Kennen van God als communicatietechniek


Leestijd: 15 minuten

Een gesprek of discussie zuiver houden is vaak moeilijk als je persoonlijk wordt aangevallen of beledigd. Vandaag wil ik met jullie kijken hoe God door het voorbeeld van Paulus ons de tools in handen geeft, om op een juiste wijze door te dringen tot de kern van de waarheid. Als het ware de routekaart naar de ziel van je medemens. Daarvoor mag je gebruikmaken van iemands eigen kennis. De sleutels die God hierin aanrijkt is: Het kennen van God en de Vreze des HEERE. Daarmee kan je elke discussie winnen voor Christus!

Kerntekst

Wij breken redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. 2 Cor 10:5-6

Schriftlezing

2 Cor 10:1-11        

Daar is het leven goed (Psalm 133) – Nederland Zingt

Inleiding op kennen van God

Als wij verbaal worden aangevallen, gaat dat bijna altijd gepaard in een combinatie van soorten beschuldigingen. Uiteraard het feit waar een ander het niet mee eens is, verdraaid of verkeerd interpreteert. Dit gaat echter vaak gepaard met opmerkingen over je geloof, afkomst, uiterlijk, beperking, houding, maatschappelijke voorkeuren of geaardheid. Dat is laf en vertroebeld de discussie. Vaak hebben de neiging om een ander hier op aan te spreken. Er is vaak ook geen goed inhoudelijk gesprek meer te voeren. Dus als eerste spreken we de mensen aan op de ruis. Daar kleeft een nadeel aan. Het gevaar bestaat dat het gesprek de verkeerde kant op gaat en het nooit meer over de inhoud gaat of men met verhitte hoofden uit elkaar gaat. Veelal is de schade aan beide kanten dan groter dan te voren en dus niks bereikt.

Paulus’ omgang met de gemeente van Korinthe

In onze kerntekst van vandaag is Paulus ook in zo’n situatie beland. Paulus heeft de Korintiërs in de voorgaande brief liefdevol bemoedigd en gecomplimenteerd. Maar ook af een toe een fikse tik op de vingers gegeven waar er zaken fout gingen. Desondanks liet hij niet na, om ook daarbij te vertellen hoe het wel zou moeten zijn. Dat klinkt in mijn oren als een zorgzame pastor. Laten we maar eens kijken. Natuurlijk had zijn brief geen hoofdstukken, maar in jouw bijbel wel, dus dat maakt het wat makkelijker praten. Sla je Bijbel eens op bij het 1e hoofdstuk, daar brengt hij zijn groet over en verteld van wie hij autoriteit als apostel heeft ontvangen.

Typering van Paulus

In hoofdstuk 2 meld hij dat hij niet zo’n charismatische spreker is. Vermoedelijk had Paulus een fors spraakgebrek. Hij verteld dat hij ziekelijk is. We weten dat hij een oogziekte had, waardoor hij met erg grote letters moest schrijven of een ander moest laten schrijven. Galaten 4. Daarnaast was hij klein van gestalte. Dit was blijkbaar zo kenmerkend dat Saulus zijn naam werd verbasterd naar de geuzenaam Paulus, wat betekend ‘kleintje’. In hst 3 geeft hij aan dat ze zich niet aan zijn persoon moeten koppelen (heel bescheiden dus). In hst 4 geeft hij aan dat ze moeten stoppen om hem en elkaar de maat te meten en dit aan God moeten overlaten. Kijk eens hoe tactvol: 1 Korinthe 4:14 Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. 

Omgang met de gemeente

Okay, in 1 Korinthe 5 wordt hij scherp als hij werelds gedrag in de gemeente signaleert en aangeeft dat men van hen afstand moet nemen, terwijl hij oproept om niet buiten de gemeente te oordelen, daar dat Gods verantwoording is. Binnen de gemeente, moet de gemeente sterk zijn. Hij maant de gemeenteleden met respect met elkaar om te gaan en zorg te dragen voor het fysieke lichaam. Daar onder de Grieken een vrije opvatting was over seks en huwelijkse trouw, geeft hij Bijbelse richtlijnen aan de gemeente, zodat ze ook vertrouwd raken met de Joodse huwelijksnormen.

