde neer en kwam op ooghoogte met de mensen, door een van hen te zijn. Zijn prediking was eenvoudig, duidelijk en radicaal. Hij zaaide Zijn woorden en wonderen. Daarnaast bewerkte Hij hun harten met Zijn Geest. Ja, sterker: Hij heeft de hele wereld bewerkt, door Israels hart te bewerken. Israel het hart van de volken. De wereld was nooit meer hetzelfde nadien.

B. Ik kom naar u toe en bewerk en bezaai jouw hart

In de tweede plaats wordt deze profetie opnieuw vervuld. Ook nu komt Hij naar jou toe! De deur van de stal van jouw hart staat van nature echt niet open voor Jezus. Maar Hij heeft Zijn dienaren uitgezonden om Zijn woorden te zaaien, door prediking, door een poster langs de weg, een flyer van een evangelist, een boodschap op het internet of je mobiel. We zien ook de vervulling in het ‘Laatste der Dagen’. Vanaf de Pinksterdag bewerkt de Heilige Geest je hart en gedachten, zodat je bereid bent de deur voor Hem te openen. Jezus kwam om plaats te maken in jouw hart en leven. Jezus komt was hoop voor Israel, maar Hij was ook de Hoop van de Volken, voor ons, voor jou!

Deze dagen heeft de politiek en de media de mond vol over inclusiviteit. Als er een iemand inclusief was, was dat het Kind in de kribbe. Er was voor Hem geen plaats, maar bij Hem was er plaats voor iedereen. Ook voor jou!

Ik kom naar u toe!

De boodschap ‘Ik kom naar u toe!’ is de meest spraakmakende aankondiging in de wereldgeschiedenis. We vinden Kerst vast leuk, gezellig of troostend. En gelijk kunnen we het ook heel gewoon vinden. Het is er elk jaar weer. Maar net als elke feestdag, vieren we het omdat het ongewoon is. Het meest ongewone is dat Jezus, Gods Zoon, naar de aarde kwam. Hij verliet de hemel, ja Hij legde al Zijn goddelijke luister af.

Hij had zo vaak geroepen: Kom, alle de vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven! Mat 11:28 Hij heeft geroepen: “Kom tot Mij, luister, dan zal jullie ziel leven, want Ik zal een eeuwig verbond met jullie sluiten!” Jes 56:3 of: “O, alle dorstigen, kom tot de wateren, wie geen geld heeft, kom, koop en eet, ja, kom!” Jes 55:1 Hij riep: “Kom achter Mij aan!” Mat 4:19, 8:22 Hij sprak: “Kom, kinderen, luister naar mij!” Ps 34:12 Hij heeft zoveel geroepen, dat God bijna moedeloos er van werd. Hij zei: “Heel de dag heb Ik Mijn handen naar jullie uitgestrekt, naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk!” Rom 10:21. “Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens onder haar vleugels brengt, maar u hebt niet gewild!” Luk 13:34

Het wonder van kerst

Zie nu het wonder van Kerst! Nu zegt Hij niet: Het is genoeg geweest, jullie bekijken het maar. Nee, Hij draaid het om. Het is als een wachter die waarschuwd dat er gevaar is. Maar men is te druk met hun eigen zaken om te reageren. Ze menen dat er belangerijkere zaken zijn. Maar de dood dreigt. Echter de dreiging zien ze niet. En als een peuter denken ze: Wat ik niet zie is er niet. Zelfs na 100 waarschuwingen, gaan ze stug door.

Nu zegt Hij niet: Zoek het dan maar uit! Hij komt naar ons toe, maar sleurt ons niet aan onze haren uit het verderf. Wat doet Hij? In plaats daarvan komt Hij tussen de mensen in staan. Hij wordt een van hen. Nu kunnen ze Hem horen en zien. Hij doet ze voor, hoe ze moeten ontsnappen aan het gevaar. Hij gebruikt geen dwang, maar tedere liefde. En nu is het Advent. Ook jou heeft Hij nu genoeg geroepen. En daarom klinkt vandaag voor jou de blijde boodschap: Zie, Ik kom naar u toe!

Voor de 3e keer: Ik kom naar u toe!

We hebben gezien Hij fysiek naar ons toe is gekomen in de Kerstnacht in Bethlehems stal. We hebben ook gezien hoe Hij op spirituele wijze tot ons komt, door Zijn Heilige Geest plaats in ons hart te maken en zelf af te dalen in ons hart. En nu komt Hij nogmaals met de boodschap: Zie, Ik kom naar U toe! Nu om het centrum van de wereld te zijn. Jeruzalem wordt de navel van de wereld genoemd. Nu is zij dit voor een klein deel van de wereldbevolking, maar straks zal zij dit voor heel de wereld zijn. Dan zal God Zijn troon vestigen op Zijn heilige berg, zoals al de profeten hebben voorzegd. Ezechiel 43:7, Joel 3:16-17, Zach 8:3, Jer 31:23, Jesaja 56:6-9, Op 21:1-2, 21:22-24, enz.

