Terugblik op 2022 en Dankgebed voor alle zegeningen


Leestijd: 7 minuten

We hebben het jaar 2022 mogen afsluiten met elkaar en kort teruggeblikt op een onstuimig jaar, maar met een hart vol dankbaarheid voor wat de Heere ons in de achterliggende tijd heeft geschonken. Petrus verteld ons dat onze houding niet treurend, boos, angstig of onverschillig moet zijn, maar: Verwachten en Verlangen. We hebben afgesloten met het lied: Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. De video van dit lied en de gesproken woorden vind u hier in dit artikel terug. Alle een gezegend uiteinde van het jaar onzes Heere 2022.

2 Petrus 3:8-15

8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

9. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

11. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12. u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

13. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15. en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid.

Zoals ze het vroeger zouden zeggen is het jaar onzes Heere 2022 ten einde gekomen. Traditiegetrouw wordt onder nog een steeds kleiner deel van de christenen om 23:45 de woorden van Psalm 90 gelezen. Daarna wordt met het gezin gebeden en als de klok het eerste uur van het nieuwe jaar aankondigt, wordt Psalm 91 gelezen. Mozes spreekt in Psalm 90 over de kortstondigheid van het leven. Bijna een ieder van ons werd dit jaar eens of meerdere malen met de dood van dochter, broer, zus, oom, tante en vriendinnen geconfronteerd en stond eenmaal of meerdere malen aan het geopende graf. Vorig jaar sloten we af, zonder verwante te verliezen. In een halfjaar tijd overleden 8 mensen in onze nabije omgeving en zelfs meer als we zouden tellen met de tijd van dit kalenderjaar in de tijd dat we de nieuwe broeders niet kende. Wij kunnen dan niet zeggen dat de Heere niet aan onze levensboom heeft geschud. Je bent gewaarschuwd toen de verderfengel jou voorbij liep en een familielid of vriendin niet voorbijging. Maar met dat Hij voorbij trok, schudde jouw boom en zag de Heere toe of je vrucht had gedragen. Wat heb je met deze roepstem van de Heere gedaan? Beantwoord die vraag eens in alle eerlijkheid. Keerde jij je om tot de Heere en besloot je Hem (nog meer) te volgen? Of schrok je op uit de slaap, met een bonzend hart, maar knikkenbolde je even later alweer en viel je opnieuw in sluimering of slaap? Petrus haalt deze woorden van Mozes aan als hij luie en spottende christen en omstanders wil manen tot een vruchtbaar en heilig leven met Jezus Christus.

Een ieder zal voor zichzelf vanavond de balans moeten opmaken en hou het dan maar heel eenvoudig: noteer in gedachten (of zelfs beter op papier) waar God dit jaar in jou leven heeft ingegrepen. Noteer waar Hij door jouw daden en aanbidding is verhoogd. Noteer aan de andere kant wanneer je God links hebt laten liggen, je eigen weg bent gegaan, wanneer je Zijn roepstem hoorde, maar niet ter harte nam. Maak eens een schatting hoeveel tijd je hebt genomen voor God en hoeveel voor jezelf. Zo moet een ieder zijn eigen balans opmaken. Als ik de balans opmaak, is deze ieder jaar naar dezelfde kant uitgeslagen. Naar mijzelf toe en van God af. Betekend dat dat het nooit goed genoeg is voor God. Nee, dan zou er met Jezus‘ komst, wat we net hebben gevierd van de week, voor niets zijn geweest. Maar Jezus zegt wel dat Hij zal vragen: „Geef rekenschap van uw rentmeesterschap[1]“. Ook in het bedrijfsleven moeten we ons per 1 januari verantwoorden aan de accountant, Belastingdienst en aandeelhouders. We zijn geneigd meer onze pluspunten dan onze minpunten te onthouden als we geen balansdag met regelmaat houden. Maar bij God zijn zij alle opgetekend: goed of fout. Voor jou is het moment niet aangebroken dat je rekenschap voor God moet afleggen, maar dat moment komt wel. En als dit moment daar is en je voor Gods rechtertroon wordt gedaagd is het een verloren en hopeloze zaak. Maar als jij Jezus Christus als jouw advocaat mag hebben voor Zijns Vaders troon, dan zal dit boek niet over jou meer worden geopend. Dat neemt niet weg, dat je desondanks de balans moet opmaken. Al ben je achter Jezus‘ bloed verscholen, heb je gedurende dit leven wel rekenschap af te leggen, om vergeving te ontvangen en je leven meer en meer te laten bloeien tot Gods eer en heerlijkheid.