Hij verteld dat we geen ritueel geslacht vlees of bereid voedsel mogen nuttigen als christenen. Een NT-gebod die christenen heden ten dage niet meer nauw nemen. Opnieuw roept hij op om elkaar niet de maat te meten, maar één Christus te zijn. Blijkbaar zijn er mensen die hun twijfels hebben of Paulus recht van spreken heeft. Er zijn er die er moeite mee hebben dat ze gratis onderdak en eten krijgen tijdens hun verblijf in Korinthe.

Breken met de Griekse traditie

Vanuit Korinthe zijn een aantal dames in het gevolg van Paulus meegegaan op de zendingsreis en dat vinden sommige mensen ongepast. Nadat hij met logica zichzelf heeft verdedigd, laat hij de discussie verder rusten. Hij geeft instructies voor hoe het avondmaal gevierd moet worden en onderscheiden moet worden van demonische tempelrituelen. Daarna heeft hij het over de vrijheid van geweten en hoe om te gaan met voedsel. Vanuit de Griekse cultuur was er een minderwaardig beeld op de vrouw, wat in strijd was met de Joodse traditie. Als tegenreactie was er een soort feministische beweging die naar het andere uiterste doorsloeg en die hadden voet aan de grond in de gemeente. Paulus trekt hierin een evenwichtig balans van respect en gehoorzaamheid. Hierna volgt een verhandeling over de gave van de Geest en de uitnemende liefde. Dan eindigt hij met de opstanding van Christus en verzoek voor collecte.

Nou niet bepaald snoeiharde brief te noemen, maar zeer pastoraal. Toch waren er mensen zo op hun teentjes getrapt dat ze hem aanvallen op de inhoud en daarbij gezondheid en spraakgebrek aanvoeren om zijn reputatie te verwoesten en hem zo mogelijk uit de gemeente te knikkeren. Paulus gaat niet mee in dit gedrag. Hij negeert het in eerste instantie geheel een focust zich op de inhoud en daarna maakt hij hier een opmerking over op fatsoenlijke wijze. Heel transparant geeft hij aan hoe hij hier mee omgaat en hoe hij wil dat wij omgaan met aanvallen van binnenuit, maar ook buitenaf. Een handleiding die je vandaag meekrijgt voor de rest van je leven. Laten we er eens stap voor stap naar kijken.

Elke redenering neerhalen

Als eerste zegt hij dat we ‘elke redenering naar beneden moeten halen, die zich tegen kennis van God is’. Wat is een redenering? De Griekse wetenschap kenmerkte zich met logica, schoonspreken en wiskundig denken. Destemeer verrassend dat Griekse mythologie zoveel godsdienstig uitleven had, want daar is logica verre in te zoeken. Wat dat betreft was de Joods-Christelijke boodschap veel meer een zaak van logica. Maar niet te min, debat moest worden gevoerd naar de regels van de logica en dat was via redenering. Je komt met argumenten, vergelijkingen, logica, aannemelijke aannames en tot slot een conclusie. Een werkwijze die we in Paulus’ brieven ook stelstelmatig tegenkomen. Om te begrijpen wat Paulus hier nu bedoeld, moeten we eerst begrijpen wat hij bedoeld met de kennis van God.

Kennen van God

We kunnen op elk denkbaar gebied een expert worden van medische wetenschap tot een Star Wars-expert. Van alles kan je een studie en wetenschap maken. En wat hebben die alle gemeen? Het gaat over wat geschapen is of door het geschapene is ontwikkeld. Zelfs als we het over kwantumfysica, filosofie en psychologie gaat dit over de creatie van de Schepper of de schepsels. Als er in de Bijbel echter wordt gesproken over de ‘kennis van God’ is dit de enige wetenschap de oorsprong overstijgt. Daarmee is het dus ook de meest verheven wetenschap.