Nu zal Jezus niet komen als een kwetsbaar Kind, maar als de Gezalfde Overwinnaar. Maar nu veranderd er ook iets, Hij komt naar ons toe als Koning, maar in twee rollen: Hij zal je Verlosser of je Rechter zijn. Nu is het dag van de zaligheid. Zolang je leeft zal er een keus zijn zaligheid of verdoemenis, leven of dood, redding of ondergang. Hij staat nu voor je, Hij keert zich nu tot je en ziet je aan, Hij steekt Zijn heilige hand naar jou uit. Het is Advent tot je laatste ademtocht.

Het belang van de Kerstboodschap

Zie, Ik kom naar u toe!

Ik kan geen genoeg krijgen van het Kerstevangelie. Toch kan ik mij voorstellen dat je stiekem denkt: Heb je niks nieuws te brengen? Nee, dat heb ik niet. Vandaag breng ik oud nieuws. De Joodse ouders kregen van God de nadrukkelijke opdracht hun kinderen Zijn woorden in te slijpen of te kerven, door herhaling. Dit was zo belangrijk, Hij dit liet vastleggen in de belangrijkste woorden van de Thora, in de Shema Yisrael. Als je wilt weten welke teksten van belang zijn om te onthouden, dan moet je letten op een specifiek woordje aan het begin van de regel: Zie. Het is dan een tekst waar God Zijn vinger bij legt. Alsof Hij zelf een jatje gebruikt. Onze tekst van vandaag is er zo’n een: Zie, Ik kom naar u toe!

Gods vinger bij Zijn komst

Ik zal er willekeurig een stelletje opnoemen waar God Zijn vinger bij legt:

 • Zie het Koninkrijk van God is binnen in u (Lukas 17:21)
 • Zie, zie ze daar! Ik zal u een Vreugdebode geven. (Jesaja 41:27)
 • Zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God (Hand 7:56)
 • Zie, de dag! Zie, het komt eraan! (Ezech 7:10)
 • Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich! (Jesaja 62:11)
 • Zie, Ik heb het jullie van tevoren gezegd! (Matt 24:25, Mark 13:23)
 • Zie, de Heere HEERE helpt Mij. Wie is die mij schuldig verklaart? (Jesaja 50:9)
 • Zie, Ik geef Mijn verbond van vrede (Num 25:12)
 • Zie, de Bewaarder van Israel zal niet sluimeren of slapen (Psalm 121:4)
 • Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven! (Psalm 40:8)
 • Zie, het Lam van God! (Joh 1:36)
 • Zie, God is mijn Helper (Psalm 54:6)
 • Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegegraveerd, uw muren zijn steeds voor Mij (Jes 49:16)
 • Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid! (Jes 32:1)
 • Zie, Ik kom spoedig. (Openbaringen 3:11)
 • Zie, de hemel is mijn Getuige, en mijn Pleitbezorger is de hoogten. (Job 16:19)
 • Zie, wij hebben van de ark (de ontkoming) gehoord in Efratha, hem gevonden in de velden van Jaär (Ps 132:6)

In elk van deze verzen, zonder enige uitzondering, gaat het over God die naar de mens toe komt! Elke tekst is Advent! Na eer en geweten kan ik zeggen, dat ik ze niet hierop heb geselecteerd. Is dat geen Kerstwonder? Hierin wordt Kerst zelfs groter dan het Kerstkind Jezus zelf, het is met recht: Immanuël: God met ons!

Huiswerk

Tot slot wil ik jullie een huiswerkopdracht meegeven voor een jaar. Leer elke twee dagen 1 Bijbeltekst uit je hoofd die begint met ‘zie’. Herhaal deze meerdere keren gedurende die twee dagen. Bijvoorbeeld bij het uit en naar bed gaan en bij elke maaltijd of pauze. Het zijn eigenlijk altijd maar hele korte zinnetjes. Dus of je nu makkelijk leer of niet, het is voor iedereen eenvoudig haalbaar. Waarom?

7 BELOFTEN BIJ HET HUISWERK

 1. Je zult daarmee kracht voor die dag ontvangen van Boven
 2. Je zult je het hele jaar niet meer alleen voelen
 3. Je zult bewust gaan wandelen met God
 4. Je zult gaan leven vanuit verwachting en hoop (Advent)
 5. Je geloof zal sterk opleven
 6. Je zult gaan leven uit gehoorzaamheid
 7. Je zult je veel meer bewust zijn van dankbaarheid

Dit zijn de 7 beloften van Kerst, die ik zonder enige twijfel je als garantie kan en durf geven. Je hoeft het zelfs niet te geloven, maar je zult het weten. Zullen we afsluiten met zo’n bekende zie-tekst?

Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleiding van de wereld. Amen

Mattheüs 28:28

Zingen: Komt laten wij aanbidden

Kerst Opwekking met tekst 527 Licht in de nacht (versie 2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.