Maar ook de wereld is dit jaar niet blijven stilstaan. We gingen het eerste deel van het jaar gebukt onder de grote gevolgen van de uitbraak van het COVID-virus, dat wereldwijd 668.000.000 mensen werden ziek en 6.700.000 mensen stierven volgens de statistieken zijn dit jaar er aan overleden. De overheid greep naar heftige maatregelen, waarvan gedeeltelijk gezegd moet worden dat er buitensporige maatregelen zijn getroffen en deze zijn aangegrepen om mensen monddood te maken. Het is aangegrepen om beperkende wetgevingen in de schaduw er doorheen te drukken. Op beschamende wijze hebben verschillende ministers zich schuldig gemaakt aan velerlei vormen van bedrog. Desondanks hadden ze ook moeilijke beslissingen te nemen. En daar is wijsheid voor nodig. Maar wijsheid zonder God, mondt uit in dwaasheid. Laten we eerlijk zijn dat ten tijde van crisis je niet alleen juiste beslissingen kunt nemen. Daarom blijft gebed voor de overheid nodig. Door het kunstmatig scheiden van meersterfte en oversterfte lijkt de oversterfte op 700 mensen per maand te zitten, maar met alles gerekend zijn dit duizenden meer. Dit is het jaar waarin besloten is om de boeren met harde hand uit ons land weg te vagen, zonder enige empathie voor het beëindigden van andermans levenswerk, wat hij vaak al generatie op generatie heeft voorgezet. Het is het jaar waarin de Europese wetgeving de weg vrij heeft gemaakt voor politiek censuur van het internet, terwijl de technologiebedrijven en social media-bedrijven worden gedwongen om berichten van politici en burgers te censureren naar heersende politieke voorkeuren. Het is het jaar waarin de basis in Europa is gelegd voor het controleren van je geldbesteding en het in kaart brengen van je CO2-vervuiling, met de mogelijkheid naar de toekomst om te bepalen of je geld mag uitgeven of dat deze wordt belast. Het is het jaar waarin de basis in Europa is gelegd voor een alles omvattende legitimatie en registratie, met sterke overeenkomst met de middelen die China inzet om minderheden te onderdrukken. Het is het jaar waarin de oorlog in de Oekraïne grote impact kreeg op de nieuwsstroom en te grote vluchtelingenstroom ons land binnen kwamen. Het ongecontroleerde opendeurbeleid leidde tot inhumane situaties en bracht bij de bevolking ook veel verzet te weeg. Enerzijds bij hen die al jaren op een woning zitten te wachten, terwijl nieuwe bewoners direct van alles werden voorzien. Anderzijds was er woede over de tijdelijke omstandigheden van de vluchtelingen. Er is angst om de financiële situatie, door explosief gestegen energiekosten, waardoor gezinnen in armoede storten en niet langer hun rekeningen kunnen betalen. Er is zorg over compenserende maatregelen, waar geen zicht is op de gevolgen voor ons land. Voor de een alleen een opluchting, voor de ander frustratie, omdat het de energiemaatschappijen de ruimte geeft om de prijzen nog verder op te voeren, om de winst te optimaliseren. Mensen raken gefrustreerd dat er miljarden en miljarden wordt gepompt in de internationale klimaatdoelen, waaronder gelijk ook de nationale autonomie wordt opgeofferd. Er gaan miljarden naar oorlogsmateriaal in de Oekraïne, terwijl ons eigen leger is uitgedund en niet langer in staat is ons eigen land te verdedigen, met lege magazijnen en wegbezuinigd personeel en groot materieel dat niet meer kan worden onderhouden. En net voor het einde werd het jaar van de Slavernij ingeluid, waarin op vele plaatsen excuus is aangeboden en de weg wordt vrijgemaakt voor enorme financiële compensaties. Het is het jaar waarin seksuele losbandigheid en identiteitscrisis wordt aangejaagd en gepromoot door overheid, media, bedrijven en scholen en vele slachtoffers onder de jongeren maakt.