Door tot deze hoogste en diepste kennis te komen, vind je de sleutel tot alle wetenschap. Zou je mij tot een bomenexpert rekenen als ik het bestaan van zaden niet zou kennen of ontkennen? Zou ik een ruimte-expert kunnen zijn als ik niet wist dat er zwaartekracht en expansie is of erger het zou ontkennen? Ik zou maar niet in dergelijke geleerde zijn ruimtevaarttuig stappen. Filosofen hebben veel nagedacht over wat nu kennis is. In het Grieks gnosisgenoemd. Hetzelfde woord wat Paulus gebruikt. En als je kennis uitwerkt tot het diepste punt is de conclusie: Kennis is het verzamelen, analyseren en toepassen van feiten, meningen en veronderstellingen die hun oorsprong hebben in geloof. Er is dus geen mens die niet gelooft. Er is geen wetenschap buiten God en de schepping.

Wetenschap als Gods uitgangspunt

Dus wat zegt Paulus: Elke redenering, overtuiging, wetenschap en mening die God ontkent, kan je elimineren. Elke wetenschap en opvatting die tegen de schepping, scheppingsorde of Schepper ingaat eindigt in een ramp. Zaken als genetische manipulatie en mutatie, klonen, tegennatuurlijke hormoontherapie en geslachtsverandering zijn moderne ontwikkelingen die ten toppunt tegen de kennis van God is.

Ik hoop dat de meeste christenen en Joden dat nog inzien. Echter er is een veel subtielere kant, waar geen aandacht voor is of wordt afgedaan als wappies, doordat er mensen zijn die extreme opvattingen en complottheorieën schreeuwen. Daarmee vegen we het grootste gevaar onder het tapijt en doen er massaal aan mee. Dit een medische, farmaceutische en voedingsontwikkeling is, moeten we ons zo langzamerhand serieus verdiepen in welke behandelingen passen binnen dit plaatje en welk voedsel wij tot ons mogen nemen. We kunnen niet meer klakkeloos alle wetenschap volgen als zijnde wijsheid van God gegeven. Dit argument wordt altijd uit de kast gehaald, zodra een christen wordt geconfronteerd met zijn mogelijk verkeerde keuze of bijdrage. Iedereen die schepping of in enige vorm ontkent of veranderd handelt tegen de kennis van God.

Bewijs is de overtuiging?

Discussie lijkt altijd tussen traditioneel creationisme en evolutionisten, maar het spectrum van schepping en Schepper is groter dan dat. Dit vind de Boze prima, want dat houd de focus weg van alle zaken die er tussen liggen. Hoe zegt Gods Woord dus hoe je met iemand dan gesprek voer? Ga terug via de weg van de logica, naar de oorsprong van iemands mening of kennis.Uiteindelijk sta je altijd aan de winnende kant, aan Gods kant.

Natuurlijk gaat een fanatiekeling met je naar het punt: Lever dan bewijs dat God bestaat! Wat bedoelen ze dan: Fysiek bewijs. Het grappig is dat deze persoon zijn opvattingen en wetenschap vervolgens niet volledig of totaal niet gebaseerd zijn op fysiek bewijs, maar uiterst op wetenschappelijk bewijs. En wat is dan wetenschappelijk bewijs: Een theorie of hypothese die wordt bevestigd of ontkracht. Welke niet ophoud geldig te zijn bij een eerste tegenbewijs. Het grappige is dat uiteindelijk dus elke wetenschap het bestaan van God wetenschappelijk bewijst! Elke wetenschap eindigt op een punt waar we niet dieper kunnen, niet kleiner kunnen en oorsprong niet kunnen verklaren dan dat er iets is dat bepaalde processen in werking heeft gesteld.

  1. Hoe heet dat proces? Schepping
  2. Wie heeft het geactiveerd? God.

Zelfs Dan Browns boek ‘Oorsprong’ wat het bewijs zou zijn van ‘geen schepping en geen God’, wat het einde van alle religie zou zijn kent één groot hiaat: Het grijze gat van de oorsprong. Zelfs de titel is dus een leugen. Tegen de tijd dat de grote geleerde Nietzsche tot de conclusie kwam dat er geen God was, verloor hij in totale verbijstering en wanhoop zijn verstand.

De vreze des HEERE

Maar laten we voor een ogenblik het Griekse en moderne beeld van kennis en wetenschap los, want dat vormt maar een klein stukje van de Bijbel. In het 1eVerbond wordt namelijk veel vaker over de ‘kennis van God’ of de ‘kennis van de HEERE’ gesproken. Wie kent de sleuteltekst niet: Vreze des HEERE is de oorsprong van de wetenschap en de dwaas veracht de wijsheid en tucht Spreuken 1:7? Hoe kom je aan die kennis? Door dagelijkse studie er van te maken. De meest fundamentele kennis vraagt dagelijkse studie. Kijk maar wat het primaire advies is van het grootste wijsheidsboek aller tijden, Spreuken: Mijn zoon, als je … de wijsheid … zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden. Spreuken 2:1,4-5

Wat valt je op welke twee termen blijkbaar onlosmakelijk aan elkaar zijn gekoppeld: Vreze des HEERE en de Kennis van God. Nu kan je ‘vreze’ opvatten als ‘bang zijn voor’, maar dat is niet wat er wordt bedoeld. Het gaat om eerbied, respect en gehoorzaamheid. Dus aan de kennis van God, gaat erkennen en gehoorzamen vooraf. Hosea besteed zijn hele boek aan dit thema. Israël ging teloor door het gebrek aan de kennis van God o.a Hosea 4:1,6 6:6 God vind het belangrijker dat de kennis van God wordt gezocht en er is, dan de uitvoering van rituelen. Het is dus ook een innerlijke zaak. Het gaat om de intentie. We krijgen een duidelijke route voorgelegd: Het begint het verkrijgen van kennis en wetenschap. Hieruit leer je eerbied en gehoorzaamheid aan God.

Meer dan het pad van de verlichting

En ten slotte door dat actief te doen, vinden we de kennis van God. Het boeddhisme zou dit het pad van de verlichting noemen. Hoe wijs Boedda’s inzichten ook waren, het ontbreekt hem compleet aan de belangrijke schakel: De vreze des HEERE. Daardoor is zijn pad een doodlopend pad, je vind hierin de ultieme verlichting niet!

Ingeschapen Godskennis

Is dat een gecompliceerd iets om te zoeken? Nee, het is een natuurlijke zaak die al in beginsel in de mens is: De ingeschapen Godskennis. Jesaja vergelijkt het met een dier die zijn baasje herkend en een ezel die weet wat zijn voerbak is. Helaas moet hij zich ook beklagen dat het volk geen kennis van God heeft, ondanks dat het overal om hen heen zichtbaar was. Jesaja 1:3 Dezelfde profeet voorzegt echter ook dat Messias straks vol zijn van de vreze des HEERE én de kennis van God! Jesaja 11:2

God zoekt mensen die bereid zijn om onderwezen te worden in de kennis van God. Schijnbaar is de bereidheid, met name onder gelovigen, niet erg hoog, zodat Hij zich uiteindelijk richt op degene die voor minder of niet bekend zijn met het geloof zal richten. Jesaja 28:8 We hebben gezien dat dit gebeurde na de pinksterdag, we hebben gezien hoe de opleving van de kerk zich verplaatste van het Midden-Oosten naar Europa, nadat ze Hem hadden afgewezen. Nu in de Westerse wereld God wordt afgewezen, verschoof het naar Afrika en Azië.

Gods Geest blijft op zoek naar mensen die bereid zijn te leren en dat zijn niet de mensen die zichzelf als wijs of geleerd beschouwen. De Messias zal dit overbrengen op het overblijfsel van Israël en uitdelen aan de volkeren Jesaja 53:11. En uiteindelijk als de tijd vol is en het Vrederijk is aangebroken, dan zal de aarde vol worden van de kennis van de HEERE. Iedereen die dan de aarde zal bewonen, zal vervuld zijn met het echt kennen van God. Ies 11:9

De kracht van de Kennis van God haalt elk bolwerk neer

Van de week lazen we uit de Bijbel de woorden van Jeremia: Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijp en Mij kent dat Ik de HEERE ben. Jer 9:24

Hoe machtig is deze kennis van God nu? Blijkbaar kan je als het ware elke individuele discussie er mee neerhalen. Mogelijk staat in jou bijbeltje dat je ook elke hoogte tegen de kennis van God kan neerhalen. Dit kan je letterlijk vertalen naar bolwerk. Nu staat er mogelijk in je Bijbel dat elke redenering ‘en’ hoogte of bolwerk wordt neergehaald, maar je kunt dit beter vertalen uit het Grieks met ‘zelfs’ elk bolwerk zal neerhalen. Blijkbaar gaat het hier over iets anders en niet over een synoniem.