Het is ook het jaar waarin we een deel van onze vrijheid terugkregen doordat het niet langer verdedigbaar was om vast te houden aan extreme maatregelen. Onder de opluchting werd echter ook de weg vrijgemaakt om in de toekomst sneller en ingrijpender te kunnen ingrijpen, zonder dat er nog sprake is van gezonde  controle en instemming. 

Al deze dingen brengen ons terug bij de woorden van de heilige apostel Petrus. De Dag van de Heere is aanstaande! Alle ontwikkelingen wijzen hierop. Het belangrijkste teken zou zijn dat Gods Woord over heel de aarde zal worden verspreid. En dat is gebeurt door de technologie. Het zijn slechts kleine stukjes waar het Evangelie, zo ver wij weten, nog niet heeft geklonken. En moeten we nu bang worden? Absoluut niet! Moeten we lui worden en denken, dat duurt nog wel een tijd en je sus het in slaap. Ongemerkt doe je het hetzelfde als de mensen bij Petrus die vinden dat het te lang duurt om nog geloofwaardig te zijn. Steek niet je kop in het zand om te zien wat er gebeurt. Ik heb heel veel niet benoemd, daar is de tijd niet voor. Vele nieuwsbronnen zijn de propagandamachine van de regering of linkse beweging geworden. Hierdoor zal je ogen en oren wijd open moeten houden, om niet in de maalstroom van de tijd te worden meegesleurd en je ogen worden toegesloten. Ga niet mee in de verharding tegen elkaar, maar leef uit de liefde. Houd je levenswandel heilig en zuiver voor God en de mensen. Als het moment daar is dat de wereldlijke rechters of handhavers je zullen oordelen, wees dan rein en een getuigen van Jezus Christus en Zijn liefde en vrede voor heel de wereld. De chaos zal snel groter worden. Maar kijk daar overheen want de Nieuwe Wereld is aanstaande, waar de gerechtigheid woont. Wees heilig en verwachtende als de dag komt dat je Jezus onze Koning onder ogen zult komen. Dit moment zal onverwachts komen, zegt Petrus. Hoe zal Hij jou aantreffen? Met een halfslachtige levenswandel redt je het niet. Je kunt niet een beetje christen zijn. Je bent of geheel en al voor Christus of je bent tegen Hem en teer op de algemene genade die uitgaat tot alle mensen. Nu geeft Petrus aan dat we 2 kenmerken moeten tonen: Verwachten en Verlangen. Eigenlijk vreemd dat het wel lijkt of bij de meeste christenen 1 van beide is of er niet over nadenken of ontkennen en uitstellen. Stel jezelf heel kritisch de vraag: ‚Verwacht en Verlang jij naar Jezus’ wederkomst en de gerechtigheid op aarde zal heersen’? In een wereld van gerechtigheid is geen plek meer voor eigenbelang. Verlang jij dat? Dit is echter ook het jaar dat we met meer mensen dan voorgaand jaar mogen afsluiten. Niemand van ons is weggenomen. Dit is het jaar waarin we het Woord op straat en op internet zijn gaan verspreiden. Het jaar waarin ik de Heere Jezus zelf ontmoette en Hij veel van mijn beperkingen heeft weggenomen, zodat ik Zijn Naam verder zou verkondigen en als bewijs van Zijn wonderbare kracht zou getuigen. Laten we dit jaar dan in grote dankbaarheid eindigen en Zijn Naam verhogen tot in eeuwigheid.  Amen 

Met de aloude Nederlandse traditie wil ik deze dienst na het dankgebed beëindigden met het lied, waar van Dale, de uitgever van het beroemde woordenboek zelfs dit jaar mee afsluit op haar website: ‚Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw hêên. Ach! Wij vinden waar wij staren, niets bestendigst hier benêên! Op den weg dien wij betreden, staat geen voetstap die beklijft: Al het heden wordt verleden, schoon ´t ons toegerekend blijft.‘

{youtube}https://youtu.be/ReVD8hjvSmQ{/youtube}

[1] Lukas 16:2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.