Wat blijkt dus? De kennis van God is in staat een hele beweging, een studierichting, hele wetenschappelijke stellingen of hele regeringen onderuit halen. Net zo als God menig overmacht aan legers ter val heeft gebracht. Hij heeft schijnbaar onoverwinlijke regeringen ter val gebracht. Denk aan de val van Egypte, Assyrië, Babel, Medië, het Romeinse Rijk, maar ook christelijke regeringen die zich tegen God verhieven als de Spaanse en Franse overheersing en inquisitie.

Een machtig middel jou toevertrouwd

Besef je welk machtig middel dus de kennis van God is en gelijker tijd hoe geweldig gevaarlijk het is om je hiertegen te verzetten met je eigen mening, opvattingen, redeneringen en aannames. Bolwerken die zich tegen God verheffen beginnen bij individuele gedachten en prediking. We zijn met een groep mensen die diepe en sterke overtuigingen hebben. Daar zit een gevaar aan. We gaan bepaalde opvattingen afvinken als gecheckt. Ik zal persoonlijke voorbeelden noemen, dan kan je je eigen leven onder de leiding van de Heilige Geest zelf onder de loep nemen.

Als tiener heeft God mij geroepen als voorganger. Hoe onzekere knul ik ook was, ik wist dat er in mij een sterke trots zat. Ik zei God toen dat ik zou gehoorzamen, als Hij mijn trots onder controle zou houden. Toen werd ik ziek, steeds zieker en werd invalide. Ik zag dit als Gods werk. En daar had ik absolute vrede bij in mijn geloof en een rots zekere overtuiging. De dag voordat Hij mij uit mijn rolstoel riep, liet Hij mij zien dat ik een barbaarse karikatuur van mijn Vader had gemaakt.

4 Bolwerken om neer te halen

Je kunt stellen dat er 4 soorten gevaarlijke bolwerken zijn die zich tegen God verheffen:

  1. Zoals in het voorbeeld religieuze overtuigingen. Deze laten zich nauwelijks corrigeren, omdat we met het argument kunnen komen, dat we er vrede mee hebben, het onze relatie met God niet in de weg staat, we er voor hebben gebeden, dat we zegen in ons leven ervaren of zelfs met de Bijbel in de hand ons kunnen weren. Vergeet niet dat de Spaanse Inquisitie dit ook deed. Ik heb verslagen gelezen en weet je wat ik zag? Mannen die dag en nacht in gebed doorbrachten en worstelde voor Gods troon voor het behoud van de zielen van de totaal onspoorde nep-christenen die zich protestanten noemde. Toch hoef ik je vandaag niet te overtuigen dat martelen en moorden niet juist was, maar zelfs keihard verzet tegen God was. Protestanten joegen later de katholieken over de klink. Reeds eerder gingen zich te buiten aan roverij, brandstichting en andere gruwelen tijdens beeldenstorm of maakte zich schuldig aan Jodenvervolging en antisemitisme.
  2. Een tweede sterk bolwerk is wetenschap: Deze maken zich sterk door stellingen, bewijzen en theorieën. Ze kunnen der mate overtuigend zijn, dat ze als waarheid worden aanvaard, zonder absoluut bewijs. Daarmee krijgen ze zoveel macht dat het algemeen aanvaard is. Dat zien we bijvoorbeeld bij de Big Bang theorie. Deze staat haaks op de schepping. Natuur verzet een groep zich er tegen, maar andere stellen dat een deel van de Schrift gedateerd is en je het niet letterlijk moet nemen, maar als poëzie moet beschouwen. Weer andere zien dit als aanleiding om het geloof vaarwel te zeggen. En toch is het op basis van onbewezen theorieën.
  3. Een derde sterk bolwerk is de entertainment Er is niets mis met vermaak, film of muziek. Je houd je gewoon aan de veilige zijde er van. Maar als die gaat vervelen zoek je meer uitdagend en neem je genoegen met heidense elementen, seksueel onreine relaties, krachtig taalgebruik tot zelfs godslastering dat wordt gedoogd, totdat het normaal wordt gevonden. Ook muziek wordt grenzen eerst overschreden met muziek ‘waar niks mis mee is’, naar iets ruimer, tot muziek en tekst die tegen de kennis van God strijdt.
  4. Een vierde bolwerk is het verstand. Met de komst van de Franse Revolutie moest alles worden verdedigd vanuit de rede. Als iets niet te verklaren is met wetenschap, is het niet waar. Als het niet logisch is, dan is het niet geloofwaardig. Deze gedachten heeft zich zo diep in het christendom ingevreten, dat we ons er niet meer van bewust zijn en zelfs uit die gedachten Gods Woord onderzoeken. We mogen Gods Woord onderbouwen en onderzoeken op redelijkheid. Maar dat betekend niet dat waar deze niet langer strookt met logica en wetenschap dit reden tot twijfel is. Het is moeilijk te geloven dat Jona in de buik van een grote vis 3 dagen en nachten heeft overleeft. Maar ik hoop toch dat je het geloofd. Had je het ook geloofd dat de grote vis het 3 dagen en 3 nachten had overleeft in Jona’s buik, als dit in de Schriften stond? Als we alles willen vangen met de rede, dan blijft er niets over om te geloven en uiteindelijk houd God op te bestaan voor ons, omdat we ons verstand hebben verheven tot God.

Dat is precies wat deze bolwerken doen die strijden tegen de kennis van God. Zij transformeren rustig aan tot een moderne God.

Bestrijdt de bolwerken in Jezus’ naam!

Inheemse volkeren weten als geen ander, dat je vuur met vuur alleen kunt bestrijden, als het eenmaal is losgebroken op droge grond. Onderzoek daarom de logica van Gods Woord en bestrijd daarmee de vijand. De Bijbel spreekt zichzelf namelijk nooit tegen als bestaat het uit 66 losse boeken, die zijn geschreven door minimaal 40 auteurs over een tijd van 910 jaar geschreven. Natuurlijk zal iemand tegenwerpen dat in de loop der tijd de teksten zijn aangepast, naar mensen hun religieuze opvattingen. Dat kan ik ook niet geheel ontkennen.

Dus roep niet gelijk tegen een tegenstander dat dit niet waar is. In de meeste gevallen, zal het gaan om een vertaalkeuze, beïnvloed door eigen achtergrond en cultuur. Onderzoek deze teksten dan in hun grondtaal en kom er dan op terug. Zelfs als je wonderen in de Bijbel met moderne wetenschap kunt verklaren, doet dit het wonder niet te niet. In de eerste plaats omdat men toen niet over de moderne wetenschap beschikte en in de tweede plaats omdat het totaalplaatje niet veranderd.

Wetenschap wist wonderen niet uit

De Israëlieten kregen in de woestijn 40 jaar manna te eten. We weten tegenwoordig dat dit schildluizen waren. Maar waarom bedekte die de aarde en niet de planten? En hoe kon er op 1 dag genoeg zijn voor 2 miljoen mensen en dat 40 jaar lang 6 dagen per week?

Water uit een rots kunnen we verklaren doordat er holle rotsen in de woestijn zijn die als een natuurlijke waterreservoirs dienen. Maar Mozes had geen geavanceerde detector bij zich. Daarnaast bevat dit nooit genoeg water om 2 miljoen mensen, samen met hun vee in te voorzien. Al was het wel in liters aanwezig, dan nog was het al snel in het woestijnzand verdwenen en had slechts een groep er baat bij gehad.

Als we de afgelopen eeuw pas het nut van vele wetten van God aan Israël gegeven kunnen verklaren uit voedings- en gezondheids- en landbouwwetenschap, is het dan zo gek om, wat je niet kan verklaren als waarheid aan te nemen, in het geloof dat het waar is en God het te zijner tijd zal openbaren of bevestigen? Bestrijd deze redeneringen en bolwerken dus altijd met het tweesnijdend zwaard van God. Aan de ene kant geloof en de andere kant kennis.

Krijgsgevangen voor Christus nemen

Paulus vervolgt: …en wij nemen elke gedachte gevangen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Letterlijk vertaald staat er eigenlijk: … en elk denkbeeld krijgsgevangen neem om gehoor te geven Christus. Wat doe je bij een krijgsgevangen niet? Die doodt je niet! Nee, je spaar zijn leven tot nut. Zo moeten we met elke vijandige ongelovige en gelovige omgaan. Neem hun denkbeeld krijgsgevangen.

Je benut hun kennis, spreekt ze daar op aan en op die basis breng je ze tot Christus. Daarvoor is tegenwoordig een moderne manier van evangelisatie gekomen, die door alle christenen wordt beoefend: “Ik bidt voor hem, dat hij tot geloof mag komen!” Fantastisch! Blijf dat doen! Maar als je denk dat dit de Bijbelse wijze is, dan sla je de plank knap mis. De Bijbel spoort ons aan met elkaar in gesprek te gaan. Iemands denkbeelden gaan begrijpen. Je in een ander verdiepen en tot hem doordringen via zijn eigen kennis en leefwereld.

Het verhaal gaat dat er een pondbaas was die een roeiboot bij Leiden had. Met zijn roeiboot zette hij mensen over het water, naar de stad. Op de ene roeispaan stonden de letter ORA en op de andere LABORA. Eens stapte een geestelijke aan boord die de pondbaas probeerde te overtuigen dat hij alleen moest bidden en dan zou God zorgen dat alles goed kwam. Daarop haalde de pondbaas de roeispaan binnen waar LABORA op stond en roeide uit alle macht met de roeispaan ORA. Het gevolg was dat de boot rondjes bleef draaien, maar niet de wal kon bereiken. Maar toen een koopman beweerde dat je het in de wereld zelf moest maken met hard werken, herhaalde de pondbaas dezelfde handeling, maar nu met de roeispaan LABORA. Het resultaat was hetzelfde. Hij bleef rondjes draaien en bereikte de wal niet.

Bid en werk

Even zo als geldt ‘Bid en werk’, wat ora et labora dan ook betekend, zo geldt ook: geloof en gebruik je verstand. Daarvan zegt Paulus: Daarmee zul je elk bolwerk neerhalen en elk denkbeeld krijgsgevangen maken. Waartoe? Tot gehoorzaamheid aan Christus. Hoe kan jij gehoorzaam zijn aan de Nederlandse wet? Door hem te kennen. Hoe kan je deze kennen? Deels door logica. Deels door te geloven wat een ander je heeft verteld wat de regels zijn. En deels door je er goed in te verdiepen.

Geloof mij, geen enkele rechter zal er genoegen mee nemen, als jij de wet hebt overtreden, dat je zegt: “Ja, maar er zijn in Nederland meer dan 2500 wetten en bijna 10.000 regelingen. U kunt toch niet verwachten dat ik dit wist?” Ja, dat wordt wel verwacht. Als jij je er niet aanhoud ben je fout en zul de gevolgen moeten dragen. Je doet er dus goed aan om er over te praten, te onderzoeken en te geloven dat het waar is als een advocaat of jurist jou verteld dat dit de regels zijn.

Dus het is bid-en-werk en bid-en-spreek! Alleen door de spreken kan iemand tot gehoorzaamheid komen. Alleen op gebed opent de Heilige Geest de harten van mensen, zodat zij gehoor geven aan wat er tot hen wordt gesproken. Dus laat vandaag de laatste dag zijn dat je genoegen denkt te nemen om voor iemands behoud te bidden, zonder hem aan te spreken in zijn eigen taal, opvattingen en wetenschap! Dat is de reden, zegt Paulus, dat ik jullie een tik op jullie vingers geef. Ik wil jullie tot gehoorzaamheid brengen, door de waarheid te spreken, die uit God is.

Amen

Zingen: Hinei ma tov – behold how good (Psalm 113 Hebreeuws)

Hinei Ma Tov (Behold How Good) – Paul Wilbur – Lyrics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.